Čištění odpadních vod a rekreační objekty

24. 1. 2020

Kalové a odpadové hospodářství

Mluvíme zejména o stanových kempech, apartmánech, letních táborech, které mají hlavní sezónu a největší nápor návštěvníků v letním období. A právě tento nepravidelný provoz je zrcadlem množství přitékající odpadní vody na čistírnu odpadních vod .

Z hlediska čištění odpadních vod je tento jev mírným problémem. Napojení rekreačního objektu na místní kanalizaci se stává ideálním řešením. Existuje však poměrně vysoké procento objektů, které jsou odloučeny od měst a obcí.

Na takovýchto odloučených místech jsou pak dvě možnosti, jak odpadní vody zneškodňovat. První je formou bezodtokového septiku a následného vyvážení na nejbližší ČOV. Toto řešení vypadá na první pohled bezstarostně, nicméně je nutné si během několika let zkalkulovat výdaje spjaté s odvozem a zneškodněním odpadní vody. Druhou možností je vlastní ČOV, která musí být vhodně technologicky navrhnutá tak, aby výkyvy v sezóně zvládala.

Konkrétním případem specifické ČOV, kterou firma ASIO TECH realizovala, je lokalita Kemp Bítov – 1050 EO. Zde dochází k výrazně nerovnoměrnému nátoku, a proto byla zvolena následující technologie – jedná se o čistírnu třístupňovou, mechanicko-biologickou. Biologické čištění je založeno na principu nízkozatěžované aktivace s předřazenou denitrifikací, nitrifikací, chemickým srážením fosforu a se stabilizací přebytečného kalu.

Technologické schéma

ČOV je koncipována jako dvoulinková s rozdělovacím objektem. Linka s menší kapacitou (Biologická linka 1.) sestává z předřazené denitrifikační nádrže, nitrifikační a dosazovací nádrže. Linka s kapacitou vyšší (Biologická linka 2.) sestává z předřazené denitrifikační nádrže, dvou nádrží nitrifikačních a dvou dosazovacích.

Zastřešená ČOV

Linka s vyšší kapacitou je v zimní sezóně mimo provoz. Odpadní voda natéká gravitačně přes rozdělovací objekt do obou biologických linek, a to do denitrifikačních nádrží. Regulace nátoku odpadních vod z rozdělovacího objektu je manuální pomocí vložení kolene.

Ing. Jan Přikryl