Specifické požadavky na čištění odpadních vod

10. 4. 2019

Čistírny odpadních vod

Vhodnost jednotlivých řešení pak přímo souvisí s příjemcem, tedy místem, kam vypouštíme, průběhem vypouštění, možnostmi investora, resp. kvalitou provozování a odpovídajícími legislativními předpisy. Jedno správné univerzální řešení zatím neexistuje. Hledání nejvhodnějšího řešení by se mělo vždy odvíjet od rozboru dané situace a možností.

ČOV Přítluky (870 EO)

Zařízení v obci Přítluky je příkladem kvalitně navržené komunální ČOV . Hlavní předností čistírny jsou její minimální nároky na obsluhu a vysoký stupeň automatizace provozu. Odpadní voda z oddílné kanalizace je nejprve předčištěna v  čerpací jímce na šroubových kolmých strojních česlích. Hloubka nátoku je 3,5 m pod terénem. Automatické česle dopravují částečně odvodněné shrabky do připravené sběrné nádoby. Dále je voda čerpána na integrované mechanické předčištění . V tomto zařízení jsou zachyceny zbylé mechanické nečistoty na jemných automatických česlích a dochází k usazení a oddělení písku od odpadní vody. Usazený písek je pomocí šroubového dopravníku vynášen do sběrné nádoby.

Voda takto zbavená mechanických nečistot je rozdělena na dva stejnoměrné proudy do dvou paralelních linek. Biologické čištění je založeno na principu nízko zatěžované aktivace s předřazenou denitrifikací a se stabilizací přebytečného kalu. Regulace čerpání množství vratného kalu z dosazovací nádrže do denitrifikační části je řízeno dle aktuálního přítoku množství odpadní vody.

Přebytečný kal je uskladňován v kalové nádrži. Kalovou koncovku zde tvoří zařízení pro odvodnění kalu AS-DEHYDRÁTOR, kde je kal o sušině 2 % odvodňován až na 16 % sušiny. Integrované mechanické předčištění společně s dmychadly a AS-DEHYDRÁTOREM jsou umístěny uvnitř v provozních objektech.

ČOV Přítluky

Obr. 1: Čistírna odpadních vod – ČOV Přitluky (870 EO)

Obr. 2: Objekt integrovaného mechanického předčištění

Obr. 3: Objekt čerpací stanice

ČOV Kyjovice (80 EO)

Návrh čistírny odpadních vod pro domov seniorů je vždy specifický. Složení odpadních vod je ovlivněno zvýšenou spotřebou dezinfekčních prostředků, počtu klientů upoutaných na lůžko a zvýšeným výskytem mechanických nečistot. Tyto nečistoty se vyskytují hlavně ve formě používaných textilních ubrousků a v občasných případech celých plen.

Při dostatečné délce kanalizačního vedení dojde k vyprchání chloru obsaženého v dezinfekčních prostředcích. Pro odstranění hrubých nečistot se vždy musí osadit forma mechanického předčištění. V ideálním případě je zde stupeň mechanického předčištění tvořen strojními automatickými česlemi. Tyto česle lze instalovat samozřejmě i ve venkovním provedení. Vyšší pořizovací náklady při volbě strojních česlí se provozovateli vrací v průběhu v následujících let provozu, kdy odpadá nutnost obsluhy a tedy ručního odstraňování shrabků.

V Kyjovicích byla realizována ČOV s intenzivnějším stupněm denitrifikace z důvodu vyššího obsahu amoniakálního dusíku v odpadní vodě. Na základě přání investora byly osazeny ruční česle na nátoku. Při zkušebním provozu čistírny začalo docházet k vláknitému bytnění kalu, který se dostával do odtoku. Jako opatření bylo zavedeno dávkování Nanofloc a došlo k výraznému zlepšení sedimentačních vlastností kalu.

Obr. 4: Ruční česle v plastovém žlabu

Obr. 5: Instalovaná ČOV

Ing. Jan Přikryl