AS-VARIOcomp K

Продуктова гама напълно оборудвани пречиствателни станции, предназначени за пречистване на отпадъчни води от еднофамилни къщи. Въз основа на стабилна и надеждна работа, технологията за пречистване на отпадъчната вода запазва потреблението на енергия до минимум. Тази технология използва аеробни биологични процеси, които са се доказали в практиката.

Предимства на AS–VARIOcomp K 

  • Сертификация съгласно ČSN EN 12566–3/A2
  • Ниски оперативни разходи
  • Цялостна доставка (всичко включено в цената)
  • Man-bearing покритие
  • Лесно боравене и надеждност
  • Поддръжка и сервиз
  • Възможност за лесна реконструкция от конвенционален ПСОВ към тип ULTRA, чрез поставяне на модул тип мембрана
  • Ако типа ULTRA е в експлоатация, пречистената вода може да се използва за непитейната (промишлени цели)

ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА

Popis technologie

Описание:
A - Секция за утаяване на утайката
B - Активиране
C - Носител на биомаса
D - Секция за натрупване
E - Втора секция за утаяване
F - Въздушна помпа

Потокът от отпадъчните води се движи до входа на пречиствателната станция (А), където механичните, плаващи и утаени замърсители се отстраняват и следователно разлагат в анаеробен процес. От секциятата за утаяване, предварително водата се пречиства механично и се влива в секцията за активиране (B). Секцията за активиране (В) се използва за процеса на биологично пречистване. Секцията за активиране е снабдена с аерирана система намираща се в долната и част, въздуха е продухан до там с вентилатор. Ако е приложимо, системата може да съдържа носител на биомаса (C), който подобрява стабилността на процеса в претоварени или ниско натоварени станции. Секцията за натрупване (D) позволява на съоръжението да натрупа отпадъчни води за да балансира дебита на заустването на пречиствателната станция . Активираната смес от процеса на активиране се прехвърля към вторично утаяване (вертикално) - резервоар (E). Пречистената водата се изтегля от въздушна помпа (F) към коритото на заустване. Излишните утайки (аеробно стабилизирани) се изтеглят от въздушна помпа за утаяване в пространство (A).

Забележка: По-ниски стойности от тези, представени в таблицата може да бъдат гарантирани, след консултация с техник за конкретно място.

* Виж тип Test Record

Гарантираните стойности на параметрите отговарят на специфичните изисквания на Чешкото законодателство, а гаранциите за други страни са определени и се предлагат индивидуално и / или при поискване, измерени на изпитване съгласно EN 12566-3 + A2.

Забележка: Ако пречиствателната станция (ПСОВ) е индивидуално проектирана за клиента с устройство за дозиране флокулация , по-нататъшно намаляване на изходящите стойности на отделните параметри може да бъде гарантирано, особено премахването на P.

Монтаж на пречиствателната станця

ПСВО е инсталирана в изкоп върху бетонна плоча , станцията е свързана с тръбни муфи към канализационната система и подаването на въздух е съобразено с вентилатора, който се намира извън станцията. Вентилаторът е монтиран извън пречиствателната станция да удължи експлоатационния му живот, както и на ПСОВ . Основните функции са предварително определени от производителя и за ПСОВ не се изисква никаква допълнителна електрическа инсталация, освен връзката на вентилатора към електрическата мрежа. Станцията се пуска в експлоатация от доставчика или от оторизиран сервиз . Предвид своите размери и тегло, ПСОВ за 5 и 8 ЕЖ могат да бъдат транспортирани в ремарке и да се поставят в изкопа, без използването на кран. Станцията (ПСОВ) е оборудвана с изолиран, заключващ капак със стандартни размери 980 х 870 mm.

Гаранция

Технологична гаранция на ПСОВ - 24 месеца; пластмасовата шахта - 5 години.

ASIO е титуляр на ISO 9001:2000 сертификат за качество.

Видовете пречиствателната станция за AS-VARIOcomp отговарят на най-новите европейски стандарти.

Статичен дизайн

Структурата на резервоарите е проектиранa с помощта на метода на изчисление на крайните елементи, използвана е компютърна програма за изчисление NEXUS, срока на експлоатация е 25 години.

Продажби и сервизни центрове

Подробна информация за предоставяните продукти и услуги, може да получите от нашите продажбени и сервизни центрове, представители, или директно от Отдел Продажби на ASIO Чехия.

Документация

Заедно с договора за покупка, клиентът ще получи ръководство за проектиране и монтаж , гаранционна карта,ръководство за експлоатация както и правила за експлоатация.

Услуги и продукти които се предоставят при поискване

Ние подготвяме проектната документация
Ние ще се изместим на изхода от ПСОВ в посока посочена от клиента
Инсталация на вентилатора
Над стандартна височина на разширението
Възможност за доставяне на двоено кожух на ПСОВ в случай на ниска маса на подземните води
Биомаса за секцията за активиране (с "К" тип) - възможност за допълнително инсталиране
Възможност за избор на цвета на капака на ПСОВ