Jak řešit provozní problémy se zápachem, aneb existují i levné možnosti

20. 5. 2016

Nejen v přírodě, ale i v industriálním nebo domácím prostředí, se denně setkáváme s různými pachy. Vůně nebo pach je čichový vjem, který lze získat pomocí čichových receptorů. Je to smyslová informace o chemickém složení aerosolu nebo plynu. Pachy se řídíme podvědomě i při výběru ideálního partnera. V dnešní době jsme se pachy naučili úspěšně maskovat pomocí rozličných „vychytávek“ jako jsou parfémy a deodoranty. Se zápachem se ale setkáváme i ve vodním hospodářství, kdy jsou zdrojem problémů merkaptany, sirovodík nebo amoniak. Problematikou odstranění zápachu nejen u čistíren se zabývá právě tento článek.

zapáchaící kanál

U domovních čistíren odpadních vod (ČOV) je původ nepříjemného pachu v mechanickém předčištění ČOV, biologii, ale může pocházet i z vnitřní kanalizace domu. Běžnou praxí bývá odvětrání nad střechu nebo přivzdušňovací ventil. Někdy ale chybí i tato řešení anebo se může vyskytnout v potrubí podtlak, který vysaje vodu ze zápachových uzávěrek, a zápach má volnou cestu.

Na úrovni ČOV jsou častým zdrojem zápachu tukové usazeniny rozkládající se v kanalizaci v kombinaci se špatným těsněním pachového uzávěru. Zápach je často biologického původu. Exemplárním příkladem jsou sirné bakterie, které pak produkují sulfan (známe všichni jako zápach po zkažených vejcích). V některých případech jde vývoji zápachu předejít prostou úpravou režimu čerpání tak, aby v odpadní vodě nevznikaly anaerobní podmínky, které způsobují vývoj zápachu.

Jaké existují způsoby odstranění zápachu?

Základní metody čištění vzduchu připadající v úvahu jsou tyto:

 • biologická oxidace,
 • chemické praní,
 • adsorpce na pevném loži, např. adsorpce na aktivním uhlí,
 • fyzikálně-chemické způsoby oxidace,
 • fotokatalytické procesy nebo ionizace,
 • sorpce v kombinaci s „maskováním“.

U domovních ČOV, čerpacích stanic, lapáků tuků atd. se bere ohled na finanční úsporu, a proto je nutné najít funkční, ekonomicky nenáročné řešení, které nezabere mnoho času z pohledu provozu a údržby. Biologická oxidace, chemické praní a adsorpce patří provozně k těm náročnějším a hodí se spíše pro větší aplikace.

Levné a rychlé řešení vašich problémů!

Často používané, někdy až úsměvné, reklamní názvy ve spojení s „odstraněním“ zápachu jsou: citrus, třešňová bomba, svěží tráva, atd. Účelem těchto výrobků je maskovat průmyslové pachy. Mnohdy se stává, že tyto „odstraňovače“ nefungují anebo jde v nejlepším případě o krátkodobé řešení. Jakmile se vůně vyčerpá, pach se vrací. Horší je, že i přes příjemně znějící názvy produktů je většina těchto maskovacích vůní všechno, jen ne přírodní, jelikož se většinou jedná o syntetické látky!

Firma ASIO, spol. s r.o. se věnovala v rámci projektu Z odpadů surovinami , který je sponzorován Ministerstvem zemědělství, hledání vhodného řešení v boji se zápachem. Zejména zápachem, který může vznikat při skladování separované moči. Toto řešení je aplikovatelné například u čerpacích stanic nebo horských ČOV, kdy je nárazově produkováno velké množství moči (žlutých vod). Během projektu byla testována celá řada mechanismů a sorbentů, které by pomohly odstranit zápach z moči, který má nejčastěji amoniakální charakter. Pro výsledné řešení měla být důležitá zejména jednoduchost, ekonomická únosnost a ekologičnost řešení tak, aby produkt byl funkční a zápach pouze nemaskoval. Navíc by měl doplňovat firmou již nabízenou technologii fotokatalytického odstranění zápachu , označovanou jako PCO, která se hodí spíše pro větší aplikace.

Finální produkt byl otestován olfaktometricky ve spolupráci s odbornou firmou Odour s.r.o., pod vedením Ing. Petry Auterské, CSc. Jeho účinnost byla ověřena i při dlouhodobých testech odstranění zápachu z moči, kdy se k vyhodnocení používaly i přenosné měřicí přístroje detekující amoniak a sumu zapáchajících sloučenin.

Testovací aparatura:

Pokusná aparatura s odběrným zařízením
Obrázek: Pokusná aparatura s odběrným zařízením

Testovací aparatura byla koncipována jako vnitřní a vnější válec. Vnitřní válec byl naplněn močí a byl neustále promícháván miniaturním oběžným čerpadlem. Tím byl nasimulován přítok tekutiny do skladovací nádrže a pohyb zapáchajícího vzduchu směrem ven. Tento vzduch procházel přes perforovanou patronu usazenou v horní části válce s močí. Patrona byla vyplněna vrstvičkou pokusného sorbentu. Celý válec byl ještě izolovaný od okolního prostředí ve vnějším potrubí většího průměru, a to z důvodu izolace od okolního prostředí a „naředění“ zápachu vlivem povětrnostních podmínek. Navíc tak nedocházelo k ovlivnění ostatních aparatur s jinými sorbenty.

Stanovení koncentrace pachových látek:

V testech bylo odzkoušeno 10 druhů sorbentů na různé bázi. Jejich funkčnost se vyhodnocovala olfaktometricky. Pomocí speciální aparatury byl z testovacích nádob odsán podtlakem vzduch do speciálních pytlíků z inertního materiálu, který neovlivní svými vlastnostmi měřený zápach. Odebrané vzorky si odvezla firma Odour s.r.o. k olfaktometrickému vyhodnocení. Výhodou senzorických metod je to, že poskytují přímý vztah ke vnímání pachu člověkem a popisují složité směsi chemických látek. Tato informace je užitečná při hodnocení míry obtěžování pachem nebo např. při stanovení účinnosti dezodorizačních zařízení. Kromě tohoto byl k měření pachů využit i přenosný detektor amoniakálního zápachu a sumy těkavých organických látek a dalších toxických plynů v koncentracích až desítek ppm (parts per million), což je anglický ekvivalent k mg/l.

Speciální gelové sorbenty
Obrázek: Speciální gelové sorbenty

Pohodlné, levné a efektivní:

Na základě shromážděných dat byly jako nejúčinnější vyhodnoceny přírodní gelové sorbenty. Základní mechanismy, pomocí kterých se vyrovnávají se zápachem, jsou adsorpce a absorpce. Krom vázané vody je v gelech i celá řada dalších přírodních látek a vonných olejů. V tomto případě je rozpouštění spojené s chemickou reakcí plynu a nastává chemisorbce. Při kontaktu zápachu s gelem dojde k rozpuštění a atomizaci zápachu a vznikají miniaturní kapičky obalené tenkou olejovou vrstvičkou, která vytváří elektrostatický náboj na povrchu kapiček. Ten umožňuje adsorpci dalších pachových molekul na povrchu „kapky“. Plyn je absorbován v těchto kapkách. Díky unikátnímu složení gelového sorbentu dochází i k dalším reakcím na molekulární úrovni a zápach je úspěšně neutralizován. Tyto gely mohou být použity i ve formě celých bloků nebo plátů v závislosti na technickém řešení.

Gelové sorbenty jsou:

 • účinné pro organické i anorganické zápachy,
 • bezpečné pro lidi a zvířata,
 • bezpečné pro životní prostředí,
 • netoxické a biodegradabilní,
 • nenáročné z provozního hlediska a údržby zařízení.

Mechanismus reakce

Kromě těchto gelů se ukázal jako velmi efektivní i biouhel. Jedná se o pyrolyzovaný biologický materiál. V podstatě jde o obdobu dřevěného uhlí, ale ze zbytkové a odpadní biomasy. Nejčastěji bývá jako vstupní substrát použit separát z bioplynové stanice. Ten projde nízkoteplotní pyrolýzou a vzniká biouhel. Biouhel má velký specifický povrch a díky tomu vynikající sorpční vlastnosti. Jedná se o téměř čistý uhlík. Svými vlastnostmi se velmi podobá aktivnímu uhlí, které se již dlouho používá k čištění vzduchu. Jeho výhoda spočívá oproti aktivnímu uhlí v ceně. Navíc je vyroben ze sekundárních surovin, které vznikají při výrobě bioplynu. Biouhel je k dostání ve formě peletek nebo drti.

Když je kapacita biouhlu vyčerpána, je možné jej použít jako zlepšující půdní přípravek, jelikož jeho základní složkou je chemicky stabilní uhlík. Ukládáním biouhlu do půdy se zásadně zlepšuje její kvalita. Uhlík váže živiny a důležité látky (dusík, fosfor, draslík, …), které se z půdy nevyplavují. Má velkou retenční schopnost, takže váže v půdě i vodu. Ukládání biouhlu do půdy má ale i další globální přínos - dochází k odebírání CO 2 z atmosféry.

Biouhel použitý pro testování
Obrázek: Biouhel použitý pro testování

Buďte pohodlní! Aneb snadná aplikace, jednoduchá údržba

Ať už je zdrojem zápachu čerpací stanice, netěsná jímka, kanalizační šachta nebo odvzdušňovací potrubí, postačí jednoduše instalovat vhodný nosič filtrační náplně podle konkrétních požadavků. Na základě podnětů zákazníka:

 • zápach identifikujeme a doporučíme vhodnou sorpční směs na základě množství a povahy proudící vzdušniny,
 • vybereme z portfolia vhodný nástavec (nosič sorpční náplně).

Technologie pracuje za zákazníka. Výhody tohoto řešení jsou nasnadě:

 • Řešení není závislé na biologii (nepotřebuje čas na náběh, nevadí ji nízké teploty v zimě).
 • Na rozdíl od biologických filtrů se vyznačuje vysokou účinností 85–95 %.
 • Zařízení není náročné na zábor plochy, potřebuje minimum prostoru.
 • Sorpční filtry není třeba denně čistit, regenerovat či jinak udržovat.
 • Po skončení životnosti náplně postačí jednoduše ji doplnit.

Řešení na míru:

Firma ASIO, spol. s r.o. má dlouholeté zkušenosti v oblasti boje se zápachem nejrůznějšího charakteru. Zejména v případě problémů s pachy z čerpacích stanic, separované moči, lapáků tuků nebo domovních ČOV a kanalizací. Po konzultaci dokážeme vytvořit komplexní řešení, které bude přesně vyhovovat Vašim potřebám. Kombinací výše zmíněných metod vytvoříme ucelené technologické řešení, které umožní odstranění problému se zápachem z průmyslu nebo domácnosti. Tato celková systémová integrace poskytuje našim klientům osvědčené a spolehlivé výsledky.

Ing. Michal Došek


Obrázek: Vyhodnocení odstranění pachu moči čichem i přenosným detektorem
Obrázek: Vyhodnocení odstranění pachu moči čichem i přenosným detektorem