Archiv webinářů (54)

Webinář o recyklaci vody a nových trendech v úpravě vody

Přehrát nyní

Recyklace vody je velice aktuální téma. My jsme se na webináři zaměřili na recyklaci vody z pohledu komunálních čistíren, recyklaci vody v průmyslu a v dalších odvětvích. Současně se webinář zabývá novými trendy v oblasti úpravy vody, jako jsou úprava dešťové vody na vodu pitnou a membránové procesy.

 • Webinář

Jak probíhá kontrola DČOV a co si pod revizí představit?

Přehrát nyní

Jak probíhá kontrola DČOV a co si pod revizí představit? Karel Plotěný společně s technickým ředitelem Pavlem Poláškem Vám v úvodním webináři a následné debatě k tématu zodpoví nejčastější dotazy k tématu revizí DČOV.

 • Webinář

Typy a sestavy čistíren a zkušenosti s nimi

Přehrát nyní

Navazující webinář Karla Plotěného Typy a sestavy čistíren a zkušenosti s nimi navazuje na webinář první a zabývá se možnostmi a typy čistíren. Webinář navazuje na předchozí webinář "Jak probíhá kontrola DČOV a co si pod revizí představit".

 • Webinář

Dehydrátory a zahušťovače kalu

Přehrát nyní

Jak funguje dehydrátor? A jak zahušťovač kalu? K čemu je zahuštění a odvodnění kalu důležité? Jaké jsou možnosti umístění těchto zařízení? Představení fungování zahušťování a odvodňování kalu včetně možností vyzkoušení těchto zařízení.

 • Webinář

I obce mohou šetřit pitnou vodou, ale i snižovat emise CO2

Přehrát nyní

Jaké jsou možnosti úspor a jaká je aplikovatelnost řešení ve veřejných budovách? Ukážeme vám příklady realizací a jaké jsou možnosti dotace.

 • Webinář

Možnosti intenzifikace ČOV - záznam z živého webináře

Přehrát nyní

Jaké jsou možnosti intenzifikace ČOV? Je vhodné jít konvenční metodou navýšení objemu ČOV nebo můžete zvolit jinou metodu? Jak dlouho to trvá a co by to pro vás znamenalo? Jak fungují membránové procesy? Co je to aerobní granulovaná biomasa? Na tyto a další dotazy vám odpovídal Ing. Jan Přikryl v živém webináři.

 • Webinář

Inovativní design zpevněných ploch pro dešťovou vodu a městské tepelné ostrovy

Přehrát nyní

Webinář se zaměřuje na design a implementaci zpevněných ploch s důrazem na efektivní hospodaření s dešťovou vodou. Ukážeme optimalizaci podkladních vrstev s cílem zlepšit jejich únosnost, propustnost a schopnost absorbovat olejové skvrny. Dále budou prezentovány výsledky studií měření teplotních rozdílů mezi různými typy povrchů, s důrazem na tzv. městské tepelné ostrovy.

 • Webinář

DČOV - dálkový přenos dat

Přehrát nyní

Ne vždy lze v obci vybudovat centrální čistírnu odpadních vod. Alternativou je pak decentrální řešení v podobě domovních čistíren. Dálkový přenos dat je pak cesta, jak tyto čistírny mít pod dohledem z centrálního místa a monitorovat funkčnost čistíren celé obce.

 • Webinář

Rozhodování o vodohospodářském řešení objektu z pohledu šedých a dešťových vod

Přehrát nyní

Kde se vyplatí recyklovat šedé vody a kde je lepší využívat dešťové vody? A lze využívat zdrojů šedé a dešťové vody současně? To vše se dozvíte na webináři, který si pro Vás připravil Bc. Václav Kučera. Také představí produktové novinky v podobě betonových nádrží REWA, čistíren šedých vod a ukáže realizaci chytrých a úsporných čerpacích stanic AS-RAINMASTER FAVORIT SC.

 • Webinář

Recyklace vyčištěných komunálních vod

Přehrát nyní

Recyklace vody se s globálním nedostatkem vody stává světovým fenoménem. Česká republika na tom sice není zas tak špatně jako např. středomořské státy, ale recyklační scénáře za účelem úspory vody formou její recyklace nabízejí významné úspory nákladů pro investory a provozovatele. V současné době nemáme v České republice explicitní legislativu pro recyklaci vody, neboť Česká republika derogovala návrh evropské směrnice 2020/741 k červnu 2023. Přednáška nabízí přehled demonstračních ukázek, které firma ASIO TECH v rámci svých vývojových projektů zkoumala. Jedná se konkrétně o Polygon recyklace vod, kde bylo zkoušeno jedenáct technologií recyklace vody formou terciárního čištění na odtoku z komunální čistírny odpadních vod v letech 2021-2023. Dalším příkladem je běžící projekt, který připravuje digitální dvojče technologického řešení recyklace vody na jedné z největších českých komunálních čistíren odpadních vod a poběží zde do konce roku 2025. Autoři: Ing. Marek Holba, Ph.D., Ing. Jaroslav Lev, Ph.D.

 • Webinář

Sanitace venkova – příspěvek z konference Voda 2023

Přehrát nyní

V příspěvku je konstatován stav v oblasti odkanalizování (sanitace) venkova a na konkrétních číslech ukázány závislosti týkající se udržitelného přístupu k řešení venkova – tj. vliv na ekologické, sociální a ekonomické parametry. Z údajů je zřejmé, že k odkanalizování se nedá přistoupit šablonovitě a že budeme muset změnit myšlení a akceptovat i jiné přístupy, než je centrální kanalizace. Dokonce by bylo možné to pojmout jako výzvu a do sanitace zahrnout úplný cyklus živin – řešilo by se tak hned několik vizí – cirkulární ekonomika, adaptace na změnu klimatu, uhlíková stopa, …

 • Webinář

Recyklace odpadních vod … jako součást komplexního přístupu

Přehrát nyní

K řešení zásobování vodou a odvádění odpadních vod je dobré přistupovat systémově. Identifikovat vstupy a výstupy a zvážit, zda výstupy recyklací přeměnit na vstupy, pokud jsou zdroje nedostatečné. Tento přístup se dá uplatnit v rámci domu, sídliště nebo i celé oblasti.

 • Webinář

Odkanalizování malých obcí

Přehrát nyní

Sanitace malých obcí je na jedné straně stále nevyřešený úkol a na druhé straně velká příležitost pro investory. V řadě případů tak doplácí obyvatelé na nereálné plány krajů (viz PRVK) a jak oni, tak i stát vynakládají neadekvátní prostředky. Řešením by mělo být udržitelné plánování – tj. z možných řešení vybrat taková, která budou pro obyvatele ekonomická, ekologická a sociálně ohleduplná. Pokud má být výběr objektivní, tak je třeba z rozhodování vyloučit předpojatost. Jedna z možností je využít i umělou inteligenci.

 • Webinář

RECYKLACE VOD ... aneb podzim 2022

Přehrát nyní

Co můžete očekávat – příklady realizovaných akcí z Evropy, ze světa, a i již i od nás, aktuální výsledky projektů a přehled odzkoušených technologií, novinky z legislativy a přednášející s novými pohledy.

 • Webinář

Hledání optimálního řešení odkanalizování obcí

Přehrát nyní

V současné době se zejména malé obce rozhodují o tom, jak řešit odkanalizování (sanitaci). Řešení se nabízí celá řada a bohužel si obce často zvolí z hlediska budoucnosti (ekonomika, uhlíková stopa) neefektivní řešení. Při tom by stačilo aby si vědomě vybrali z možných variant, nebo ještě lépe, měli dobře zpracovaný plán rozvoje vodovodů a kanalizací. Nevyužitím celé řady možných řešení jsou zbytečně vynakládány stovky milionů korun… a z hlediska uhlíkové stopy pak často použita cenná energie na eliminaci potencionální energie obsažené v odpadních vodách.

 • Webinář

Zadávání staveb udržitelně

Přehrát nyní

V přednášce jsou prezentovány požadavky související s udržitelným řešením vodního hospodářství měst (požadavky na srážkovou, pitnou i užitkovou vodu i z pohledu modrozelené infrastruktury "MZI" a recirkulace), příklad zadání architektonického návrhu a příklad řešení pro lokalitu Chytré Líchy.

 • Webinář

LCA analýza a její aplikace ve vodním hospodářství

Přehrát nyní

V příspěvku bude vysvětlen pojem LCA analýza, to, jak se provádí, a i důvody proč je tento systém hodnocení zaváděn.

 • Webinář

Průmysl (udržitelně) a GREEN DEAL

Přehrát nyní

Průmysl je oblastí, která může podstatně ovlivnit cíle Green Dealu, a to jak recyklací surovin, tak i snížením uhlíkové stopy.

 • Webinář

WATER KISS – keep it short and simple ... aneb jaro 2022

Přehrát nyní

Jednoduše o vodě, pojmech, legislativě a technice. Seminář je určený pro projektanty, vodoprávní úředníky a další, kteří ve své praxi přicházejí do styku s administrativou kolem vody. I ve vodním hospodářství objevují nové pojmy a skutečnosti, které bychom měli pochopit a naučit se s nimi i žít a vytvořit si tím pádem i nové pohledy na již zažitou praxi, která ne vždy těmto novým požadavkům vyhovuje. Slyšíme kolem sebe slova jako udržitelnost, green deal, taxonometrie, uhlíková stopa, trofizace, cirkulární, analýza rizik, odolnost, ale jejich význam si často neuvědomujeme v souvislostech a v tom, jaký by jejich měl být dopad na praxi. Bohužel často ještě dochází ke konfliktům s konzervativní legislativou, a tak není jednoduché se v problematice vyznat i pro odborníky. Tímto seminářem bychom se chtěli pokusit udělat si pořádek v souvislostech.

 • Webinář

MZI (modrozelená infrastruktura) z pohledu taxonometrie (udržitelnosti)

Přehrát nyní

V příspěvku budou prezentovány zkušenosti ze školení pořádaného v Německu na téma udržitelnosti měst a využití přírodních řešení k zlepšení celkového hodnocení měst. Dále pak především problematika vody a její cirkularity ve městech.

 • Webinář

Možnosti nakládání s kalem a GREEN DEAL

Přehrát nyní

Co bychom si měli představit pod „udržitelným“ nakládáním s kalem a jak nakládání s kalem ovlivňuje uhlíkovou stopu. Jakým způsobem hodnotit jednotlivé varianty řešení a jaké je chování jednotlivých stakeholderů. Jak konkrétně upravit kal pro použití na zemědělské půdě.

 • Webinář

Modrozelená infrastruktura a její uplatnění v praxi (chytrá města)

Přehrát nyní

ASIO NEW je lídrem v oblasti dodávek pro MZI. Má k dispozici celou řadu vhodných výrobků a disponuje také rozsáhlým KNOW-HOW pro jejich použití. Svoji nabídku stále doplňuje, a tak součástí webináře bude i představení několika novinek.

 • Webinář

Chatové oblasti a jejich řešení – přerušovaně užívané objekty + nová čistírna odpadních vod AS-MONOcomp CHATA, Vegetační ČOV, Suché záchody

Přehrát nyní

 • Webinář

Zkušenosti z vodohospodářských scanů v průmyslu – jak na ně, a kde se opatření vrátí nejrychleji

Přehrát nyní

 • Webinář

Cirkulární ekonomika a zemědělství, udržitelnost v jejím kontextu – představení případových studií

Přehrát nyní

 • Webinář

Recyklace fosforu na ČOV – vývoj sorpčních materiálů a jejich srovnání s jinými technologiemi na odstraňování fosforu

Přehrát nyní

 • Webinář

Aktuality legislativní i technické (aneb co se objevilo nového v době „covidové“)

Přehrát nyní

V době "covidové" došlo ke spoustě změn ve všech směrech. V rámci semináře vám přineseme novinky z  vodohospodářství, a to z oblasti legislativní a technické.

 • Webinář

Šedé vody – legislativa, technika i zkušenosti z praxe

Přehrát nyní

 • Webinář

Kalová koncovka (kaloman, VIA ALTA)

Přehrát nyní

Ve světle nastupující legislativy představuje nakládání s kalem stále větší výzvu zejména pro menší obce. Zařízení AS-DEHYDRÁTOR představuje pro obce ideální řešení, jak snížit objem vyprodukovaného kalu a následně ho využít k hygienizaci a aplikaci na zemědělskou půdu. Při webináři budou představeny možnosti, jak s kalem nakládat co nejefektivněji.

 • Webinář

Voda pro modrozelenou infrastruktururu

Přehrát nyní

 • Webinář

Hospodaření s dešťovou vodou (ve velkém i malém) – velká Dešťovka, AS-TTE ROŠTy

Přehrát nyní

Akumulace srážkové vody a možnosti jejího dalšího využití. Technologie pro úpravu dešťové vody a návrhy vhodných akumulačních jímek. Výměna nepropustných povrchů za propustné. Studie, projekt, dotace, realizace. Dotační výzva č. 144.

 • Webinář

Nový zákon o odpadech, jak na kaly a gastro odpad

Přehrát nyní

Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. a k němu vydaná vyhláška č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady se dotkly i kalů a kuchyňského odpadu. Jak s kalem a s kuchyňským odpadem nakládat je předmětem tohoto webináře. Obsah je zredukován na úvod do problematiky nakládání s těmito odpady, neboť s ohledem na množství a rozsah nových legislativních požadavků by vystačil na několik hodin. V přednášce zazní nejdůležitější paragrafy, které jsou i dohledatelné na www.zakonyprolidi.cz. Poznámka autora: omluva a oprava výkladu: Gastro odpad není hodnocen jako nebezpečný odpad a jeho přepravu není nutné ohlašovat přes ISPOP. Podmínka hygienizace ovšem před dalším nakládáním zůstává.

 • Webinář

Šedé vody, technická řešení a stávající legislativa (legislativa v Německu, hodnocení rizik)

Přehrát nyní

Recyklace šedých vod se pomalu prosazuje do praxe. O tom, jak je řešena legislativa kolem šedých vod v Německu a o změně v české legislativě (Zákon o zdraví lidu), podle které se bude postupovat při použití recyklovaných šedých vod ve veřejných budovách, bude pojednávat webinář určený jak pro projektanty, tak i pracovníky úřadů.

 • Webinář

Komunální čistírny odpadních vod – centrální systém čištění odpadních vod

Přehrát nyní

Zásady projekční přípravy komunálních ČOV, alternativy a řešení vzniklých problémů při provádění „díla“ jako generální dodavatel stavby včetně video záznamů a fotek z realizovaných akcí.

 • Webinář

Recyklace bazénových vod – AS-POOLREC – provozní úspory, realizované projekty

Přehrát nyní

 • Webinář

Recyklace bazénových a průmyslových odpadních vod pomocí membránových technologií (bazény, průmysl)

Přehrát nyní

Jednou z nejperspektivnějších recyklací vod je recyklace bazénových vod pomocí membránových procesů. ASIO TECH má s těmito procesy dlouholeté zkušenosti (i s realizací na průmyslových vodách) a z proběhlých výzkumných projektů i použitelné pilotní jednotky schopné simulovat reálný provoz a tím pádem i zpracování nabídek s vyčíslenými investičními a provozními náklady. Investor je tak schopný posoudit únosnou návratnost.

 • Webinář

Čerpací stanice a další objekty na kanalizacích, OLK, měrné objekty (měření odtoku z objektů), odlehčovací komory

Přehrát nyní

Mezi tradiční výrobky firmy ASIO NEW bylo zařazeno hned několik novinek – nové typy odlučovačů lehkých kapalin (OLK), čerpací stanice se separátorem pevných částic a měrné objekty. Novinky mají za cíl zvýšení konkurenceschopnosti a v případě měrných objektů i doplnění nabídky o zařízení, které podpoří hospodaření s dešťovou vodou a využití srážkových vod v objektech s cílem uspořit investorům provozní náklady.

 • Webinář

Fakturační průtoková šachta (měrné objekty), odlehčovací komory

Přehrát nyní

 • Webinář

Odlučovače lehkých kapalin

Přehrát nyní

 • Webinář

Optimalizace vodního hospodářství v průmyslových závodech za pomoci auditu

Přehrát nyní

Podrobný popis možností optimalizace vodního hospodářství, který se jeví jako efektivní krok pro provozovatele a majitele závodu. Webinář bude zaměřený na reálné zkušenosti s obdobnými audity a na možnosti využití dotace pro vodní audity.

 • Webinář

ASIO CARE – dozory, servisy, rekonstrukce atd.

Přehrát nyní

ASIO CARE je dnes již samostatné plnohodnotné oddělení servisu a péče o zákazníky. ASIO CARE má na starosti realizace, intenzifikace, rekonstrukce ČOV, úpraven vody, elektrických rozvaděčů a ostatního portfolia ASIO TECH a ASIO NEW. ASIO CARE technologický dozor je významným partnerem pro provozovatele komunálních a průmyslových ČOV, ÚV a dalších.

 • Webinář

Technické možnosti řešení decentrálu – domovní ČOV, maloprofilová kanalizace, přírodní způsoby, NASS

Přehrát nyní

Optimální řešení venkovských oblastí (i obcí) vychází z konkrétních podmínek na lokalitě. V rámci webináře bude provedeno srovnání jednotlivých řešení a jejich vhodnosti s ohledem na lokalitu. Srovnání variant by mělo být podkladem pro návrh udržitelného řešení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro obce. Webinář je vhodný jak pro odpovědné řešitele plánů (PRVK), tak i zastupitele obcí.

 • Webinář

ASIO a nové výrobky pro rok 2021, PF 2021

Přehrát nyní

V posledním webináři tohoto roku shrneme události roku 2020 a představíme vám novinky pro rok 2021. Na závěr webináře se rozloučíme přáním do nového roku.

 • Webinář

Modrozelená infrastruktura

Přehrát nyní

Představíme vám vizi modrozelené infrastruktury, technická řešení a konkrétní situace, ve kterých je můžeme využít, na jaké překážky můžeme narazit, a jak je překonat.

 • Webinář

Obnovitelné zdroje energie

Přehrát nyní

Obnovitelné zdroje energie (OZE) a alternativní zdroje energie představují největší potenciál pro výrobu elektrické energie a tepla s investičními náklady se zajímavou dobou návratnosti. V rámci webináře vám především ukážeme, jak využívat teplo z odpadních vod.

 • Webinář

Recyklace šedé vody

Přehrát nyní

Recyklace šedé vody je dobrý způsob, jak hospodařit s vodou. Pomáhá snižovat poptávku po vodě z povrchových a podpovrchových zdrojů. V rámci webináře vám odprezentujeme naše zkušenosti z projekčního zpracování a z realizací čistíren šedých vod na konkrétních praktických ukázkách a související řešení s čištěním šedých vod (např. ostrovní domy, využití tepla). Shrneme také, jaká vstupní data jsou potřeba pro přípravu návrhů a legislativní pohled na tuto problematiku.

 • Webinář

Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu

Přehrát nyní

Desodorizace je obor, který se v poslední době začal intenzivněji rozvíjet zejména díky nejrůznějším aktivitám, které si uvědomují, že vliv na zdraví se nedá dlouhodobě podceňovat. ASIO TECH se tradičně touto problematikou zabývá a má co nabídnout, a to jak při řešení problémů s prostředím celkově (výroba, objekty čistíren), tak i s místními úniky zápachu z čerpacích jímek nebo kanalizací.

 • Webinář

Recyklace a úprava vod v průmyslu … od představ k realitě

Přehrát nyní

Úprava vody v průmyslu zahrnuje pokročilé technologické metody a procesy, jež přeměňují znečištěnou vodu na vodu, kterou je možné v průmyslové výrobě dále využívat. Na recyklaci je potřeba pohlížet jako na komplexní celek v rámci celého podniku/oblasti podnikání. Potřebujeme znát nejen požadované parametry recyklované vody, ale také možnosti jejího využití.

 • Webinář

Kalová problematika obecních a domovních čistíren

Přehrát nyní

I přes odsun platnosti vyhlášky o použití kalů na zemědělské půdě musí obce najít optimální řešení kalové problematiky a rozhodnout se pro způsob nejvhodnější a nejefektivnější pro jejich lokalitu. Zejména pro malé obce, a i z hlediska udržitelnosti, se nabízí využití na zemědělské účely ve formě kompostu po předchozí hygienizaci, ale nejen….

 • Webinář

Lapáky tuků s automatickým provozem

Přehrát nyní

Tuky patří mezi problematické látky, které v kanalizaci působí značné problémy – zanášejí ji a vytváří nepříjemný zápach. Lapáky tuků pomáhají těmto problémům předcházet – tuky z odpadních vod vysráží a zachytí, do kanalizace vytéká tuků zbavená odpadní voda. V rámci webináře vám představíme lapáky tuku a jejich provozování a zkušenosti s realizovanými lapáky s automatickým provozem.

 • Webinář

Úspory v průmyslu – vodohospodářské hodnocení provozu, optimalizace HDV, optimalizace spotřeby

Přehrát nyní

Tipy na optimalizaci spotřeby vody, možné využití srážkových vod, optimalizace hospodaření s dešťovou vodou (HDV) s cílem ušetřit provozní náklady. Odlehčovací komory, odlučovače lehkých kapalin (OLK), srážkové vody a objekty pro odvádění srážkových vod, fakturační měřidla pro měření skutečného množství.

 • Webinář

Hledání optimálního řešení venkovských lokalit – HIGH-TECH, nebo zemní filtr?

Přehrát nyní

Decentrální řešení odpadních vod – řešení solitérních staveb a skupin domů s využitím domovních čistíren AS-MONOCOMP (novinky v nabídce ASIO NEW splňující třídu PZV a třídu III) a extenzivních čistíren – vertikálních biofiltrů AS-ANAZON. Zkušenosti z projektování a realizací.

 • Webinář

Obce a řešení odpadních vod, nerovnoměrnost nátoku a její řešení s ČOV AS-HSBR

Přehrát nyní

Problémy s čištěním odpadních vod řeší mnoho menších obcí a dtto i solitérních objektů. Jejich významnou vlastností je nerovnoměrnost nátoku. ČOV AS-HSBR byla vyvinuta právě s ohledem na nerovnoměrný nátok a lze ji přizpůsobit konkrétním podmínkám. Její předností je snadné přizpůsobení se místním podmínkám a možnost provozu při 50-110% zatížení. Na základě nestandardních požadavků se umí vypořádat s odstraněním parametrů NH4, Ncelk. a P.

 • Webinář

Zahraniční zkušenosti s adaptací na změnu klimatu a úvod do modrozelené infrastruktury

Přehrát nyní

V rámci webináře vás seznámíme s poznatky z vodohospodářské mise do Izraele, s poznatky z projektu CIRCAGRO, jak ozelenit krajinu na venkově a zlepšit klima ve městech, jaká jsou rizika použití recyklovaných vod (nejnovější poznatky z výzkumných prací i z praxe v Izraeli a Španělsku). Uvedeme vás do problematiky modrozelené infrastruktury, kterou naplníme naše jarní semináře.

 • Webinář