ČOV středisko Horní Cerekev

Objekt čistírny odpadních vod slouží k čištění dvou druhů odpadních vod. Oplachové vody z mytí a oplachu technologické linky na zpracovávání brambor (OV), splaškové vody ze sociálního zařízení (SV). Po vyčištění bude voda odváděna stávající kanalizací do řeky Jihlavy…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje
Místo realizace:                Horní Cerekev 490, 394 03 Horní Cerekev           
Investor:                          Beskyd Fryčovice, a.s.,  Fryčovice č.p. 606, PSČ 739 45                                                                    
Dodavatel technologie:      ASIO, spol. s r.o., Kšírova 45/552, 619 00 Brno                                                                             
Termín realizace:              2014

Účel realizace (stavby)
Objekt čistírny odpadních vod slouží k čištění dvou druhů odpadních vod. Oplachové vody z mytí a oplachu technologické linky na zpracovávání brambor (OV), splaškové vody ze sociálního zařízení (SV). Po vyčištění bude voda odváděna stávající kanalizací do řeky Jihlavy.

Návrhové parametry  
Max. denní množství odpadních vod: 33 m3/d

Požadované garantované hodnoty
CHSK:                             40 mg/l
BSK5:                              10 mg/l 
NL (nerozpuštěné látky):   10 mg/l

Znečištění přitékajících odpadních vod
CHSK: 1069 mg/l 
BSK5:     93 mg/l 
NL:      569 mg/l 

Princip technologie (čištění odpadních vod)
Odpadní voda z pračky brambor a odpadní voda z oplachování strojů jsou gravitačně vedeny do stávající podlahové jímky. Jímka je osazena stávajícím ponorným odstředivým čerpadlem, prostřednictvím něhož je odpadní voda kontinuálně čerpána na nové multifunkční zařízení (kombinace česlí a lapáku písku), kde dojde k zachycení shrabků a písku. Chod čerpadla je řízen od stávajících hladinových vodivostních čidel.

Po protečení multifunkčním zařízením je mechanicky předčištěná odpadní voda svedena do nové čerpací jímky a odtud čerpána do stávající nadzemní akumulační nádrže, ze které jsou řízeně čerpány nebo upouštěny na novou biologickou ČOV prostřednictvím čerpadla, příp. elektricky nebo pneumaticky ovládané uzavírací armatury. Směs písku a shrabků je vyhrnována pomocí šnekového dopravníku do nádoby tomu určené. Vzhledem k nízké teplotě je odpadní voda při přepouštění na ČOV ohřívána ve výměníku teplou chladící vodou.

Chladící odpadní voda produkovaná při provozu autoklávu je gravitačně vedena do stávající podlahové jímky. Z jímky je chladící odpadní voda čerpána stávajícím čerpadlem přes tepelný výměník do kanalizace za odtokem z ČOV (bez čištění na ČOV).

Splašky ze sociálních zařízení a výroby jsou gravitačně vedeny přes hrubé předčištění (česlicový koš) do čerpací stanice. V česlicovém koši dojde k zachycení velkých pevných látek obsažených ve splaškách. Zachycené shrabky jsou odstraňovány manuálně, vyzvednutím koše pomocí vrátku, a skladovány v nádobě k tomu určené. Z čerpací stanice jsou splašky čerpány na ČOV pomocí dvojice ponorných čerpadel s řezacím zařízením.