Jaké dokumenty jsou potřeba k "Ohlášení" ČOV AS-KLARO PZV?

8. 1. 2013

Možnost provést osazení domovní čistírny odpadních vod formou „Ohlášky“ je zakotvena v novele „Vodního zákona“ (zákon č. 254/2001 Sb., ve znění zák. č. 150/2010-novela z 1.8.2010) a to v §15a. Dle tohoto ustanovení postačí vodoprávnímu úřadu ohlášení v případě, že vodní dílo je určeno pro čištění odp. vod do kapacity 50 EO a pokud jeho podstatná část je výrobek označený CE (dle zák. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky), tzn. prokázání shody s požadovanou technickou specifikací. Čistírna KLARO je výrobkem označeným CE . Patří do skupiny stavebních výrobků spadajících do tzv. „harmonizované sféry“, tzn., že se u těchto zařízení prokazuje shoda technických parametrů výrobku s požadavky harmonizované normy. V našem případě je shoda s normou EN 12566-3+A1:2006 prokázána za účasti Autorizované osoby (AO - např. státní zkušebna). Teprve na základě takto prokázané shody (mluví se o vydání „certifikátu autorizovanou osobou“) smí být výrobek označen výrobcem značkou CE a uveden na trh. Podle zák. č. 22/1997 Sb. a v duchu evropských dohod se má za to, že zboží je řádně uvedeno na trh (v ČR), pokud bylo uvedeno na trh v kterékoliv členské zemi EU. Výrobcem čistíren KLARO je německá firma KLARO GmbH , se sídlem v Bayreuthu a zařízení bylo uvedeno na trh na základě osvědčení shody Deutsches Institut für Bautechnik-DIBt v Berlíně. Tento institut patří k nejprestižnějším zkušebnám a AO v Evropě. ASIO jakožto distributor čistíren KLARO na českém trhu předkládá český překlad CE vystavený německým výrobcem.

Součástí podkladů, které Ohlášení vodního díla musí obsahovat (taxativně jsou vyjmenovány ve Vodním zákoně §15a odst.(2)), je také Doklad o zatřídění ČOV do kategorie výrobku označeného CE. Podkladem pro toto zatřídění jsou Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění NV č. 23/2011 Sb. „o ukazatelích přípustného znečištění povrchových vod“ a NV č. 416/2010 Sb. „o ukazatelích přípustného znečištění podzemních vod“. ČOV vhodné pro vypouštění vyčištěných vod do vod povrchových jsou podle míry účinnosti rozděleny do tříd I až III a ČOV, které splňují nejpřísnější kritéria na kvalitu vyčištěné odpadní vody pro vypouštění do vod podzemních, mohou být označeny kategorií Domovní ČOV – PZV . Po stránce ověření účinnosti čištění byla ČOV KLARO testována a certifikována v Prüfinstitut für Abwassertechnik-PIA v Aaechenu. Na základě výsledků testu splňuje čistírna parametry NV č. 416/2010 Sb. pro vypouštění do vod podzemních. Proto lze podle této certifikace zatřídit ČOV KLARO do kategorie „Domovní čistírna odpadních vod – PZV“. O tomto zatřídění vydává ASIO Doklad o zatříděnído kategorie.

Dle výše uvedeného a zmíněných dokladů z hlediska prokázání shody, vystavení CE a zatřídění výrobku do kategorie je to vše, co je plně dostačující pro podání Ohlášení na kterémkoliv vodoprávním úřadě v ČR ! Na základě informace MŽP, nebyla nikdy ze strany tohoto ministerstva podána jakákoliv informace či vydán jakýkoliv předpis, který by výše uvedená zákonná ustanovení o prokazování shody, uvádění výrobků na trh či podmínky Ohlášení ( např. požadavek jen certifikace 3 českých AO apod.) měnil.

http://www.asio.cz/cz/as-klaro-pzv

Ing. Oldřich Pírek