Průmyslové vody na Slovensku

21. 11. 2022

Z přístupu – večerní dobře navštívená sekce a pak i začátek přednášek v 8,30 hod atd. bylo zřejmé odhodlání „něco“ posunout. Většinou byla prezentována snaha o rychlou reakci na evropskou legislativu, a to ve všech oblastech vodního hospodářství – v oblasti integrované prevence (informace o nových BAT a změnách v chování státní zpráva), v oblasti průmyslových emisí (nové směrnice), v legislativě (novela vodního zákona), v odpadech atd. V přednáškách byly zmíněny strategické cíle Slovenska – mimo jiné i cirkulární ekonomika a uhlíková neutralita a plán jejího dosahování v jednotlivých oblastech (např. u  ČOV nad 10 tis. EO). Pro návštěvníky byla určitě přínosná prezentovaná transparentnost převodu evropských předpisů do slovenské legislativy a optimismus prezentujících. Z debat v kuloárech pak zazněly obvyklé obavy vodohospodářů, zda plnění úmyslů bude reálné – viz omezené odborné schopnosti státní správy, praktičnost legislativy, finanční prostředky a sociální únosnost. Někde, obdobně jako v ČR jde proti sobě dosahování prezentovaného cíle a v současnosti uplatňovaná legislativa. Diskutována byla i ekonomičnost a udržitelnost financování a nedostatky ve veřejných výběrových řízeních (předražené, ekonomicky neudržitelné akce).

konferencia vodohospodárov v priemysle

Zajímavost – na Slovensku byla zavedena instituce „revize domovních čistíren odpadních vod “, tak jak ji známe z české legislativy. Na rozdíl od ČR není revize vázaná na instituci ohlášení, ale vodoprávní úřad v povolení k nakládání určí, zda bude požadovat vzorky nebo revizi. Požadavky na kvalitu vypouštěných vod vychází z požadavků na třídy (obdobně jako u nás), které odpovídají požadované ochraně lokality. No a do 1.1.2024 musí být stávající domovní ČOV uvedeny do souladu s požadavky na vypouštění.

V každém případě se dá říct, že se časem z této konference stala akce, kde jak prostředí (hotel Sitno ve Vyhních), tak i úroveň a kompetentnost přednášek jsou na unikátní úrovni. Možná je to tím, že hora Sitno je něco jako Blaník v Čechách – a tak místní rytíři stejně jako ministr a ministerstva akci morálně (a personálně) podporují.

konferencia vodohospodárov v priemysle 01

Navíc je oslovená skupina průmyslových vodohospodářů. Osoby odpovědné za vodní hospodářství podniků v ČR mohou slovenským kolegům takovou akci závidět. Za ASIO jsme přispěli přednáškou o „ vodních auditech “ a zkušenostech s nimi v České republice – a byli jsme jediní zahraniční přednášející... Myslím, že už nás tam berou tak trochu jako ty rytíře – jsme tak trochu součástí tradice a jsme na to hrdí.

Ing. Karel Plotěný