Anaerobie, léky, drogy, smrad a legislativa

22. 6. 2016

Úkolem semináře je seznámit účastníky s aktuálními problémy v oblasti nakládání s odpadními vodami a jejich řešením po stránce technologické a legislativní. Zejména bude diskutována problematika aplikace anaerobních (i membránových) procesů pro čištění průmyslových a komunálních vod, problematika speciálního znečištění jako jsou léčiva, drogy a PPCP, budou řešeny problémy se zápachem a nový stav legislativy okolo recyklace odpadních vod spadající nově pod zákon o odpadech.

Anaerobní procesy a použití membrán při jejich aplikaci – Ing. Martina Polášková, Ing. Marek Holba Ph.D.

Anaerobní procesy nabývají stále na významu a postupně nahrazují v některých případech aerobní procesy, a to jak u průmyslových odpadních vod, tak i u vod komunálních. Aerobní procesy jsou všeobecně známé, ale povědomí o anaerobních procesech je nízké, a při tom tyto procesy pracují s daleko menšími nároky na energii a s podstatně menší produkcí odpadů – jsou tedy z hlediska udržitelnosti cennější.

Léčiva, drogy a PPCP ve vodách a možnosti jejich eliminace – Ing. Filip Wanner Ph.D. (VÚV)

Uvedená problematika, i když se to zatím nezdá má podstatně daleko větší vliv na zdraví a ŽP než v současnosti sledované ukazatele pro čištění odpadních vod. Informovanost mezi veřejností je však minimální a často má formu fám, které pak vedou k neracionálním rozhodnutím a to i v legislativě.

Zápach – možnosti jeho řešení v kanalizacích a objektech s produkcí zápachu – Ing. Ondřej Unčovský, Ing. Michal Došek

ASIO, spol. s r.o má připraveno hned několik technologií určených k odstranění zápachu v malém i ve velkém – jednotlivé způsoby a jejich vhodnost použití budou předmětem příspěvku, který si klade za cíl představit obecné i specifické možnosti a vhodnost jejich použití.

Zacházení s odpadní vodou podle zákona O odpadech – Ing. Karel Plotěný

Po změnách v zákoně O odpadech, pod který nově spadá i nakládání s odpadními vodami v případech, kdy se voda recykluje nebo jinak využívá, je zatím nedostatek informací z praxe, a to jak legislativní, tak i provozní. Cílem je popsat postupy, jak se prakticky vypořádat s tím, že budeme s odpadní vodou nakládat podle zákona O odpadech.

Termíny a místa:

01. 11. 2016 – Brno, Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1, 647 00 Brno
02. 11. 2016 – Praha, Konferenční centrum VŠCHT, Kolej Sázava, Chemická (Ekonomická) 952, 148 28
Praha 4 - Kunratice

Čas: 09:00 – 14:00

Účastnický poplatek:

Vložné 1.000,- Kč/os. vč. DPH (vložné obsahuje občerstvení, sborník + ostatní náklady na seminář)
- členové ASIOklubu 300,- Kč
- členové ČKAIT, ČKA 600,- Kč
- státní a veřejná správa 300,- Kč
- zaslání sborníku 300,- Kč (+ poštovné)

Způsob platby:
Převodem na účet (číslo účtu: 2502440101/2600 - jako variabilní symbol prosím uvádějte IČO vaší organizace). V případě neúčasti se vložné nevrací, bude zaslán sborník. Na adresu uvedenou v přihlášce obdržíte daňový doklad, a to nejpozději do 2 týdnů od ukončení semináře. Při prezenci nebude vložné vybíráno.

Přihlásit se můžete na e-mailové adrese asio@asio.cz nebo níže (viz přihlašovací formulář) http://www.asio.cz/cz/prihlasovaci-formular . Děkujeme a budeme se těšit na viděnou.