Předběžná opatrnost a chlorování srážkových vod

1. 2. 2024

Úprava vody

Dešťová voda & MZI

Co se týká pitných vod, tak je sice jasné, že chlor v těle může reagovat s různými látkami, a to jak organickými, tak anorganickými, a reakce s organickými sloučeninami mohou být zdravotně relevantní, zejména pokud se tvoří toxické chlorované sloučeniny. Je ale zároveň důležité si uvědomit, že chlor je obvykle přidáván jako dezinfekční činidlo k zabránění šíření bakterií a dalších mikroorganismů a většina vody v distribučním systému by měla obsahovat chlor v bezpečných koncentracích podle příslušných norem. A chlor je prostě v tomto případě osvědčeným prostředkem.

Chlorování srážkových vod

Otázkou je, nakolik je z hlediska předběžné opatrnosti diskutabilní chlorování odpadních vod, vyčištěných odpadních vod a např. i srážkových vod.  Zejména mne z tohoto pohledu zaujal požadavek hygieny na chlorování srážkových vod určených ke splachování záchodů, a to dokonce v rodinném domě. Chápu obavu z možnosti vzniku problému ve veřejné budově, ale nemělo by se např. u rodinného domu už uvažovat jinak a zohlednit místní podmínky (místní rizika). A pak obecně chápu, že je bližší košile než kabát, a tak logicky vítězí naléhavost, ale neměla by být na druhé misce vah předběžná opatrnost ve vztahu k prostředí. Nevyháníme čerta ďáblem?

Neměli bychom v rámci debat o předběžné opatrnosti ve vztahu k polutantům zohlednit vedle léků (antibiotik), pesticidů a mikroplastů více i AOX nebo chlorované organické látky, které s chlorací souvisejí, když je zřejmé, že některé z nich jsou ve vodním prostředí poměrně stabilní  (trihalogenmethany, tetrachlomethan, dioxiniy), prokazatelně zdraví škodlivé (karcinogenní, toxické na játra) a schopné kumulace.

Neměli bychom v zájmu objektivní diskuze o rizicích přiřadit ke všem polutantům vyskytujícím se ve vodě a v prostředí skutečná potenciální rizika a pak se v první řadě snažit eliminovat jejich vnos do prostředí ideálně u zdroje?  A třeba i důsledně uplatnit zásadu, že znečišťovatel platí, aby se podpořilo snížení jejich vnosu do prostředí. Možná by bylo dobré v prvním kroku z důvodu edukace alespoň nepoužívat pesticidy, léky a desinfekční prostředky tam, kde to není nutné a v tomto duchu dělat i osvětu.

Ing. Karel Plotěný