Kontejnerové úpravny vod (6 ks) pro HaZZ Slovensko

Dodaní 6 ks velkokapacitních mobilních zařízení na čištění vody – úpravu pitné vody…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje

Místo realizace:                  Žilina, Bánovská 8111, 010 01,
                                        Hasičský a záchranný zbor v Žilině
Investor:                            EXIMA, spol. s r.o., Banská Bystrica, Lazovná 52,
                                        PSČ 974 01, Slovenská republika
Dodavatel technologie:        ASIO TECH, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, CZ
Termín realizace:                2018
Kapacita úpravny vody:        20 m3/den

Účel realizace (stavby)

Dodaní 6 ks velkokapacitních mobilních zařízení na čištění vody – úpravu pitné vody.

Princip technologie (čištění odpadních vod)

Veľkokapacitné mobilné zariadenie na čistenie vody - úpravňa pitnej vody v predpokladanom množstve 6 ks, ktorého základné požiadavky sú:
  • Mobilita – uloženie na prívese, alebo v kontajneri,
  • Jednoduchosť obsluhy – bez potreby kvalifikovanej obsluhy (len zaškolený personál),
  • Minimálne požiadavky na obsluhu – práca v automatickom režime, len občasný dohľad personálu na skontrolovanie prevádzkových parametrov, doplnenie PHM a prevádzkových kvapalín,
  • Predpokladaná kapacita – min. 20 000 l/deň,
  • Možnosť vyrobiť pitnú vody aj zo silne znečistenej vody.
Hlavným predpokladaným využitím Mobilného zariadenia na čistenie vody - úpravňa pitnej vody,  budú dlhotrvajúce zásahy najmä pri povodniach, lesných požiaroch a živelných pohromách. V prípade prítomnosti vodného zdroja je možné mobilnou čističkou (úpravňou) zabezpečiť  pitný režim pre zasahujúcich,  dostatok vody pre prípravu stravy, umývanie riadu a hygienu zasahujúcich.  V prípade potreby je možné tieto zariadenia využiť aj  v oblastiach s akútnym nedostatkom pitnej vody z dôvodu kontaminácie vodných zdrojov najmä počas povodní, zosuvoch pôdy, zemetraseniach. Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou nie je úlohou HaZZ a v krízových situáciách je v kompetencii obcí. V prípade postihnutia obce mimoriadnou udalosťou bude môcť HaZZ operatívne nasadiť mobilnú čističku (úpravňu) vody do doby zabezpečenia zásobovania obyvateľstva pitnou vodou iným spôsobom.