ČOV AS-HSBR 2x200 EO v Logistics Parku D1 – Ostředek

21. 6. 2021

Čistírny odpadních vod

Logistický areál bude nabízet až 120 000 m 2 skladových prostor. Odstranění odpadních vod je řešeno technologii AS-HSBR, která byla vyvinuta společností ASIO TECH, spol. s r.o.

ČOV AS-HSBR Logistics Park Ostředek

ČOV AS-HSBR Logistics Park Ostředek

Obr. č. 1 – Instalace betonových prefabrikovaných nádrží Obr. č. 2 – Skladba denitrifikační a nitrifikační sekce ČOV

ČOV AS-HSBR Logistics Park Ostředek

Obr. č. 3 – Umístění stavby

Čistírna odpadních vod disponuje kvůli poměrně hlubokému nátoku čerpací stanicí AS-PUMP vybavenou šroubovými strojními česlemi odstraňující hrubé nečistoty. Dále je voda dělena gravitačně v rozdělovacím objektu a proudí do jednotlivých linek. Každá linka je vybavena předřazenou denitrifikační sekcí pro dosáhnutí hodnot amoniakálního dusíku NH4+ 12 mg/l. Denitrifikační sekce byla navržena taktéž pro silnější stabilitu procesu čištění. Přebytečný kal z aktivační sekce je odtahován do společné kalové jímky. Dmychadla a řídící rozvaděč technologie jsou umístěny v zatepleném ocelovém 20stopém kontejneru, který současně slouží jako zázemí pro obsluhu.

Investor postupně zaplňuje skladové haly, nátok na ČOV je tedy velice rozkolísaný. Z tohoto důvodu byly zvoleny 2 linky po 200 EO. Do každé z těchto linek je instalován systém dávkování externího substrátu v dobách extrémně nízkého zatížení. Rozsah, kdy je ČOV schopna čistit na požadované koncentrace na odtoku, je 30-110 % návrhové kapacity a tedy přepočteno na ekvivalentní obyvatele v rozmezí 60-440 EO.

Takového rozpětí lze dosáhnout modifikací typové ČOV AS-HSBR . Dokážeme tak vyhovět poměrně vysokým nárokům potenciálního zákazníka. Nutno podotknout, že maximální možná kapacita konfigurace technologie AS-HSBR je 660 EO.

ČOV bude uvedena do provozu v srpnu 2021 a plné zatížení bude dosaženo během následujících 2 let v závislosti na míře obsazenosti areálu.

Výstupní kvalita vody na odtoku z ČOV – odtokové koncentrace

Parametr Značení Hodnota „p“ Jednotka Hodnota „m“ Jednotka
Biochemická spotřeba kyslíku BSK 5out 30,0 mg/l 50,0 mg/l
Chemická spotřeba kyslíku CHSK Crout 110,0 mg/l 170,0 mg/l
Nerozpuštěné látky NL out 40,0 mg/l 60,0 mg/l
Amoniakální dusík* NH 4 + 12,0* mg/l 20,0 mg/l

* průměr

Čistírna odpadních vod AS-HSBR Logistics Park Ostředek

Obr. č. 4 – Skladba nádrží ČS a ČOV

Instalace česlí do čerpací stanice AS-PUMP

Obr. č. 5 – Instalace strojních šroubových česlí do čerpací stanice

ČOV AS-HSBR Logistics Park Ostředek - instalace vstupních komínků

Obr. č. 6 – Instalace vstupních komínků a podkopů

Čistírna odpadních vod AS-HSBR Logistics Park Ostředek - dmychárna

Obr. č. 7 – Dmychárna uvnitř provozního objektu

Akce byla realizována společností ASIO TECH, spol. s r.o. Veškeré nádrže ČOV jsou dodány v betonových prefabrikátech ve spolupráci se společností Prefa Brno a.s. Dodavatelem dmychadel je česká společnost z Velkých Losin Kubíček VHS, s.r.o. Dodavatelem mechanického předčištění v čerpací stanici je brněnská firma IN-EKO s.r.o.

logo ASIO TECH

Kubíček

Logo Prefa

Logo IN-EKO

Ing. Jan Přikryl