Uklanjanje cijanobakterija

Pomoć u rješavanju problema prekomerne pojave cijanobakterija i algi u vodenim tokovima.

U posljednjih nekoliko godina, količina i koncentracija fosfora u vodenim tokovima  je u porastu. To rezultira masovnim razvojem cijanobakterija i cvetanjem algi u jezerima i vodenim tokovima. Preterano širenje cijanobakterija, koje su vrlo otrovni organizmi, narušava biološkui higijenu kvaliteta vode.

Naša firma je uključena u rešavanje navedenih problema. Važan faktor je da uvek nudimo trajna  rešenja. Prvi koraci uključuju analizu, nakon toga sledi  predlog rešenja, te se u posljednjoj fazi  provode odgovarajuće mere za suzbijanje masovnog razvoja cijanobakterija.


Photo: Primenom broda

Primenom broda

Za ovu tehnologiju, se koristi fizikalno-kemijski principi suzbijanja razvoja cijanobakterija, doziranjem koagulanata u površinske vode. Brod se koristiti za kontrolirano i precizno doziranje tekućeih materijai, s detaljnim izvještavanjem o primeni.

više
Photo: Brod za izdvajanje čestica biomase

Brod za izdvajanje čestica biomase

Tehnologija se temelji na prikupljanju biomase sa površine vode i izdvajanju čestica biomase na mehaničkom filteru, biomasa sadrži velike količine hranjivih materija koje bi se inače mogle istaložiti na dnu u obliku organskih spojeva.

više
Photo: Aeracijski tornjevi

Aeracijski tornjevi

Prvi aeracijski tornjevi su instalirani u Brnu već dve godine. Dve su vrste aeracijskih tornjeva: tornjevi sa pumpama i aeracijski tornjevi.

više

Honour Award - Precipitation of phosphates at the inlet stream Into Brno reservior leading to the elimination of cyanobacterial proliferation