Řešení rodinných domů a samostatných objektů

Při řešení sanitace rodinných domů je ideální vycházet z konkrétních místních podmínek – charakter sídla, hydrogeologické, morfologické podmínky, možnost vypouštět do vodoteče atd. Při tom lze navíc zohlednit možnosti investora po stránce sociální a přání z hlediska komfortu. Na základě výše uvedeného se pak volí dlouho nebo krátkodobé řešení, nejvhodnější technologie z hlediska nákladů a náročnosti obsluhy případně dalších vlivů. Často je při tom nutné vycházet z Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací, i když někdy se někdy ideální řešení s plánem neshoduje.

Řešení rodinných domů a samostatných objektů

Řešení pro komunál – obce a města

Vychází obvykle z konceptu stanoveného projektantem s ohledem na územní plány např. Plán povodí. Nejčastěji je čištění odpadních vod řešeno mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod a v některých případech i doplněno membránovou separací. Někdy se uvažuje i s využitím vyčištěné recyklované vody. V nabídce se proto nachází jak kompletní balené čistírny, tak i jednotlivé výrobky jak pro čistírny, tak pro kanalizační síť (lapáky tuků, odlučovače lehkých kapalin, čerpacích šachty, měrné objekty). S ohledem na minimalizaci uhlíkové stopy (spotřeby elektrické energie) se stále více bude v praxi prosazovat i extenzivní přírodní řešení složené z jednotlivých typových objektů.

Řešení pro komunál – obce a města

Řešení pro průmysl

Stále více se používají technologie s minimální produkcí kalů, tj. membrány včetně ultrafiltrace a reverzní osmózy umožňující i recyklaci vod. Uplatňují se však nadále i klasické technologie s chemickým srážením nebo flotací. S ohledem na minimalizaci uhlíkové stopy se stále častěji budou objevovat přírodní extenzivní řešení a řešení, která budou odpadní vody řešit tak, aby žádné nebyly vypouštěny – ZLD. Technologie na minimalizaci odpadních vod, případně i využití odpadů na hnojení (dotace půd uhlíkem) atd. včetně získávání vody (úpravy vody) včetně srážkových vod se využívají i v zemědělství.

Řešení pro průmysl

Kategorie produktů