Madi d.o.o. – masný průmysl

Účelem realizace je výstavba nové čistírny odpadních vod. Odpadní vody jsou přiváděny na čistírnu odpadních vod z porážky kuřat a zpracování kuřecího masa. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do recipientu Tešanjka…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje
Místo realizace:                   Tešanj, Bosnia and Herzegovina
Investor:                             Mesna industrija Madi Tešanj, Bukva bb, 74260 Tešanj 
Dodavatel technologie:         ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, Česká republika                                         
Dodavatel stavební části:            
Termín realizace:                 07/2013 – 04/2014

Účel realizace (stavby)
Účelem realizace je výstavba nové čistírny odpadních vod. Odpadní vody jsou přiváděny na čistírnu odpadních vod z porážky kuřat a zpracování kuřecího masa. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do recipientu Tešanjka.

Návrhové parametry
Množství odpadní vody:          180m3/d
Maximální hodinový nátok:       50m3/h

Požadované garantované hodnoty
BSK5      25 mg/l          Ntot        15 mg/l
CHSK    125 mg/l          Ptot         2 mg/l
NL         35 mg/l          pH           6,5-9
EL         20 mg/l

Znečištění
Počet EO  6 810 (vztaženo na BSK5)
BSK5     2 270 mg/l
CHSK    3 837 mg/l           
NL          358 mg/l                                                                                                     
EL          3,64 mg/l           
N-NH4      7,8 mg/l
Ntot         398 mg/l
Ptot       14,26 mg/l
pH         6,49

Princip technologie (čištění odpadních vod)
Odpadní voda z porážky kuřat natéká gravitačně na mechanické předčištění (objekt A), které je tvořeno česlemi ve žlabu a stíraným válcovým sítem. Mechanicky předčištěná odpadní voda natéká gravitačně do čerpací jímky v objektu B.

Odpadní voda z výroby masných produktů natéká gravitačně do čerpací jímky v objektu B. V čerpací jímce dochází ke smísení odpadních vod z porážky kuřat a masné výroby. Surové odpadní voda je čerpána na rotační síto s průlinou 1mm. Mechanicky předčištěná odpadní voda odtéká gravitačně do akumulační jímky. Odkud je čerpána do trubkového směšovače, ve kterém dochází k intenzívnímu míchání odpadní vody s dávkovanými chemikáliemi (neutralizant, koagulant, flokulant). Z trubkového směšovače voda natéká s vyvločkovaným a flokulovaným kalem na flotační jednotku, která využívá efektu tlakovzdušné flotace. Kromě toho dochází v jednotce taktéž k sedimentaci znečištění ve spodní části flotace. Vyflotovaný a sedimentovaný kal je sveden do kalové jímky.

Předčištěná odpadní voda odtéká gravitačně přes rozdělovací objekt na biologickou část čistírny odpadních vod. Biologická část čistírny odpadních vod je tvořena dvěma linkami. Každá linka je tvořena denitrifikační nádrží, nitrifikační nádrží a dosazovací nádrží. Vratný kal z dosazovacích nádrží je čerpán do společné regenerační nádrže, odkud následně odtéká do denitrifikačních nádrží. Přebytečný kal je čerpán do kalové nádrže. Vyčištěná odpadní voda odtéká z dosazovacích nádrží do odtokové šachty, ve které je instalován Parshallův žlab s ultrazvukovým průtokoměrem. Z odtokové šachty odtéká voda gravitačně do recipientu.

Vyflotovaný a sedimentovaný kal z flotační jednotky a přebytečný kal je uskladněn v kalové nádrži a následně je odvodněn. Odvodněný kal je následně transportován k likvidaci nebo dalšímu zpracování.