Domovní ČOV a využití vody na závlahu

26. 2. 2016

Předčištěné odpadní vody je možné využít po část roku také na závlahu. Výhodné je to mj. tam, kde není možné vypouštět do vod povrchových nebo podzemních, čímž se současně šetří náklady na případné odvážení vody. Stupeň předčištění závisí na způsobu závlahy. V případě použití pouze mechanicky předčištěné vody na podzemní kapkovou závlahu (viz AS-GEOFLOW) by měl stačit např. jen septik, zatímco v případě použití závlah, při kterých dochází k aplikaci na povrchu, je vhodné z důvodů zamezení pachových problémů vodu aerobně předčistit (vhodná i z důvodů nákladových je např. ČOV AS-VARIOcomp). V případě, kdy dochází k aplikaci postřikem, je navíc vhodné i hygienické zabezpečení např. UV zářením (ASIO, spol. s r.o. dodává také), aby se zamezilo šíření virů (viz typická průjmová onemocnění v Egyptě apod., ale i mnohem nebezpečnější možnost šíření retrovirů).

Legislativní pohled

Z hlediska legislativního je situace nepřehledná - úřady a dokonce i ministerstva mají různý názor. Ačkoli nejlogičtější by byl postup, kdy po hygienickém zabezpečení zamezujícím šíření bakterií a virů pocházejícím z lidského zažívacího traktu a zabezpečení správné aplikace co do množství, by nemělo být k dalším parametrům přihlíženo (viz hnojivá závlaha, výklad MZE a některých mezinárodních institucí), tak nejčastějším výkladem v Česku (i když nelogickým a přesto v praxi používaným) je výklad MŽP – voda použitá na závlahu by měla splňovat parametry pro vypouštění do vod podzemních. Přitom voda vypouštěná, i soustředěně, na povrch má mít podle výkladu téhož ministerstva parametry vody pro vypouštění do vod povrchových… No, úplně se přitom zapomíná na hlavní problém těchto vod – přítomnost virů a požadavek na hygienizaci, který by měl být prioritní. A už úplným nesmyslem, vyplývajícím z požadavku na kvalitu, je požadovat např. odstranění fosforu z těchto vod, který se obvykle odstraňuje srážením. Když už se mají nějaké požadavky uplatnit, např. v případech, kdy není možné zabezpečit správné dávkování závlahy, pak by podle našeho názoru úplně stačilo požadovat dosažení parametrů na vypouštění do vod povrchových; ale hlavně, a to zejména v případech použití postřiku, vyžadovat hygienizaci těchto vod. Hygienizace by pak mohla být zabezpečena pomocí UV záření nebo membránami – tj. nechemickými způsoby.

Z hlediska legislativního jsou tedy nakonec prakticky nejčastější dva přístupy:
- pokud vodu nevypouštím do vod povrchových a ani podzemních, pak vodoprávní řízení neprobíhá (někdo to riskne a některé úřady tento právní názor respektují);
- závlaha je jeden ze způsobů vypouštění do vod podzemních, proto je třeba vodoprávní řízení a postupuje se v něm jako při vypouštění do vod podzemních (výklad MŽP a častější případ v praxi).

Použitelné sestavy výrobků z řady firmy ASIO, spol. s r.o.

Níže jsou uvedeny nejčastěji používané kombinace s použitím výrobků ASIO, spol s r.o., které splňují požadavky z hlediska věcného i cenového. Varianty a), b), c) splňují podmínky obvykle vyžadované vodoprávními úřady, varianta d) vychází spíše z pohledu MZe.

Varianta a) – doporučovaná z hlediska univerzálnosti

Domovní ČOV AS-VARIOcomp 5K + hygienické zabezpečení pomocí UV + nádrž na akumulaci vyčištěné vody (případně čerpadlo)

Sestava, která zajistí to, aby voda nezapáchala (biologicky aerobně vyčištěná voda) a byla hygienicky zabezpečená – což pak umožňuje využití vody na povrchovou závlahu, případně i na postřik.

Domovní ČOV AS-VARIOcomp 5K + hygienické zabezpečení pomocí UV + nádrž na akumulaci vyčištěné vody (případně čerpadlo)

Domovní ČOV AS-VARIOcomp 5K + hygienické zabezpečení pomocí UV + nádrž na akumulaci vyčištěné vody (případně čerpadlo)

Varianta b)

Domovní ČOV AS-VARIOcomp 5K + nádrž na akumulaci vyčištěné vody

Sestava, která zabezpečí to, aby voda nezapáchala (biologicky aerobně vyčištěná voda); s částečným snížením obsahu mikrobů biologickým čištěním, což znamená, že by voda neměla být používána tam, kde dochází k tvorbě aerosolů – tj. je možná závlaha podmokem nebo zalévání bez postřiku, přičemž je nutné dodržovat ochranné lhůty mezi aplikací a použitím zemědělských produktů (zpravidla kolem 20 dnů).

Domovní ČOV AS-VARIOcomp 5K + nádrž na akumulaci vyčištěné vody
Domovní ČOV AS-VARIOcomp 5K + nádrž na akumulaci vyčištěné vody

Varianta c)

Sestava AS-ANASEP + vertikální filtr AS-ZEON + (UV zářič) + nádrž na vyčištěnou vodu

Sestava má stejné podmínky pro použití jako varianty a) a b), ale je vhodná pro nerovnoměrnou produkci vod nebo sezónně užívané objekty. Navíc je pro její použití nutno zvážit výškové poměry v území.

Sestava AS-ANASEP + vertikální filtr AS-ZEON + (UV zářič) + nádrž na vyčištěnou vodu
Sestava AS-ANASEP + vertikální filtr AS-ZEON + (UV zářič) + nádrž na vyčištěnou vodu

Varianta d)

Sestava AS-ANASEP a podpovrchová kapkovací závlaha AS-GEOFLOW

Sestava, která díky systému podzemní kapkové závlahy umožňuje zavlažování bez biologického čištění. Z logického pohledu je to nejlepší řešení z několika důvodů: šetří se náklady na čištění, živiny se vrací okamžitě do koloběhu, nedochází k dalšímu zatížení okolí nutrienty (s následky jako je trofizace toků), nedochází k hygienickým problémům. Zejména pro sezónně obývané objekty je to bezkonkurenční řešení. Nutno ale přiznat, že po stránce dnešní legislativy je to řešení diskutabilní, i když např. s využitím výkladu ministerstva zemědělství ne úplně neobhajitelné.

Sestava AS-ANASEP a podpovrchová kapkovací závlaha AS-GEOFLOW
Sestava AS-ANASEP a podpovrchová kapkovací závlaha AS-GEOFLOW

Poznámka – kombinace navíc i s využitím srážkových vod
Systémy, ve kterých se voda hygienizuje, je možné kombinovat i s využitím srážkových vod - pokud je návrh proveden tak, že čistící proces splňuje podmínky pro vypouštění do vod podzemních, pak je možný i společný zasakovací objekt pro vyčištěné a srážkové vody.

ČOV AS-VARIOcomp 5K, UV lampa, nádrž (na vyčištěnou a srážkovou vodu), zasakovací objekt AS-KRECHT
ČOV AS-VARIOcomp 5K , UV lampa, nádrž (na vyčištěnou a srážkovou vodu), zasakovací objekt AS-KRECHT

Ing. Karel Plotěný