Přísnotice: Obec, která hospodaří se srážkovými vodami v souladu s přírodou

9. 1. 2024

Hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění pozemku – města a obce

V blízkosti města Židlochovice v okrese Brno-venkov se nachází obec Přísnotice, která se rozhodla řešit rekonstrukci místní komunikace, která je ve velmi špatném stavu, dle principů přírodě blízkých opatření. Obec si je vědoma, že stávající kanalizace není schopna zvládat velké množství srážkových vod, které by mohly způsobit povodně a že je potřeba zadržovat a využívat srážkové vody v místě jejich vzniku, a tím se chránilo životní prostředí a zvyšovala se kvalita života.

Zasakovací dlažba v Přísnoticích

Obec proto zahájila projekt Hospodaření se srážkovými vodami v lokalitě Za Humny, kdy cílem projektu je realizace opatření ke zpomalení odtoku, retenci a akumulaci srážkové vody.

Jsou zde využity moderní technologie a principy správného hospodaření se srážkovými vodami. Probíhá výměna starého a poškozeného povrchu místní komunikace a chodníků, který je nepropustný a zvyšuje odtok srážkových vod do kanalizace, za nový propustný povrch ze zasakovacích roštů AS-TTE ROŠT. Tyto zasakovací rošty umožňují, aby se srážkové vody zasakovaly do podloží a zůstávaly v místě, kde dopadají. Tím se snižuje zatížení kanalizace a zároveň se zvyšuje množství vody v půdě, která je důležitá pro rostliny a živočichy. Vsakování dešťové vody do půdy díky zasakovacím roštům AS-TTE ROŠT má také významný vliv na hydrologický cyklus a může pozitivně ovlivnit zásobování podzemní vody. Dalším benefitem propustné dlažby AS-TTE ROŠT je rozložení zátěže na větší plochu, robustní konstrukce roštu spolu s velkou styčnou plochou roštu (80 x 40 cm) je díky zámkům provázána s přilehlými rošty. To umožnuje mít nižší požadavky na hutnění podkladových vrstev, než je tomu u jiných systémů a zlepšuje se tak obousměrné proudění vody a vzduchu.

Projekt je financován z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, prioritní osy 4 - Adaptace na změnu klimatu, specifického cíle 4.1 - Zlepšení hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích.

Zasakovací dlažba AS-TTE ROŠT

Projekt je příkladem toho, jak se dá hospodařit se srážkovými vodami v souladu s přírodou a zároveň zlepšit kvalitu životního prostředí a biodiverzity v obci. Obec Přísnotice tak ukazuje, že se dá čelit změně klimatu.

Ing. Marcel Kenja