Komplexní řešení čištění a úpravy vod pro ostrovní dům v Bratislavě

29. 7. 2016

Jako podklad sloužila projektantem zpracovaná studie s jistou vizí na řešení celého objektu. Projektantem zpracované řešení počítalo s pokrytím potřeby vody vodou srážkovou, která by měla být upravována pro účely provozní vody a jen nejnutnější část potřeby pak druhým stupněm úpravy pro účely vody pitné. Likvidace splaškové odpadní vody byla uvažována akumulací a odvozem na ČOV.

Ekologický ostrovní dům v Bratislavě

Obr. 1: Ekologický ostrovní dům v Bratislavě

Před zpracováním řešení byl projektant upozorněn na možnou nestabilitu systému a nekomfort v případě delšího období sucha. V první řadě bylo doporučeno zpracování geologického průzkumu zaměřeného jednak na vsakování, jednak na zjištění možnosti zřízení studny, její případné vydatnosti a kvality podzemní vody pro zásobování objektu. Podzemní voda je potenciálně stabilnějším zdrojem vody, navíc s velmi pravděpodobně lepšími parametry umožňující méně nákladnou úpravu na vodu pitnou. Nicméně předběžně byly zpracovány následující dvě varianty, případně pak upravené o řešení podzemní vody.

První zpracovaná varianta předpokládá likvidaci splaškových odpadních vod jejich akumulací v jímce na vyvážení a následným odvozem na centrální ČOV. Pro akumulaci srážkových vod a jejich následnou dodávku je na pozemku navržena nádrž AS-NÁDRŽ o objemu 8 m 3 se samočistícím filtrem AS-PURAIN a ponorným tlakovým čerpadlem s plovoucím sáním. Případný přepad z nádrže na srážkovou vodu bude zaústěn do tunelového vsakovacího objektu AS-KRECHT. Na výtlaku čerpadla je v objektu následně umístěna dvoustupňová úpravna vody, kdy celý čerpaný objem vody je upravován na parametry vhodné pro sprchování, praní a drobnou hygienu. Část této vody je dále upravena na parametry pitné vody na vaření, pití a mytí nádobí. Šedé vody ze sprch a umyvadel budou zpětně čištěny pomocí AS-GW/AQUALOOP a využívány pro splachování WC. Odpadní vody z praní, kuchyňského provozu a splachování WC pak budou jímány pro odvoz fekálním vozem v nádrži AS-NÁDRŽ o objemu 21 m 3 .

likvidace splaškových odpadních vod jejich akumulací v jímce na vyvážení a následným odvozem na centrální ČOV

Obr. 2: Schéma varianty č. 1

Druhá zpracovaná varianta předpokládá likvidaci splaškových odpadních vod čištěním s téměř nulovými provozními náklady. Zásobování objektu vodou je shodné s předchozí variantou, stejně jako systém dělení odpadních vod a zpětné použití vyčištěných šedých odpadních vod pro splachování WC. Rozdílem je, že místo nádrže na akumulaci a odvoz splaškových odpadních vod bude na pozemku umístěna čistírna AS-ANAZON . Tato čistírna se skládá z vícekomorového anaerobního separátoru AS-ANASEP pro předčištění odpadních vod a ze zemního vertikálního filtru AS-ZEON s integrovaným pulzním napouštěním, který slouží pro dočištění odpadních vod. Tento způsob čištění s výhodou funguje bez nároků na el. energii a jeho provoz je navíc téměř bezúdržbový. Takto vyčištěná odpadní voda bude společně s přepadem srážkové vody z akumulační nádrže svedena do tunelového vsakovacího objektu AS-KRECHT a likvidována tak vsakem na pozemku, což je z hlediska provozního několikanásobně levnější variantou.

likvidace splaškových odpadních vod čištěním s téměř nulovými provozními náklady

Obr. 3: Schéma varianty č. 2

Tab. 1: Srovnání nákladů na jednotlivé varianty

Tab. 1: Srovnání nákladů na jednotlivé varianty

Graf 1: Srovnání nákladů na jednotlivé varianty

Graf 1: Srovnání nákladů na jednotlivé varianty

Graf 2: Průběh nákladů jednotlivých variant

Graf 2: Průběh nákladů jednotlivých variant

Ing. Jan Vacek