Přísnotice: Obec, která hospodaří se srážkovými vodami v souladu s přírodou

9. 1. 2024

Hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění pozemku – města a obce

V blízkosti města Židlochovice v okrese Brno-venkov se nachází obec Přísnotice, která se rozhodla řešit rekonstrukci místní komunikace, která je ve velmi špatném stavu, dle principů přírodě blízkých opatření neboli modro-zelené infrastruktury (MZI). Obec si je vědoma, že stávající kanalizace není schopna zvládat velké množství srážkových vod, které by mohly způsobit povodně a že je potřeba zadržovat a využívat srážkové vody v místě jejich vzniku, a tím se chránilo životní prostředí a zvyšovala se kvalita života.

Zasakovací dlažba v Přísnoticích

Obec proto zahájila projekt Hospodaření se srážkovými vodami v lokalitě Za Humny, kdy cílem projektu je realizace opatření ke zpomalení odtoku, retenci a akumulaci srážkové vody.

Jsou zde využity moderní technologie a principy správného hospodaření se srážkovými vodami. Probíhá výměna starého a poškozeného povrchu místní komunikace a chodníků, který je nepropustný a zvyšuje odtok srážkových vod do kanalizace, za nový propustný povrch ze zasakovacích roštů AS-TTE ROŠT. Tyto zasakovací rošty umožňují, aby se srážkové vody zasakovaly do podloží a zůstávaly v místě, kde dopadají. Tím se snižuje zatížení kanalizace a zároveň se zvyšuje množství vody v půdě, která je důležitá pro rostliny a živočichy. Vsakování dešťové vody do půdy díky zasakovacím roštům AS-TTE ROŠT má také významný vliv na hydrologický cyklus a může pozitivně ovlivnit zásobování podzemní vody. Dalším benefitem propustné dlažby AS-TTE ROŠT je rozložení zátěže na větší plochu, robustní konstrukce roštu spolu s velkou styčnou plochou roštu (80 x 40 cm) je díky zámkům provázána s přilehlými rošty. To umožnuje mít nižší požadavky na hutnění podkladových vrstev, než je tomu u jiných systémů a zlepšuje se tak obousměrné proudění vody a vzduchu.

Projekt je financován z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, prioritní osy 4 - Adaptace na změnu klimatu, specifického cíle 4.1 - Zlepšení hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích.

Zasakovací dlažba AS-TTE ROŠT

Projekt je příkladem toho, jak se dá hospodařit se srážkovými vodami v souladu s přírodou a zároveň zlepšit kvalitu životního prostředí a biodiverzity v obci. Obec Přísnotice tak ukazuje, že se dá čelit změně klimatu.

Ing. Marcel Kenja