Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT a FAQ

22. 3. 2023,

Připravili jsme vaše nejčastější otázky a k tomu naše odpovědi, na které se nás ptáte v rámci zasakovacích roštů pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT.

Odpověď

22. 3. 2023, Ing. Marcel Kenja

Pevnost AS-TTE ROŠT v tlaku na 1 m2?

Víme, že je to běžná specifikace mnoha jiných výrobků. Tato hodnota dává špatné pochopení, protože by to byla hmotnost, kterou unese, pokud by rošt byl vyroben ze 100 % materiálu (bez prázdného místa/komůrek). Tato hodnota by byla něco kolem 1.000 tun/m². Ale doporučujeme ji nepoužívat. Místo toho používáme specifikaci – statická únosnost 147 kN (cca 15 t) na zkoušený vzorek 23 x 23 cm, prázdný, testováno TÜV SÜD podle DIN 53454. Toto udává reálnou hodnotu, protože se testuje na povrchu, který představuje kontaktní plochu kola nákladního vozidla. Jsme tedy certifikováni na hmotnost 3 x vyšší, než je hmotnost běžného nákladního vozidla (5 tun).

 

Nosnost AS-TTE ROŠT s betonovou dlažební kostkou?

Toto nelze definovat hodnotou. Nosnost je hodnota, kterou lze zjistit pouze na podkladu/základní vrstvě (pláni), nikoli však na výrobku. Ale provedli jsme testy, abychom dokázali, že systém AS-TTE ROŠT má nižší požadavky na podkladní vrstvy.

Zkušební plocha měla pouhých 20 cm v základní vrstvě z drceného kamene. Tato tenká základní vrstva bez AS-TTE ROŠT vykazovala při zatížení kompresní poměr na pláni 52 %. Když se na tuto základní vrstvu přidaly 3 cm kamenné drtě 4/8 a AS-TTE ROŠT (6 cm) s betonovou dlažbou, tak se rozložení zatížení zlepšilo tak, že tlak přijímaný na pláni byl cca 24 %. Položením AS-TTE ROŠT se tedy více než zdvojnásobila účinnost rozložení zátěže. Celkové rozložení zátěže této konstrukce (cca 30 cm) je tedy přibližně 76 %. To znamená, že se sníží tlak na podloží o 76 %. Při porovnání se strukturou RStO (německé směrnice pro standardizaci povrchů dopravních ploch) bylo zjištěno, že tlakové napětí na obou konstrukcích je téměř stejné. To je pozoruhodné, protože konstrukční skladba s AS-TTE ROŠT (cca 30 cm) je asi o 40 % tenčí než struktura RStO (cca 50 cm). A navíc snímač tlaku v testovací oblasti AS-TTE ROŠT je asi o 20 cm blíže k povrchu.

 

Je potřeba navrhovat nějaké další odvodnění plochy z AS-TTE ROŠT?

Obvykle plochy s AS-TTE ROŠT s betonovou dlažbou dokáží úplně pojmout dešťovou vodu. Jen pokud je propustnost půdy velmi špatná, nebo máme velký sklon, může být nutné nainstalovat další drenáž. Ale obecně i s nepropustnou zeminou v podloží (na pláni) to vyřešíme tak, že vodu v konstrukčních vrstvách uskladníme např. hrubým štěrkem (4/32). Díky otevřeným pórům bude zásobní objem cca 100 l/m2 (konstrukční princip 2 s betonovou dlažební kostkou se štěrkovou skladbou). Na nepropustném podloží (pláni) se provede drenáž a voda se odvede do další retence, ikdyž ze zkušeností víme, že to není nutné.

Náš systém AS-TTE ROŠT byl testován a výsledky prokázaly vsakovací kapacitu až 328.000 l/s * ha. (32,8 l/s * m2) u konstrukčního principu 2 s betonovou dlažbou. U zatravněné varianty (konstrukční princip 2) je vsakovací kapacita až 31.200 l/s * ha.

Pro srovnání stoletý déšť (dešťová voda, která se vyskytuje jednou za 100 let) je v Německu definován jako cca 1.200 l/s * ha.

Jaké jsou hodnoty propustnosti u systému AS-TTE ROŠT?

Stanovení propustnosti vody a kapacity pro akumulaci (zadržování) vody u zasakovacích roštů AS-TTE

 

AS-TTE ROŠT vyplněny betonovou dlažbou + podkladová vrstva z kamenné drtě 2/5 mm

AS-TTE ROŠT zatravněné (50 % obj. ornice třídy 2 a 50 % obj. nepraného písku) + podkladová vrstva 80 % obj. kamenivo 2/5 mm a 20 % obj. ornice (zeminy třídy 2)

Koeficient pro akumulaci vody s vyrovnávací podkladovou vrstvou cca 5 cm

0,3032

0,3672

Koeficient pro akumulaci vody s vyrovnávací podkladovou vrstvou cca 3 cm (výpočtem)

0,2876

0,3505

Hodnota propustnosti Kf

3,28 * 10-2 m/s

3,12 * 10-3 m/s

Absorbovatelné srážky

328.000 l/s * ha

31.200 l/s * ha

 

Výsledky testování společnosti LGW prokazují vysokou účinnost u zkoušených variant svrchních vrstev s hodnotou koeficientu Kf = 3.28 * 10-2 m/s v „dlážděné“ variantě a Kf = 3.12 * 10-3 m/s ve variantě s „ornicí“. Maximální kapacita pro akumulaci (zadržování) vody se může odvíjet od porézního objemu či dutin v materiálu, které jsou pro takovou akumulaci vody k dispozici. U vyrovnávací vrstvy okolo 5 cm má dlážděná varianta schopnost akumulace 30,32 %, zatímco varianta s ornicí 36,72 %. U vyrovnávací vrstvy okolo 3 cm (výpočtem) má dlážděná varianta schopnost akumulace 28,76 %, zatímco varianta s ornicí 35,05 %.

Pokud se systém AS-TTE ROŠT používá jako decentralizovaný systém odvádění srážkových vod, doporučuje se vytvořit propustnost svrchních vrstev s propustností ≥ 5 x 10-5 m/s.

 

Jaký je koeficient odtoku?

Norma ČSN 75 9011 z roku 2012 systém AS-TTE ROŠT nezná, avšak pokud se chceme řídit příslušnou normou, tak dimenzování vsakovacích zařízení dle normy ČSN 75 9010 je v uvedené tabulce:

Součinitelé odtoku srážkových povrchových vod

Zdroj: https://voda.tzb-info.cz/destova-voda/7558-dimenzovani-vsakovacich-zarizeni-dle-nove-normy-csn-75-9010

 

Jak je zajištěna ochrana vodních zdrojů/podloží od ropných částic z úkapů aut?

V centru AdMaS při Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně bylo v rámci inovačního voucheru vybudováno experimentální parkoviště – testovací parkovací plochy s využitím zasakovacích AS-TTE ROŠT pro provedení zkoušek únosnosti konstrukčních vrstev a provedení simulace vyhodnocení znečištění parkoviště ropnými produkty.

Konstrukční princip 2 (zatravněná varianta) s čistící vrstvou AS-TTE SOIL P potvrzuje sorpční vlastnosti analogicky dle TNV 75 9011, tedy zajišťuje ochranu vodních zdrojů – Příloha č.1 Výzkumná zpráva č. SR122057157.

Konstrukční princip 2 (štěrkové podkladní vrstvy) se sorpční netkanou geotextilií AS-TTE SORP potvrzuje sorpční vlastnosti analogicky dle TNV 75 9011, tedy zajišťuje ochranu vodních zdrojů – Příloha č.3 Výzkumná zpráva č. SR122057157

 

Rozdíl konstrukční skladby se spádem a beze spádu?

Pokud není spád, je lepší použít hrubé štěrkové směsi např. 4/16, 16/32, protože voda může být uložena v konstrukci a postupně se vsakovat a evapotranspirovat. V situacích se sklonem bude lépe fungovat základní vrstva např. 0/32, protože voda přes ni odtéká pomaleji, což zadrží více vody.

 

Jaká je hlučnost při pojezdu po AS-TTE ROŠT s betonovou dlažbou max 30 km/hod v decibelech?

Hlučnost přesně nevíme. Ale dá se říci, že hlučnost je obdobná jako když jedete po „vymleté“ zámkové dlažbě. V oblastech citlivé na hluk (obytné zóny) je možné po položení a zhutnění AS-TTE ROŠT nasypat štěrk o zrnu 1/3 (2/4) mm, max 1 litr/m2 (10 l kbelík na 10 m2). Štěrk zamezuje pohybu betonové kostky a tím výrazně snižuje hluk. Rozsyp můžete provést ručně nebo lopatou a pak mezery vykartáčovat. Je však důležité si ujasnit, že mezery nesmí být zcela zaplněny jako u normální dlažby, protože by se tím snížila drenážní kapacita, zejména z dlouhodobého hlediska.

 

Složení roštu AS-TTE ROŠT?

Vyroben ze 100% postspotřebního plastu = recyklovaný plast. 70% polyethylen (PE), 21% polypropylen (PP), 9% polethyleneterephtalat (PET), < 2% polystyrol (PS), < 1% other polymers, Může obsahovat zbytky papíru, kovy a minerály.

 

Proč AS-TTE ROŠT zapáchají?

Toto téma by mělo být vysvětleno každému zákazníkovi během prodejní prezentace, aby pochopil a akceptoval, proč AS-TTE ROŠT na začátku zapáchá.

Recyklujeme 100 % postspotřebních plastů. Velkou část tvoří obaly od potravin jako jsou kelímky od jogurtů a další obaly s organickými zbytky, které nelze zcela vyčistit. Ty způsobují odplyňování, které na začátku vytváří zápach. Jak víte, jedná se o dočasný jev. V závislosti na venkovních teplotách potřebuje tento proces 4-12 týdnů po výrobě. V případě instalace je tento proces rychlejší.

Pokud jde o škodlivost pro životní prostředí, provedli jsme řadu testů a certifikací (TÜV-> včetně několika testů, REACH -> všechny látky testovány a schváleny). Můžeme tedy prokázat, že AS-TTE ROŠT je zcela neutrální vůči životnímu prostředí.

 

Uvolňují se u AS-TTE ROŠT nějaké mikročástice do půdy/vody?

Výrobek je certifikovaný jako neutrální k životnímu prostředí. Samozřejmě se nějaké malé množství opotřebuje a to kvůli mechanické síle pneumatik aut. Provedli jsme případovou studii, abychom ukázali, že množství mikroplastů je velmi nízké a že nejsou škodlivé pro půdu (dokument v němčině). Mnohem problematičtější je otěr pneumatik. V budoucnu bychom rádi udělali certifikaci, problém je, že k tomu zatím neexistuje žádná testovací metoda ani laboratoř.

 

Zimní údržba a péče o AS-TTE ROŠT?          

Pokud se jedná o vyloženě dlážděný povrch, zasakovací rošty AS-TTE ROŠT s betonovou dlažbou, je to podobné jako u zámkové dlažby. Sníh shrnovat radlicí,  která by měla být opatřena gumovou lištou. Ledovku sypat štěrkem 4/8, který se po zimě uklidí mechanicky kartáčovacím či zametacím strojem. V případě zatravnění varianty je to obdobné.

Čištění plochy z AS-TTE ROŠT s betonovou dlažbou lze také provádět vysokotlakým čištěním – vapkou.

V případě zatravněného povrchu nebo v místech, kde jsou kořeny stromů, pokud to půjde omezte solení. Navíc solení leckde zakazuje místní vyhláška. V místech, kde jsou v blízkosti kořeny stromů, se na jaře propustná dlažba propláchne velkým množstvím vody (min 150 l/m2).

 

Jak se starat o trávu v případě zatravněného systému?

Zalévejte v závislosti na počasí, vodě a travnatosti plochy cca 1-2 x týdně. Množství na jednu zálivku přibližně 15 l/m2. Intenzita a četnost zálivky je rozdílná také podle míry zastínění, vysychání větrem, nasycení podkladních vrstev, ale také použité travní směsi (např. směs do sucha Sahara, nebo rychle regenerující Profesionál apod.)

Hnojení semen cca 2 týdny po vyklíčení v množství cca g/m2. Použijte čistý N-dusík a pokud možno opakovat po vzejití. Jarní hnojení proveďte také dusíkatým hnojivem k nastartování růstu trávníku (duben-červen). V další části sezóny je třeba aplikovat hnojivo s vyšším procentem draslíku pro dobré přezimování porostu (červenec-srpen).

Sečení trávníku probíhá v závislosti růstu trávy, obvykle při výšce trávníku 6-10 cm, stříhání na výšku 4 cm. Sečení se provádí cca 6-12 za rok. Na jaře provádíme odstranění zbytků posekané trávy, listí, větviček a dalších nečistot vyhrabáním. V případě výskytu holých míst provedeme také dosetí travního semene. Dosetá místa je vhodné pokrýt vrstvou substrátu či křemičitého písku tak, aby semena neležela na povrchu.

 

Jsou zatravněné AS-TTE ROŠT z hlediska posouzení odboru životního prostředí považovány jako zelená plocha?

Ano, zatravněné řešení AS-TTE ROŠT je považováno jako 100 % zelená plocha.

 

Jaká je životnost AS-TTE ROŠT?

Výrobek je na trhu více než 27 let. Podle názoru společnosti HŪBNER-LEE GmbH & Co. KG je životnost výrobku AS-TTE ROŠT v jeho aplikacích až 50 či více let. Extrapolace předpokladů u již stávajícího objektu dopravní stavby využívajícího výrobek AS-TTE ROŠT , kde dochází k zatížení intenzívním provozem (až 19 000 vozidel denně) podporuje závěr o provozní životnosti výrobku na dobu 50 let u jeho typických aplikací, zejména v klidových zónách dopravních staveb, jako jsou parkoviště, přístupové/obslužné komunikace, ochrana kořenových systémů stromů, příjezdové komunikace a nástupní plochy pro příjezd a rozvinutí požární techniky.

 

Máte další dotaz? Potřebujete poradit?