Železo ve všech formách a nové možnosti jeho použití při čištění odpadních vod

4. 6. 2015

V první části přednášky Ing. Eliška Maršálková, Ph.D. seznámila posluchače s výstupy projektu MPO - NANORADI - Pokročilé technologie hygienického a toxikologického zabezpečení odtoků z komunálních ČOV , který probíhal v letech 2011 – 2014 (Reaktor na aplikaci nanočástic nulamocného železa (nZVI), Zařízení pro dávkování a aplikaci ferátů do odpadní vody, know-how spojené s vlastnostmi a aplikací materiálů v praxi, navázání na výsledky výzkumného projektu, snaha o přenos do praxe). Dále pak představila feráty (vyšší oxidační stavy Fe – IV, V a VI) jakožto velmi silná oxidační činidla, mající dezinfekční účinky. Feráty se řadí mezi činidla využívaná pro tzv. „green technology“. Produkty jejich reakce nejsou toxické, ve vodním prostředí se redukují na Fe III . Odstraňují i znečištění jinak velmi těžko odstranitelné, proto je potenciál jejich využití pro čištění odpadních vod velký (odstraňují např. farmaka, těžké kovy), mají antibakteriální účinky.

Suspenze nulamocného železa

Suspenze nulamocného železa

Feráty ve vodě (vlevo již zredukovaný ferát)

Feráty ve vodě (vlevo již zredukovaný ferát)

Ve druhé části navázala Ing. Jana Matysíková využitím nanočástic nulamocného železa (označované jako nZVI z anglického „Nanoscale Zerovalent Iron“) pro čištění odpadních vod. Nulamocné železo svými silně redukčními vlastnostmi představuje protiklad ferátů a je komerčně využívané pro dekontaminace podzemních vod. Příspěvek seznámil posluchače s vlastnostmi a podobou tohoto reaktivního materiálu a ve druhé části se zaměřil na použití nZVI pro odstranění těžkých kovů mědi a niklu, a to konkrétně z odpadní vody pocházející z povrchového galvanického mědění. Výsledky plynule přecházely od laboratorních měření až po aplikaci nZVI do odpadní vody v poloprovozním automatizovaném reaktoru vyvinutém v rámci výzkumného projektu NANORADI. Oba materiály železa dosahovaly při použití velmi dobrých výsledků a díky silné reaktivitě mohou být použity pro odstranění jinak rezistentních znečištění. Protože produkty jejich reakcí jsou netoxické a přírodě blízké oxidy železa, můžeme tyto technologie označit jako šetrné k životnímu prostředí. V současné době zůstává nezanedbatelnou překážkou vyšší cena materiálů. Díky uvedeným výhodám věříme, že se materiály železa a především feráty stanou účinnou technologií budoucnosti čistírenství.

Ing. Eliška Maršálková, Ph.D. – BÚ AV ČR, v.v.i.
Ing. Jana Matysíková – ASIO, spol. s r.o.