Seminář pro zahraniční spolupracovníky Brno

26. 3. 2024

Prvním a stěžejním tématem semináře byl „Servis a provozování domovních čistíren odpadních vod“. V rámci tohoto odborného semináře byly vysvětleny principy a funkce různých typů čistíren odpadních vod a vazba na jejich provozování a servis a také jejich možné modifikace a intenzifikace. V rámci akce byl rovněž specializovaný workshop se zaměřením na detailní požadavky servisu týkající se dmychadel, řidících jednotek, provzdušovacích elementů, dávkování provozního substrátu a dávkování srážedla fosforu a hygienické zabezpečení vyčištěné odpadní vody.

Servis a provozování domovních čistíren odpadních vod

Druhým nosným tématem semináře bylo „Technologické, technické a komerční podmínky pro úspěšné navrhování a realizaci čistíren odpadních vod středního segmentu o velikosti 60-300 EO. Součástí tohoto přednáškového bloku byla rovněž návštěva realizované čistírny odpadních vod v Hustopečích, čistírny o velikosti 125 EO, nadstandardně vybavené strojním mechanickým předčištěním a dávkováním externího substrátu.

Servis a provozování domovních čistíren odpadních vod

Seminář byl ze strany všech přítomných účastníků z Litvy, Bulharska, Srbska i Finska hodnocen velice pozitivně a svým detailním zaměřením na konkrétní provozní problémy byl velice přínosný. Toto poděkování účastníků patří všem pracovníkům firem ASIO NEW i ASIO TECH, kteří se přípravě a hladkém průběhu tohoto semináře podíleli.

Ing. Antonín Vondruška