AS–REWA hr

Plastični spremnici za skladištenje i naknadno korištenje oborinske vode. Zbog različitih krovnih oblika i obloga ne odvodi se sva oborinska voda s krova. To se izražava pomoću"drenažnog koeficijenta" (0,6-0,8). Prilikom kontakta između kišnice i površine krova može doći do kontaminacije kišnice, te stoga nisu sve krovne površine jednako pogodne za sakupljanje kišnice.

Detalj proizvoda
AS–REWA hr

AS-PURAIN

Filter za kišnicu, patentiran za instalaciju u spremnik sa jedinstvenom učinkovitošću samo ispiranje - „self cleaning“.

Detalj proizvoda
AS-PURAIN

Detalj proizvoda

AS-RAINMASTER ECO

Potpuno automatizirana, operativna i nadzorna jedinica koju sačinjavaju pumpa, kontrolor i vod za nadopunjavanje vode.

Detalj proizvoda
AS-RAINMASTER ECO

AS-RAINMASTER FAVORIT

Potpuno automatizirana, kontrolna i operativna jedinica sa pumpom, kontrolom i automatskim nadupunjavanjem vode, namijenjena za oborinsku vodu i recikliranje sive vode. Sistem oborinske vode za veće stambene jedinice, velika kućanstva, poslovne objekte te za industrijsku primjenu.

Detalj proizvoda
AS-RAINMASTER FAVORIT

AS-KRECHT

AS-KRACHT su tunelski (polukružni) akumulacijski i drenažni sistemi napravljeni od plastičnih materijala, zatvoreni na oba kraja sa plastičnim poklopcima. To su podzemni sistemi velikog kapaciteta pogodni za akumulaciju i postepeno ispuštanje oborinske vode sa asfaltiranih površina u tlo.

Detalj proizvoda
AS-KRECHT

AS-NIDAPLAST

Gradovi u ekspanziji sve se više suočavaju sa problemima drenaže oborinskih voda sa asfalnih površina na periferijama grada. Mali promjeri kanalizacijskih cijevi ili nedovoljan kapacitet prihvatnih kanala i lokalnih recipijenata onemogućuju dovoljno brzu drenažu oborinskih voda. Rekonstrukcija kanalizacijskog sustava ili radovi na proširenju kanalne mreže su ponekad preskupi ili gotovo nemogući sa tehničke strane gledišta.

Detalj proizvoda
AS-NIDAPLAST

AS-KRECHT OPTIMAL

Detalj proizvoda
AS-KRECHT OPTIMAL