Čistírna odpadních vod AS-HSBR Brodce

2. 1. 2018

V letošním roce dodala firma ASIO, spol. s r.o. čistírnu odpadních vod pro nově vystavěný komplex skladových hal D+D Park Brodce. Dodávka zahrnovala typovou čistírnu odpadních vod s obchodním označením AS-HSBR včetně strojního vybavení a elektroinstalace. Čistírna odpadních vod má kapacitu 100 ekvivalentních obyvatel a slouží k čištění komunálních odpadních vod, které jsou produkované ve skladových halách.

čistírna odpadních vod AS-HSBR
Čistírna odpadních vod AS-HSBR Brodce

Technologie čistírny je založena na principu SBR (sekvenční fázový reaktor), kdy proces biologického čištění i sedimentace kalu probíhá v jedné nádrži. Na lokalitu byla dodána plastová typová ČOV AS-HSBR 100 s vystrojením, plastový kontejner na dmychadlo a rozvaděč pro řízení chodu strojů. Typová ČOV je příčkou rozdělena na dvě nádrže. Odpadní voda natéká kanalizačním potrubím do první nádrže čistírny, která slouží jako nádrž homogenizační a sedimentační, pro zachycení primárního kalu. Odpadní voda gravitačně pokračuje otvorem do druhé, biologické nádrže čistírny. Otvor je z obou stran opatřený nornou stěnou, která zajišťuje minimalizaci vnosu primárního kalu do aktivace. Biologická nádrž je v jedné třetině délky opatřena přepážkou s otvorem u dna. Odpadní voda je v biologii smísena s vločkami aktivovaného kalu. Ve druhé nádrži probíhá chronologicky za sebou několik fází čistícího procesu: 1) fáze provzdušňování, kdy je odpadní voda čištěna působením mikroorganismů kalu a probíhá nitrifikace, 2) fáze sedimentace, kdy dojde k přerušení aerace, a vločky aktivovaného kalu sedimentují a oddělují se od vyčištěné vody, 3) fáze odtahu čisté vody, kdy je z horních vrstev odčerpáván vyčištěná voda do odtokového potrubí a 4) fáze odtahu přebytečného kalu (v této fázi dochází ke krátkému sepnutí čerpadla přebytečného kalu umístěného u dna nádrže a k odtahu kalu do první nádrže ČOV). Biologická nádrž čistírny je vystrojena aeračními elementy s rozvody vzduchu, čerpadlem vyčištěné vody a čerpadlem přebytečného kalu. Dodávku vzduchu pro aeraci zajišťuje dmychadlo umístěné v plastové podzemní šachtě opatřené komínkem. Vyčištěné vody jsou vypouštěny do vodního toku Jizera.

Čistírna odpadních vod AS-HSBR je odolná vůči kolísavému nátoku a je schopná spolehlivě pracovat při zatížení 50 – 100 % návrhové hydraulické a látkové kapacity. Pro lokalitu Brodce byla zvolena z důvodu postupné dostavby a napojování jednotlivých skladových hal.

Ing. Jana Matysíková