ASIO ve sněmovně

29. 6. 2023

Pod oficiálním názvem Šetrné nakládání s vodou: biokoupaliště a dočišťovací rybníčky, proběhl v poslanecké sněmovně seminář, kde jsme se jako ASIO prezentovali přednáškou Ing. Plotěného, který se snažil upozornit na problematická místa v řešení sanitace venkova.

Ing. Plotěný poukázal na neudržitelná řešení v praxi, díky kterým obce zbytečně neefektivně vynakládají náklady, nedochází u nich ke zlepšení stavu povrchových vod a jsou vůči „venkovanům“ asociální, pokud to srovnáme s ohledy, které jsou obvyklé u obyvatel měst.

Z praxe jsou známy příklady, kdy se na odkanalizování obcí vynakládá na jednoho občana i 250 tis. Kč, občané za likvidaci odpadních vod z jímek na vyvážení platí i 500 Kč/m3 (ve srovnání se stočným ve městech které je kolem 60 Kč/m3). Tato řešení vychází z platných Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací kraje (PRVK), které jsou v řadě oblastí v ČR zpracovány šablonovitě, bez ohledu na skutečné místní podmínky a místní možnosti řešení.  

ASIO ve sněmovně

Přehodnocením PRVK z pohledu udržitelnosti a reálnosti by se daly ušetřit nemalé prostředky v řádech miliard korun a za jistých okolností i podstatně zjednodušit práci pracovníkům vodoprávních úřadů a řešení konkrétních situací projektantům a stavebníkům. Samotnou kapitolou je pak používání extenzivních způsobů čištění ve venkovských oblastech a u menších aglomerací, kde se s výhodou dají využít místní výškové podmínky k realizaci čistíren odpadních vod s minimální spotřebou elektrické energie.

Dalším tématem je pak hledání efektivního a sociálně ohleduplného způsoby kontroly provozu decentrálních zařízení. Státní správa nemá na kontrolu kapacitu (viz vyjádření úředníků na semináři skupiny ČAO), proto je efektivní kontrola třetími osobami (viz STK u aut nebo revize kotlů atd.), je ale potřebné, aby ze strany státní správy byly vytvořeny podmínky pro efektivní provádění takové kontroly – ideálně systém, který by povolené čistírny obsahoval, do kterého by se výsledky zaznamenávaly a systém je pak i uměl vyhodnotit. Současný stav, který „trestá“ poctivé vydáváním nákladů za revize nebo i vzorky a neregistruje neplniče je demotivační a následně pak, díky nekontrolovaně provozovaným čistírnám odpadních vod, i vrhá špatné světlo na decentrální řešení.

Ing. Karel Plotěný