Jak pohlížet na hygienické požadavky v rámci užitkové vody?

5. 3. 2024

Ministerstvo zdravotnictví vydalo metodické doporučení pro hygienické požadavky na užitkovou vodu vyráběnou a používanou ve veřejných budovách.

Co to vlastně je, ta užitková voda?

Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. Definuje následovně: „Užitkovou vodou se rozumí srážková nebo šedá voda, která je upravena a hygienicky zabezpečena. Šedou vodou se rozumí odpadní voda z umyvadel, sprch a van. Užitkovou vodu lze využít pro splachování toalet a pisoárů, praní, úklid, mytí vozidel, závlahu, vodní prvky nebo kropení komunikací. Prováděcí právní předpis určí vyžadovanou míru úpravy a hygienického zabezpečení a způsob jeho prokázání.

Bez vody to nejde

Metodické doporučení reaguje na aktuálně nedostatečnou/nevhodnou právní úpravu, co do obsahu, tak i právní formy. Metodické doporučení předjímá nutné změny a zařazuje nové prvky, které v budoucnu budou obsaženy v zákoně č. 258/2000 Sb. Metodické doporučení je jakýmsi podkladem pro budoucí právní úpravu problematiky užitkové vody. Metodické doporučení se vztahuje na užitkovou vodu ve veřejných budovách, jakož to školská zařízení, provozovny, bytové domy a podobně, kde je užitková voda jako součást podnikatelské činnosti. Důležité je, že se nevztahuje na užitkovou vodu v soukromých obydlích.

Metodické doporučení dále definuje zdroje užitkové vody, přípustné využití užitkové vody a požadavky na čištění a úpravu užitkové vody.

Vypadá to, že prakticky nebude možné ve veřejných budovách využívat dešťovou vodu k osobní hygieně, byť po základní filtraci a hygienizaci se jedná o velmi kvalitní zdroj vody. V mnoha aplikacích či lokalitách tato možnost nabízela řešení z pohledu nedostatku pitné vody. Může to být velká škoda, protože právě rozšíření této aplikace by vedlo k velké úspoře pitné vody.

Nová právní úprava bude také vyžadovat posouzení a validaci recyklačních a úpravárenských zařízení. Státní zdravotní ústav má vypracovat metodiku o způsobu testování a validace těchto zařízení.

Pavel Polášek