Máte rádi výzvy? Výzva č. 119 vám pomůže lépe hospodařit s vodou.

1. 4. 2019

Hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění pozemku – města a obce

Velká dešťovka podporuje nejen projekty instalace podzemních nádrží na dešťovou vodu, ale také projekty, které řeší vsakování srážkové vody a výměnu nepropustných povrchů za propustné. Podporuje také projekty, v rámci kterých dochází k vybudování nových propustných ploch. Jaké jsou podmínky dotační výzvy a na jaké produkty se zaměřit?

Velká Dešťovka – již i pro kraje, obce a školy

Velká dešťovka dává možnost oprávněným žadatelům získat dotaci na podporované aktivity spojené se zajištěním povodňové ochrany intravilánu a hospodařením se srážkovými vodami. Celková dotace na schválené projekty je vypsána ve výši 1 miliardy Kč. Výzva se vztahuje na individuální projekty s minimální výší způsobilých realizačních výdajů 200 000 Kč (bez DPH).

Mezi podporované aktivity, kromě hospodaření se srážkovými vodami, patří také zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv a zlepšení přirozených rozlivů a obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužících povodňové ochraně.

Mezi oprávněné žadatele, kteří mohou žádat o dotaci, patří kraje a obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky a státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení a další.

Více informací ke 119. výzvě MŽP .

Chcete využívat dešťovou vodu ze střechy na zálivku?

 • Dotace 85 % způsobilých výdajů
 • způsobilé výdaje na žádost: 200 tis. Kč
 • Pro veřejné budovy (nemocnice, úřady, školy apod.), veřejné zpevněné plochy, území se stávající zástavbou z převážné části nekomerčního (nepodnikatelského) charakteru atd.
 • Pokud budou splněny všechny legislativní náležitosti, lze využít i k jiným účelům, např. technologickým či ke splachování toalet

Nabízíme Vám řešení jménem AS-REWA!

Podzemní nádrž na vodu AS-REWA umožňuje komplexní řešení akumulace a využití dešťových vod.

ASIO NEW AS-REWA

Plánujete rekonstrukci parkoviště nebo jiných zpevněných ploch?

Velká dešťovka podporuje využití propustných povrchů.

 • Dotace 85 % způsobilých výdajů při výměně stávajících nepropustných povrchů za propustné
 • Dotace 30 % při budování nových propustných ploch
 • Min. způsobilé výdaje na žádost: 200 tis. Kč
 • Na veřejných plochách a prostranstvích
 • Podpora možná i v rámci projektů celkové úpravy řešeného prostranství

Zasakovací AS-TTE ROŠTY jsou nejvhodnější řešení!

Zasakovací rošty AS-TTE ROŠTY představují inovativní a velmi ekologickou formu zpevňování povrchů. Jejich použitím je možné zabezpečit jak dopravní funkci, tak i potřebný komfort pro uživatele a zároveň zachovat i původní odtokové poměry a další ekologické aspekty, a to jak pro rozsáhlé parkovací plochy, tak i pro odstavné plochy u domů.

ASIO NEW AS-TTE ROŠTY

AS-TTE ROŠTY – použití roštů k zatravnění

Zasakovací AS-TTE ROŠTY se zatravněním jsou určeny pro průměrnou intenzitu provozu a zatížení vegetace (například vjezdy do požárních stanic, nepříliš frekventované jízdní pruhy a parkovací místa). AS-TTE ROŠTY se pro účely ozelenění dají použít dvojím způsobem, zatravnění lze provést výsevem trávy nebo osazením roštů s již vypěstovanou trávou (AS-TTE ROŠT jako zatravněný prefabrikát).

ASIO NEW AS-TTE ROŠTY ASIO NEW AS-TTE ROŠTY

AS-TTE ROŠT – použití roštů k osazení dlažby

I při vyplnění dlažebními kostkami se jedná o systém spadající do kategorie „propustných parkovišť“. Dlážděný systém AS-TTE ROŠT je určen pro vyšší frekvenci pojezdu nebo tam, kde si to situace vyžaduje.

ASIO NEW AS-TTE ROŠTY ASIO NEW AS-TTE ROŠTY

Neodvádějte dešťovou vodu.

Velká dešťovka podporuje zachování vody v krajině, tedy akumulace a následné vsakování.

 • Dotace 85 % způsobilých výdajů
 • Min. způsobilé výdaje na žádost: 200 tis. Kč
 • Nutnost napájení nádrže srážkovou vodou z intravilánu obce
 • Nutnost osazení nádrže bezpečnostním přelivem
 • Nutnost předčištění přitékající vody před vtokem do nádrže

Vyberte si, jaké řešení je pro Vás nejvhodnější!

Podzemní vsakovací tunel AS-KRECHT

AS-KRECHT je efektivní akumulační a drenážní systém tunelového tvaru vyrobený z lehkého a odolného plastu. Vytvořený podzemní prostor o velké kapacitě je ideální pro svod dešťové vody ze zpevněných ploch a povrchů, její akumulaci a postupné zasakování do okolní půdy.

ASIO NEW AS-KRECHT ASIO NEW AS-KRECHT

Podzemní voštinový blok AS-NIDAPLAST

AS–NIDAPLAST je akumulační a  zasakovací systém skládaný z jednotlivých bloků voštinového typu. Tím je vytvořen podzemní prostor o velké kapacitě vhodný pro akumulaci a postupné zasakování srážkových vod ze zpevněných ploch a povrchů do půdy. V případě použití v kombinaci s nepropustnými foliemi slouží jako retenční nádrž s řízeným odtokem.

ASIO NEW AS-NIDAPLAST ASIO NEW AS-NIDAPLAST

Potřebujete vytvořit podzemní akumulační nádrž pomocí bloků AS-RIGOFILL?

AS-RIGOFILL je vsakovací blok určený pro vsakování a využívání srážkových vod. Jednotlivé bloky se spojují pomocí spojek a tím vytvoří pod zemí na minimálním prostoru velký využitelný objem, kde se srážková voda akumuluje, aby se dle daného účelu mohla následně vsakovat, být dočasně zadržována (retence) nebo dále využívána.

ASIO NEW AS-RIGOFILL ASIO NEW AS-RIGOFILL

Ing. Michal Mrkývka