Úpravna vody z vrtu pro obec Turovec

Jedná se o komplexní technologii úpravny vody pro zásobování pitnou vodou obce Turovec. Navržená technologie pracuje jako multi-bariérová s důrazem na kvalitu výstupního produktu a jeho nezávadnost. Kombinuje fyzikálně-chemické a filtrační procesy pro odstranění nežádoucích látek z vody…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje:


Místo realizace:                   Obec Turovec
Investor:                             Obec Turovec, Turovec 41, 391 21
Dodavatel technologie:         ASIO TECH, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno
Dodavatel stavební části:      VHS technology a.s., Chotějovice 166, 418 04, Světec
Termín realizace:                 2023


Účel realizace (stavby):


Jedná se o komplexní technologii úpravny vody pro zásobování pitnou vodou obce Turovec. Navržená technologie pracuje jako multi-bariérová s důrazem na kvalitu výstupního produktu a jeho nezávadnost. Kombinuje fyzikálně-chemické a filtrační procesy pro odstranění nežádoucích látek z vody.


Návrhové parametry:


Maximální hodinový nátok:   3 m3/h
Maximální denní produkce:   56 m3/d

Vstupní znečištění:

Úprava vody z vrtu - vstupní znečištění

Požadované garantované hodnoty:

Vyčištěná voda splňuje kvalitativní parametry dle Vyhlášky 252/2004 Sb. Upravená voda je hygienicky zabezpečená.

Princip technologie úpravy vod:
Úpravna vody z vrtu je navržena na základě nejnovějších poznatků v oboru úpravárenství vod s přihlédnutím k používaným a ověřeným technologiím a způsobům úpravy vod.
Voda je do objektu úpravny vody přiváděna z vrtu pomocí čerpadla přes stripovací kolonu do akumulační nádrže surové vody. Surová voda je z nádrže čerpána přes manuální diskový filtr a je dále vedena přes impulzní vodoměr do reakčně akumulační nádrže (RAN). Do potrubí před RAN jsou pomocí dávkovacích čerpadel dávkovány chemikálie: chlornan sodný (NaClO) a hydroxid sodný (NaOH). Dávkovací čerpadla jsou řízena dle impulzního vodoměru. Následně voda směřuje na pískový filtry a na pyroloxový filtr. Upravená voda je akumulovaná ve vodojemu (VDJ). Pitná voda z vodojemu je čerpána do spotřebiště pomocí ATS. Množství pitné vody, které je čerpáno do spotřebiště, je měřeno impulzním vodoměrem. Ten je umístěn na potrubí výtlaku ATS.