MIELE TECHNIKA s.r.o. Chemický průmysl

Účelem realizace čistírny průmyslových odpadních vod ve výrobním areálu firmy je vyčištění průmyslových odpadních vod vznikajících z odmašťování nerezových výrobků, a to na takovou kvalitativní úroveň, aby mohly být vypouštěny v souladu s kanalizačním řádem do veřejné kanalizace města Uničova. Technologie ČOV se skládá z mechanického a chemického stupně čištění průmyslových odpadních vod. Výstupem čištění je chemicky vyčištěná průmyslová odpadní voda a odvodněný chemický kal…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje
Místo realizace:                   Areál společnosti Miele technika s.r.o., Šumperská 1348, Uničov
Investor:                             MIELE TECHNIKA s.r.o., Šumperská 1348, 783 91 Uničov
Dodavatel technologie:         ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno,
Termín realizace:                 2014

Účel realizace (stavby)
Účelem realizace čistírny průmyslových odpadních vod ve výrobním areálu firmy je vyčištění průmyslových odpadních vod vznikajících z odmašťování nerezových výrobků, a to na takovou kvalitativní úroveň, aby mohly být vypouštěny v souladu s kanalizačním řádem do veřejné kanalizace města Uničova. Technologie ČOV se skládá z mechanického a chemického stupně čištění průmyslových odpadních vod. Výstupem čištění je chemicky vyčištěná průmyslová odpadní voda a odvodněný chemický kal.

Návrhové parametry
Denní max. množství odpadních vod: 4 m3/d

Požadované garantované hodnoty
CHSK:                            74 mg/l
BSK5:                            28 mg/l
NL (nerozpuštěné látky):   2 mg/l
EL (extrahované látky):   3,7 mg/l

Znečištění přitékajících odpadních vod
CHSK:    1070 mg/l
NL:           5  mg/l
EL:         440 mg/l

Princip technologie (čištění odpadních vod)
Produkované odpadní vody jsou ze dvou expandérů umístěných ve výrobě svedeny do dvou přečerpávacích jímek (každá u jednoho expandéru).  Z přečerpávacích jímek jsou odpadní vody čerpány výtlačným potrubím do akumulační nádrže. Vstup do akumulační nádrže je opatřen nerezovým nátokovým sítem v plastovém rámu pro zachytávání hrubých nečistot. Objem nádrže je míchán vrtulovým míchadlem.

Čerpání z akumulační nádrže do koagulačně sedimentačního reaktoru je realizováno prostřednictvím samonasávacího čerpadla.

Proces chemické úpravy odpadní vody dávkováním provozních chemikálií do odpadní vody probíhá v diskontinuálně pracujícím koagulačně sedimentačním reaktoru, jehož objem je v době dávkování chemikálií míchán vrtulovým míchadlem.

Vyčištěná voda z koagulačně sedimentačního reaktoru odtéká do dočišťovacího filtru. Současně je do dočišťovacího filtru přiveden filtrát z kalolisu.

Kal, který je usazený v kónusu koagulačně sedimentačního reaktoru, je vždy na konci cyklu přečerpán pomocí samonasávacího čerpadla do homogenizační nádrže kalu.

Naakumulovaný chemický kal o sušině cca 1 - 2% a.s. je z homogenizační nádrže kalu v pravidelných intervalech přečerpáván prostřednictvím plnícího vzducho-membránového čerpadla do manuálně obsluhovaného komorového kalolisu.