Čistění odpadních vod z procesu povrchových úprav

30. 6. 2020

Čistírny odpadních vod

Čištění vzduchu

Firma nabízí řadu služeb v předprojektové fázi, jako jsou poloprovozní zkoušky různými technologiemi, studium proveditelnosti, projektová příprava a další. Potencionálním zákazníkům navrhujeme funkční řešení, ve kterém zohledňujeme požadavky jak investora, tak i požadavky na kvalitu vyčištěné vody předepsané příslušným vodoprávním úřadem. Díky komplexnosti služeb můžeme zajistit realizaci čistírny na klíč. V minulém roce jsme rozšířili naše portfolio o novou službu péče o zákazníky s názvem ASIO CARE , která zaštiťuje záruční a pozáruční servis nebo technologický dozor průmyslových čistíren odpadních vod .

Technologie čištění průmyslových odpadních vod

Technologie čistění můžeme zjednodušeně rozdělit na flotační čistění a diskontinuální sedimentační procesy.

Lze je využít např. pro čistění odpadních vod:

 • s obsahem řezných emulzí,
 • z odmašťování,
 • s obsahem kovů,
 • pro úpravu pH,
 • ze zpracovávání (pájení) kovových dílců obsahujících fluoridové pasty,
 • s obsahem zbytkových barev, lepidel.

Použití a metody čištění průmyslových odpadních vod

Strojně - technologické vybavení a technologický způsob čištění průmyslových odpadních vod lze přizpůsobit průmyslovým odvětvím, např.:

 • strojírenství,
 • galvanizovny, lakovny, zinkovny,
 • specifické neutralizační stanice s požadavkem na srážení těžkých kovů nebo jen úpravu pH apod.

ASIO TECH se nezabývá pouze předčištěním průmyslových odpadních vod, ale naše portfolio řešení má mnohem větší rozsah. Zajistíme i další technologické stupně dle požadavků investora nebo příslušného vodoprávního úřadu:

 • biologické dočištění na kvalitu povrchových toků,
 • odstranění zápachu z provozu,
 • desinfekce vyčištěných vod,
 • další sorpční procesy,
 • membránové procesy ultrafiltrace , nanofiltrace, reverzní osmóza,
 • odvodňovací zařízení na minimalizace odpadů.

Společně s návrhem a realizací čištění odpadních vod požaduje investor v některých případech i posouzení a optimalizaci energetické náročnosti výroby. Jsme schopni nabídnout nejen čištění odpadní vody na odtoku z výroby, ale i  úpravu vody na vstupu do výrobního procesu.

Foto: technologie čištění odpadních vod založena na flotačních procesech

Foto: technologie čištění odpadních vod založena na sedimentačních procesech

Foto: technologie biologické dočištění průmyslových odpadních vod

Ing. Július Telek