Odvodnění kalů z ČOV s dotací

17. 3. 2020

Kalové a odpadové hospodářství

Ve světle nastupující legislativy dle vyhlášky č. 437/2016 sb., respektive vyhlášky č. 305/2019 sb. O nutnosti hygienizace kalu pro aplikaci na zemědělskou půdu nastupuje otázka, co s kaly na menších čistírnách odpadních vod . Z pohledu nákladnosti investice a množství zpracovaného kalu jsou zařízení na hygienizaci kalů mířena pro větší ČOV, kam se budou kaly vozit z okolních obecních ČOV, což přinese zvýšené náklady na odvoz a zpracování kalu od roku 2023. Pro účel snížení těchto nákladů a množství převáženého kalu slouží odvodňovací zařízení AS-DEHYDRÁTOR.

Technologie odvodnění kalů

Spirálový dehydrátor slouží k zahušťování a následnému odvodnění kalu. Zařízení je malé a lehké a může pracovat v automatickém provozu s minimálními nároky na údržbu. Zařízení je vyráběno v několika typových řadách a díky svým nízkým investičním i provozním nákladům je vhodné zejména pro průmyslové čistírny a pro komunální čistírny od 600 EO (může být i spojením menších ČOV z okolí) do 10 000 EO. Konstrukce dehydrátoru je přizpůsobena celému provozu ČOV tak, aby nedocházelo k zanášení a případnému ucpání zahuštěným kalem. Minimalizují se tím nároky na obsluhu a oplachovou vodu. Příkon pohonů dehydrátoru je velmi nízký (0,2–3,75 kW). Dehydrátor je schopen pracovat v nepřetržitém automatickém režimu včetně dávkování chemikálií. Časové nároky na jeho údržbu a obsluhu jsou minimální (cca 5 min/den).

Díky nízké spotřebě elektrické energie, nízkým nákladům na automatický provoz a obsluhu zařízení, je AS- DEHYDRÁTOR velmi účinný a jednoduchý nástroj na odvodnění kalů ze stávajících ČOV.

Technologie odvodnění kalů, jejíž hlavní část tvoří zařízení na odvodnění kalu AS–DEHYDRÁTOR.

Operační program životního prostředí výzva č. 150

  • Celková alokace: 500 mil. Kč
  • Výše podpory až 85%
  • Termín podání žádostí do 1.6.2020
  • Náklady na zpracování a podání žádosti jsou uznatelné

Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.

Mezi podporované projekty mimo jiné patří následující:

  • výstavba a modernizace (s navýšením kapacity) třídicích a dotřiďovacích linek
  • zařízení technologií pro odvodnění čistírenských kalů
  • zařízení na tepelnou úpravu odpadních kalů z čistíren odpadních vod
  • zařízení na úpravu odpadů

Leták ke stažení: Odvodnění kalů z ČOV s dotací

Kontaktní osoba:

MSc. Roman Prachař

obchodně-technický zástupce (odvodnění kalů, flotace, zakázková nerezová výroba)
tel. : 548 428 142
mobil : 725 503 075