SBR pod palmami, aneb recyklace odpadní vody na ostrově Korfu

2. 7. 2015

Korfu je ostrov ležící v Jónském moři. Korfu je ostrov vyhlášených pláží a stále zelenou vegetací. Jeho přezdívka „Věčně zelený ostrov“ je tedy příznačná. Bohaté srážky během mírné zimy zásobují celý ostrov a vytváří tak dostatečnou zásobu podzemní vody pro celý rok. Z tohoto důvodu místní samospráva nedostatek vody zatím neřeší. Jinak je tomu u soukromých rezidencí, které chtějí být ve stylu „green“ a vodu nejen čistit, ale i znovuvyužít.

Pohled na čistírnu SBR
Obr. 1 – Pohled na čistírnu SBR

Požadavek na sezonní provoz čistírny s různým počtem lidí je stále častější a vyžaduje stále sofistikovanější řešení. Čistírna odpadních vod je navržena jako mechanicko - biologická s nitrifikací, složená ze dvou biologických linek pracujících v režimu SBR (sequential batch reaktor, neboli reaktor s přerušovanou funkcí). Odpadní voda přitéká do předřazené primární nádrže, kde dochází k sedimentaci hrubých mechanických nečistot. Současně tato nádrž slouží také pro vyrovnání nerovnoměrnosti nátoku z malého zdroje a jako uskladňovací nádrž pro přebytečný biologický kal. Primární nádrž je společná pro obě biologické linky, obsahuje jedno přívodní potrubí surové odpadní vody a dva samostatné odtoky do první a druhé biologické linky. Před nátoky do biologických nádrží je instalována norná stěna. Vtok do každé linky je samostatně uzavíratelný a umístěný v úrovni minimální hladiny v biologii. Voda z primárního prostoru natéká do biologického stupně ČOV. Biologický stupeň je tvořen dvěma obdélníkovými aktivačními nádržemi pracujícími paralelně. V tomto stupni dochází k biologickému čištění odpadních vod působením mikroorganismů aktivovaného kalu. Aktivační nádrž je navržena se stářím kalu 25 dní pro zajištění průběhu nitrifikace a odstranění organického znečištění. Není zařazen anoxický stupeň denitrifikace, na odtoku z ČOV je tedy možné limitovat pouze koncentrace N amon . Obě aktivační nádrže pracují v režimu SBR, střídají se v ní celkem tři fáze. V první fázi dochází k biologickému čištění odpadní vody, kdy je celý objem aktivační nádrže intenzivně provzdušňován. Vzduch pro jemnobublinnou aeraci aktivace a pro mamutková čerpadla bude dodáván dmychadly umístěnými v samostatné armaturní komoře. Ve druhé fázi cyklu dochází k zastavení přívodu vzduchu do nádrže a probíhá sedimentace. Zde dojde k oddělení vloček aktivovaného kalu od vyčištěné odpadní vody. V poslední nejkratší fázi cyklu je vyčištěná odpadní voda odčerpána z horní části nádrže mamutkovými čerpadly do odtoku. V průběhu všech cyklů dochází ke kontinuálnímu přítoku odpadní vody do biologických nádrží. Odtah vody probíhá pouze v poslední fázi cyklu, hladina vody v ČOV tedy v průběhu cyklu stoupá z hladiny h min a může se zvýšit až na úroveň h max (v případě maximálního hodinového nátoku). Aby nedocházelo k rušícím vlivům přitékající vody, je za přítokem do biologických nádrží instalována norná stěna. Cykly probíhají nepřetržitě za sebou.

Čistírna odpadních vod Korfu

Obr. 2 – Pohled na čistírnu SBR

Zahuštěný kal zůstává v dolní části nádrže a jeho část je periodicky odtahována mamutkovým čerpadlem jako přebytečný kal. Tento kal je přiváděn do primární nádrže, kde dochází k jeho uskladňování a zahuštění. Po zaplnění objemu primární nádrže bude kal pravidelně odvážen fekálním vozem.

Chemické srážení fosforu není v procesu řešeno. Technologie čištění odpadních vod řeší nerovnoměrný hydraulický i látkový nátok na ČOV a je proto zárukou stability procesu čištění.

V období mimo sezonu bude přítok do jedné linky uzavřen, chod linky bude zastaven a kal bude přečerpán do kalového prostoru. V provozu bude pouze jedna linka o kapacitě 15 EO. V případě poklesu počtu obyvatel pod tuto hodnotu bude z fungující nádrže odtaženo větší množství kalu a nádrž bude provozována při nižší koncentraci kalu. V případě problémů s přizpůsobením bude do přítoku dávkován externí substrát dávkovacím čerpadlem ve formě tekutého koncentrátu CHSK (BSK 5 ).

Pohled do nádrže mikrofiltrace
Obr. 3 – Pohled do nádrže mikrofiltrace

Odtok z čistírny je veden do nádrže s mikrofiltrací. Tato nádrž je osazena technologii AQUALOOP . Tato technologie slouží jako další stupeň dočištění a hygienizace vody. Z nádrže mikrofiltrace je voda čerpána do zásobní nádrže pro zavlažování.

Ing. Adam Bartoník