Vodní audit a dotace

17. 2. 2021

Čistírny odpadních vod

Recyklace vody & energie

MPO vyhlásilo novou výzvu z programu OPPIK a připravilo metodiku zacílenou na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků.

Výzva programu Poradenství OPPIK umožní nákup poradenských služeb pro malé a střední podniky zacílených na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků, které povede k dosažení úspory vody dle Metodiky hodnocení využívání vody MPO (vodní audit). Výstupem projektu bude získání značky Odpovědného hospodaření s vodou MŽP nebo provedení doporučených návrhů opatření dle vodního auditu. Celková alokace výzvy je 130 mil. Kč.

Firma ASIO TECH je způsobilá a připravená na provádění vodního auditu dle metodiky MPO TITOMPO941.

Vodní audit ASIO TECH

ASIO TECH má se zpracováním vodních auditů pro různé druhy průmyslových aplikací značné zkušenosti. Kvalitní vodní audit dokážeme zpracovat díky zkušenostem z oblasti úpravy pitných vod, nakládání s dešťovými vodami, podzemními vodami i  čištěním odpadních vod . Samozřejmostí jsou také zkušenosti s realizací TZB kvůli posouzení recyklace vod a energií v rámci výrobních hal i administrativních budov a legislativní znalosti z oblasti zákonů o vodách, odpadech a veřejném zdraví. Audit provádíme vždy jako komplexní hodnocení aktuálního stavu a shrnujeme v něm všechna potřebná doporučení.

Více informací k vodnímu auditu společnosti ASIO TECH: Vodní audit průmyslových areálů

Zdroj a více informací k dotacím naleznete v článku: Přínosem vodního auditu je šetrnější práce s vodou a vodními zdroji