IWA – konference k decentrálu v Haifě

7. 11. 2018

Je tedy jasné, o jaká témata na konferenci především šlo: vegetační čistírny , domovní čistírny , srážkové vody , dělení vod, recyklaci nutrientů a vody. Přičemž poslední dvě témata byla ta hlavní.

Myslím, že pro nezasvěceného návštěvníka byla řada témat a přednášek nepochopitelná. Například Izraelci se divili, že někdo může navrhovat čistírnu s tím cílem, že bude beozdotoká, voda se přeci má recyklovat. Nebo „kanálníci“ byli zděšení tím, že se dokonce prosadila do praxe již i ISO norma (ISO 3005000), která řeší bezvodé záchody nebo centrální zpracování odpadů z nich. Po doplnění systému „odvodnění“ o čištění a využití šedých vod, které se použijí na zeleň, kanály odpadnou… konečně cirkulační ekonomika se vším všudy. Urychlení vývoje a zavedení řešení do praxe uspíšil významný investor do výzkumu – Nadace Melindy a Billa Gatese. V praxi jsou tak již fungující systémy pro několik tisíc obyvatel (Indie, Čína, Německo) a díky podpoře nadace i normy na certifikaci výrobků a technologií, které se stihly navrhnout a odsouhlasit během cca 2 let.

Co se týká šedých vod , tak konference přinesla asi 7 příspěvků, některé o i několikaletém sledování provozu a to i takových parametrů, jako je rezistence vůči antibiotikům. Zde došel autor z Kalifornie k zajímavému poznání – rezistentní bakterie jsou již přítomné v prostředí (tvoří přirozené pozadí v půdě – alespoň v té jeho lokalitě) a to i bez aplikace šedých vod a aplikací nehygienizovaných vyčištěných vod se počet sledovaných bakterií v půdě nenavýšil.

K výjimečnosti konference přispělo to, že Izraelci navíc mají pragmatický a reálný přístup k recyklaci daný tím, že jsou nuceni skoro na 100 % vodu recyklovat a 80 % použité vody využívají na závlahu… Stát pak přímo řídí i výzkum zabývající se všemi aspekty včetně vlivu na půdu. Díky monitorovaným praktickým zkušenostem tak mají zreálněnou předběžnou opatrnost a vyzkoušenou i celou řadu opatření, kterými řeší sucho – řada z nich je uplatnitelná i u nás, například když se bavíme a řešíme opatření reagující na změnu klimatu. Doufejme, že se nedožijeme takového sucha, jako mají oni a zavčas zareagujeme například opatřeními, která tam již mají zažitá.

Prezentující nebyli jen Izraelci – ti měli myslím 6 přednášek, ale i Američané (zkušenosti se suchem, s recyklací a závlahou vod v oblasti Kalifornie), Němci (modelování decentrálu, společné projekty s Indy a pilotní projekty v Německu), Holanďané naopak prezentovali, jak díky legislativě jsou podporovány inovace s cílem splnit cíle dané iniciativou 2020 v oblasti udržitelnosti. Potěšitelná byla i česká účast – 3 přednášky týkající se mikropolutantů, odstranění nutrientů a vegetačních čistíren.

Ing. Karel Plotěný