Rezervuari za ispiranje

Photo: AS-KIPPE

AS-KIPPE

Rezervuari za ispiranje su jedni od najboljih uređaja za čišćenje istaloženog mulja u rezervuarea za taloženje. Oprema je dimenzionisana na način da se rezervuar uvek može automatski isprati nakon njegovog pražnjenja.

više