NANOpárty 2014

13. 2. 2014

Firma v letošním roce uspořádala další z řady aktuálních seminářů, tentokrát zaměřený na prezentaci výsledků z projektu NANORADI ( aplikace nanočástic nulamocného železa ) a problematiku odstranění amoniakálního dusíku. Akce se konala již tradičně v jihomoravské vesničce Kobylí v prostorách firmy PATRIA. 23. ledna se už od rána začali ve vstupní hale sjíždět přední odborníci z oboru českého a slovenského čistírenství a nanotechnologií. Celkem jsme přivítali 34 účastníků. Úvodní hodinka semináře poskytla prostor k zahájení diskuzí, které byly dále rozvíjeny v průběhu celého dne a nadšeně pokračovaly až do pozdního večera.

Uvítací přednáška ing. Holby, PhD. předestřela program rozdělený do tří bloků. První blok zaměřený na odstraňování amoniaku použitím konvenčních i méně typických metod zahájila prezentace doc. Jelínka z VŠCHT Praha o sorpčních a ionexových metodách pro odstranění amonných iontů. Z poznatků vyplynulo, že především díky své selektivitě nejsou ionexy ideální metodou pro odstraňování amonných iontů. Následovala prezentace ing. Paidara, PhD. (VŠCHT), která nás seznámila se základy elektrochemie a aplikací této technologie pro odstranění amoniakálního dusíku z vodního prostředí. Představeny byly dvě elektrochemické metody – přímá a nepřímá. Zatímco přímá metoda je vhodná pro odstraňování vyšších koncentrací amoniaku, nepřímá metoda se uplatní u nižších vstupních koncentrací. Na první přednášku poté navázal ing. Buday, CSc. (DUSLO) s tematikou použití katexů pro odstranění amoniaku. Bylo testováno poloprovozní a provozní nasazení katexů, u kterých probíhala regenerace kyselinou dusičnou. Cílem bylo získání silně koncentrovaného eluátu. Poslední prezentace prvního bloku, přednesená ing. Nemethem, PhD. (DUSLO), představila biologické řešení pro odstranění amoniakálního dusíku na rekonstruované ČOV DUSLO Šaľa, založené na střídání oxických a anoxických zón a dosahující vynikajících výsledků (na odtoku maximálně jednotky mg/l amoniakálního dusíku). Ve druhém bloku, zahájeném ing. Holbou, PhD. se pozornost přenesla k tématu NANO. V úvodu byl představen projekt NANORADI , který je se soustředí na použití nanočástic nulamocného železa pro čištění odpadních vod. Odpoledne se postupně přehouplo od aplikace nanočástic nulamocného železa přes sloučeniny šestimocného železa (tzv. feráty) a jejich použití pro odstranění amoniaku (prezentované ing. Sukopovou) až k nanostrukturám a nanovláknům ing. Kimmera, CSc. (SPUR) a ing. Lva, PhD. Poslední část prezentací se tematicky vrátila k odstraňování amoniaku, tentokrát ověřenou biologickou cestou. Se svými příspěvky vystoupili ing. Škorvan a prof. Drtil (STU). V přednášce profesora Drtila byly popsány alternativní metody pro odstraňování amoniakálního dusíku se zaměřením na ANAMMOX proces a nitritaci a denitritaci. Procesy jsou vhodné pro odstraňování dusíku z kalových vod, ale biomasa není běžně dostupná a vyžaduje speciální kultivaci. Všechny prezentace rozproudily bohaté diskuze, které předestíraly zajímavé náměty a otevřeně upozornily na případné mezery ve vývoji. Po vyčerpávajícím programu čekal účastníky odpočinkový večer zpříjemněný degustací ve vinném sklípku PATRIA. Degustace se stala příležitostí pro neformální pokračování rozhovorů a sklepením se celý večer nesl hlahol malých diskuzních kroužků. Akce nazvaná NANOpárty přinesla spoustu zajímavých informací a podnětů, vedla k navázání nových pracovních kontaktů a poskytla prostor pro řadu odborných pracovních jednání.

NANOpárty 2014

Potěšující pro nás, jako organizátory, byla účast odborníků z mnoha vědních oborů, která vede k interdisciplinární diskuzi nad hlavním tématem, kterým bylo v tomto roce odstraňování amoniakálního dusíku. Zatímco pro klasické komunální čistírny odpadních vod bylo paradigmatem odstraňování dusíku klasickým způsobem dvojstupňové nitrifikace a denitrifikace, tak se v současné době začínají objevovat technologie, které využívají jednostupňové nitrifikace a je již několik desítek těchto aplikací v praxi. Lze předpokládat, že tyto technologie budou mít budoucnost a pro nás bude ctí se tohoto procesu účastnit. Co se týká průmyslových odpadních vod , tak zde je spousta možných technologií odstranění amoniakálního dusíku daná povahou průmyslové odpadní vody. Ať už se jedná o ionexy, sorpci, nanotechnologie, elektrochemické, biologické procesy nebo jejich kombinaci, tak důkladná znalost těchto procesů nám pomáhá nabídnout zákazníkovi kvalitnější řešení na míru a pomáhá nám vytvořit náskok před konkurencí. Věříme, že příští workshop se povede jako ten letošní.

Ing. Jana Matysíková