Membránová čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp 125 N ULTRA Bohumín-Vrbice

6. 2. 2018

V rámci stavby „Odkanalizování splaškových vod s čištěním na lokální ČOV v Bohumíně-Vrbici, lokalita ulice Krajní“ zajišťovala firma ASIO, spol. s r.o. kompletní dodávku strojně-technologické a elektrotechnologické části stavby sestávající z objektu komunální balené typové membránové ČOV pro 125 EO včetně čerpací stanice.

Čerpací stanice byla dodána v rozsahu 2 balených plastových dvouplášťových nádrží AS-PUMP v mezikruží s integrovanou výztuží. Po betonáži mezikruží se stávají nádrže samonosné. Jedna z nádrží plní funkci akumulační – vyrovnávací jímky průtoku, druhá plní funkci vlastní čerpací stanice se dvěma ponornými kalovými čerpadly v zapojení 1+1, obě nádrže jsou ve spodní části propojeny a obě jsou vybaveny česlovými koši pro mechanické předčištění odpadních vod a ochranu čerpadel. Část lokality je odkanalizována gravitačním nátokem do akumulační jímky, druhá část lokality do čerpací stanice.

Odpadní vody jsou pak společně čerpány na jemné přečištění strojně stíraného válcového síta s lisem na shrabky, které slouží zejména pro ochranu membránové sekce ČOV. Před válcovým sítem na výtlačném potrubí z čerpací stanice je umístěn indukční průtokoměr pro úřední měření množství odpadních vod. Z válcového síta již odpadní voda natéká gravitačně na balenou typizovanou ČOV.

Membránová čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp 125 N ULTRA Membránová čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp 125 N ULTRA

Byla dodána plastová balená čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp 125 N ULTRA rozdělená příčkami na 3 samostatné nádrže a určená k obetonování. Vzhledem k vysoké hladině spodní vody byla nádrž umístěna z části nad úroveň terénu. V první části se nachází kalová nádrž sloužící k akumulaci přebytečného kalu, který je ponorným kalovým čerpadlem přečerpáván dle potřeby z aktivační nádrže. Z kalové nádrže bude kal převážen k další likvidaci na nejbližší městskou ČOV. Druhá část je tvořena aktivační nádrží s jemnobublinnou aerací. Sem natékají vody ze stíraného síta a dochází zde k vlastnímu procesu čištění. Poslední nádrž je pak vybavena dvěma membránovými moduly sloužícími k separaci kalu mikrofiltrací z odpadní vody. Směs aktivovaného kalu je do ní čerpána z aktivační nádrže automaticky ponorným kalovým čerpadlem, propojením v horní části se pak směs opět vrací zpátky do aktivace. Vyčištěná voda je z membrán čerpána ve formě tzv. permeátu čerpadlem v suché jímce umístěným v samostatné šachtě spolu s vodoměrem na měření množství permeátu a podtlakovým čidlem membrán. Pod membránami je umístěno jemnobublinné provzdušňování k provzdušňování membránové části a zejména k čištění membrán. Dmychadlo aktivační a dmychadlo membránové části jsou umístěny v samostatné šachtě.

Součástí elektro rozváděče je jednoduchý řídicí systém s možností nastavení jednotlivých parametrů řízení ČOV. Sledovat a řídit ČOV lze i pomocí vizualizace přes vzdálený přístup na internetu.

Účelem celé stavby bylo vyřešení problémové situace, která spočívala v nevyhovujícím stavu, kdy splaškové vody v zájmové lokalitě nebyly řádně čištěny a byly vypouštěny do přilehlého Vrbického jezera. Vrbické jezero bylo tímto znečištěním značně kontaminováno. Investorem stavby bylo Město Bohumín, hlavním dodavatelem stavby firma RV styl s.r.o., provozovatelem ČOV jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Ing. Petr Kreml