Energija iz procesnih operacija

Česká ekonomika má o 50% vyšší spotřebu energie na jednotku HDP, než je průměr EU a je stále velmi závislá na fosilních zdrojích. To jinými slovy znamená, že jsme o 50% zranitelnější v případě cenových skoků, či náhlých výpadků energie, způsobených ať už politickými, či přírodními okolnostmi.


Současně ČR vypouští na obyvatele o 36% více emisí CO2 než je průměr EU.
Budovy v ČR se podílí na 65 % konečné spotřeby tepla a 49 % konečné spotřeby elektrické energie. Přestože dnes jsou již dávno dostupné  prověřené a hlavně nákladově efektivní metody, kterými lze snížit až o 90 % energetickou náročnost budov, drtivá většina budov energií zcela zbytečně plýtvá. Tato situace bez výjimky platí i v ČR, kde je naprostá většina zástavby postavena z pohledu spotřeby energie vysoce nehospodárně. Existují však opatření, kterými lze tuto neefektivitu velmi dobře napravit. Energeticky efektivní výstavba i rekonstrukce se po čase samy zaplatí a následně začnou významně spořit, což je důvodem k tomu, aby do nich investovali zejména sami majitelé.

Zvyšováním energetické efektivnosti lze dosáhnout značného pokrytí celkové spotřeby primární energie obnovitelnými a druhotnými zdroji. Velkého významu nabývá v poslední době zpětné využití tepla, které obsahují odpadní vody , vzduch či spaliny a které bez užitku odchází při technologických procesech ve všech odvětvích průmyslu i zemědělství.

Obnovitelné a druhotné zdroje energie  dnes představují největší potenciál pro výrobu elektrické energie a tepla a jsou v převážné míře podporovány státem.
Avšak i bez státní podpory existují  komplexní projekty, které  mají vždy z ekonomického hlediska zajímavou dobu návratnosti.

Jen malá ukázka oblastí, kde lze využít nemalé tepelné zisky:

Statické motory  (výfuk motoru a chladící okruh)

• Dieselové agregáty
• Bioplynové stanice
• Kogenerace (CHP)
• Trigenerace (CCHP)
• Kompresorové stanice
• Distribuovaná výroba  a centrální výroba  tepla
• Čerpací stanice
• Skládkové agregáty 

Solárně tepelné systémy

• Základní cyklus 
• Přímá horká kapalina
• Parní kondenzát

Geotermální

• Geotermální voda
• Kapaliny v ústí olejového nebo plynového vrtu

Biomasa

• Dřevní štěpka
• Bioplynové stanice
• Skládkový odpad
• Paliva na biologickém základu

Průmyslové použití

•  Procesní odpadní teplo
•  Tepelně oxidační zařízení
•  Vzduchotechnika
•  Výtopny

a mnoho dalších.

Jednou z  méně známých technologií, které využívají odpadního tepla  jsou ORC jednotky a absorpční chladiče. ORC jednotky jsou  nízkoteplotní systémy přeměny tepla na elektrickou energii, tedy technologie pro využití odpadní tepelné energie zdroje k výrobě elektrické energie přenosem do pracovního média Organického Rankinova Cyklu (ORC).
ORC stroje využívají zdroje nepotřebného  odpadního  tepla pro výrobu elektrické energie,  přičemž:
• nemají žádné požadavky na palivo – využívají odpadní teplo,
• mají nulové emise , šetří  životní prostředí a produkci CO2,
• mají nízké náklady  na údržbu,
• mají atraktivní návratnost,
• projektovaná životnost 20 let,
• uplatnitelnost na trhu i v jiných oblastech nejen na čistírnách odpadních vod a bioplynových stanicích.

 Další oblastí možných úspor, která nabývá velkého významu, je oblast chlazení. Nové a modernizované technologie dnes již opouštějí klasické kompresorové chladiče a přecházejí na technologie absorpčního chlazení.
Konvenční kompresorové klimatizační chladiče jsou poháněné elektřinou.
Absorpční chladiče používají jako hlavní zdroj energie – teplou vodu, páru, spaliny výfukových plynů, odpadní plyn, nebo odpadní teplo jako takové. Možné jsou i kombinace dvou zdrojů.
Absorpční chladiče využívají pro svůj chod pouze 5 % elektrické energie ve srovnání s klasickými – kompresorovými chladiči, protože elektřinou jsou poháněná pouze oběhová čerpadla. Mají mnohem delší životnost (až 20 let) a zejména podstatně nižší hlučnost.

Způsobů jak získávat tuto  „odpadní“ energii je celá řada, vždy je třeba nejdříve provést komplexní analýzu provozu, vyhodnotit potřeby a požadavky investora a navrhnout  ideální energetické řešení , které pomocí vhodných technologických prvků vytvoří podmínky pro maximalizaci tepelných zisků a jejich zpětné využití v provozech s optimálními investičními náklady.
Naše návrhy spočívají ve zvyšování  energetické  účinnosti u jednotlivých aplikaci námi dodávaných technologií s největší efektivitou a velmi krátkou finanční návratností.