Odstranění zápachu z kanalizačních šachet: Případová studie Ivančice

2. 12. 2016

Provozovatelé čistíren odpadních vod a kanalizačních řadů se často potýkají se stížnostmi občanů ve vztahu k zápachu, a to zejména tam, kde je tlaková kanalizace a odpadní voda je čerpána. Důvod je nasnadě. Původem zápachu jsou biologické procesy probíhající v odpadní vodě při nedostatku kyslíku ve vodě. Během přestávek mezi čerpáním vznikají postupně anaerobní podmínky, které jsou příznivé pro rozvoj specifických bakterií produkujících zápach (sirné, metanogenní aj. bakterie). Obvyklé složení zápachu, s kterým se setkáváme na čistírnách odpadních vod, je následující: sirovodík (H 2 S), merkaptany (CH 3 -SH, CH 3 -CH 2 -SH), dimethyl sulfid ((CH 3 ) 2 S) a amoniak (NH 3 ).

Sulfan

Vyřešit problematiku zápachu, když už se objeví, nemusí být jednoduchá věc. Jako logické se zdá nejprve učinit preventivní provozní opatření, jako je provzdušňování kanalizačního řádu, upravení režimu čerpání a zkrácení intervalu mezi přečerpáváním odpadní vody až po dávkování bakteriálních kultur a enzymatických přípravků, které zamezují vzniku zápachu. Tato řešení jsou nezřídka ekonomicky nákladná a i přes veškerou snahu nemusí k eliminaci zápachu dojít. Není se čemu divit. Některé kanalizační přípojky jsou dlouhé stovky metrů a vždy se nějaké to problematické místo najde. Potom už nezbývá než aplikovat koncové řešení v podobě kanalizačních filtrů pod poklop. Jedním z míst, kde ASIO spol. s.r.o. realizovalo v poslední době toto opatření, bylo i město Ivančice.

V Ivančicích bylo zaznamenáno několik opakovaných stížností na zápach z kanalizace. Společně s provozovateli kanalizace bylo vytipováno 5 nejvíce problematických kanalizačních šachet. Jednalo se například o výtlak z kanalizační větve vedoucí do Ivančic ze sousedních Oslavan. Šachty byly přeměřeny a současně byl proveden průzkum veřejného mínění podle normy ČSN 83 5030: Účinky a posuzování pachů - Stanovení parametrů obtěžování dotazováním panelového vzorku obyvatel. Domácnosti v okolí inkriminovaných míst byly dotazovány osobně. Existovala i možnost vyplnění dotazníku online (náhled dotazníku zde: http://1url.cz/Xt2V7 ).

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že problém se zápachem se vyskytuje zejména v jarních a letních měsících. Zápach je intenzivně cítit při změnách počasí, jako jsou bouřky, kdy se vlivem změny tlaku šíří snadněji z kanalizace. Zápach v Ivančicích připomínal nejčastěji pach po shnilých vejcích nebo fekáliích. Z toho jsme usoudili, že se jedná o nám známý sirovodík, neboli sulfan, označovaný jako H 2 S.

Firma ASIO, spol. s r.o. disponuje kvalitní měřicí technikou, schopnou zápach elektronicky detekovat a určit míru koncentrace. Bylo tedy realizováno několikadenní měření za účelem zjištění intenzity zápachu v kanalizačních šachtách. Toto měření zároveň sloužilo i k odhadu životnosti a výběru vhodného typu náplně sorpčních filtrů.

Přípravné měření a monitoring zápachu v kanalizačních šachtách
Obr. 1: Přípravné měření a monitoring zápachu v kanalizačních šachtách

Měření probíhalo v intervalu 5 minut po dobu 8 dní. Na základě získaných dat byl sestaven graf (viz níže), z kterého je patrné, že k vývoji zápachu dochází vždy v intervalu mezi čerpáním odpadní vody. Po čerpání vždy klesne a pak postupně narůstá. Maximální koncentrace pod kanalizačním poklopem byla dokonce 180 ppm. Pokud je člověk vystaven takto koncentrovanému zápachu, pociťuje bolesti hlavy, očí a kašel. Přitom u sirovodíku se za silný zápach označuje koncentrace již okolo 3-5 ppm! Průměrná denní koncentrace zápachu v kanalizační šachtě pak byla vypočtena na 17 ppm H 2 S (v grafu ji naznačuje červená linie).

Graf 1: Koncentrace zápachu sirovodíku (H 2 S) před osazením filtru
Koncentrace zápachu sirovodíku (H2S) před osazením filtru

Ihned po měření byly instalovány kanalizační filtry řady AS-OREO. Předpokladem správné funkce filtru je precizní utěsnění prostoru mezi tělem filtru a obvodem kanalizační šachty, které má za cíl veškerou vzdušninu z kanalizační stoky přehnat přes sorpční lože filtru. Instalace takovýchto filtrů je naprosto jednoduchá a intuitivní záležitost. K instalaci je potřeba pouze kramle na pohodlné odklopení kanalizačního poklopu a trocha čisté vody k zalití sifonu. Instalace jednoho filtru zabere zhruba 5 minut. Pro snazší manipulaci je výrobek rozdělen na 3 části. Životnost filtrační náplně se pohybuje kolem 2-3 let.

Jednoduchá instalace kanalizačních filtrů AS-OREO

Obr. 2: Jednoduchá instalace kanalizačních filtrů AS-OREO

Po osazení všech filtrů proběhlo opět měření intenzity zápachu a stejně tak se opakovalo i dotazníkové šetření. Nejvyšší naměřená hodnota byla 0,6 ppm H 2 S a průměrná denní koncentrace byla 0,01 ppm H 2 S. Tyto výsledky představovaly eliminaci zápachu ve výši 99,99 %, což je skvělá účinnost. Strojové měření se shodovalo i s výsledky nově provedeného dotazníkového šetření mezi občany Ivančic. V období po instalaci filtrů již nebyla zaznamenána žádná stížnost na zápach.

Kanalizační filtr AS-OREO

Obr. 3: Kanalizační filtr AS-OREO

Je zřejmé, že intenzitu a vnímání zápachu ovlivňují do jisté míry i klimatické podmínky a vnímavost dotazovaných subjektů atd., takže výsledky našeho měření mohou být napadnutelné. Nicméně na základě zkušeností z několika dalších instalací, které byly realizovány nejen napříč ČR, ale i v zahraničí, věříme, že tato opatření jsou skutečně efektivním a hlavně ekonomickým řešením.

Firma ASIO, spol. s r.o. má připraveny sorpční filtry rovněž pro čerpací stanice, domovní čistírny a další potenciálně riziková místa. Technologií k odstranění zápachu je celá řada a pro laika bývá obtížné se v nich zorientovat. Od toho je zde firma ASIO, spol. s r.o. Naši odborníci rádi a ochotně poskytnou konzultaci a pomohou našim zákazníkům zvolit to nejlepší možné řešení.

Ing. Michal Došek