U posljednjih nekoliko godina, količina i koncentracija fosfora u vodenim tokovima je u porastu. To rezultira masovnim razvojem cijanobakterija i cvetanjem algi u jezerima i vodenim tokovima. Preterano širenje cijanobakterija, koje su vrlo otrovni organizmi, narušava biološkui higijenu kvaliteta vode.

Naša firma je uključena u rešavanje navedenih problema. Važan faktor je da uvek nudimo trajna rešenja. Prvi koraci uključuju analizu, nakon toga sledi predlog rešenja, te se u posljednjoj fazi provode odgovarajuće mere za suzbijanje masovnog razvoja cijanobakterija.