Využití dešťové vody v obcích... dotace

15. 5. 2020

Hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění pozemku – města a obce

Velká dešťovka dává možnost oprávněným žadatelům získat dotaci na podporované aktivity spojené se zajištěním povodňové ochrany intravilánu a hospodařením se srážkovými vodami. Celková dotace na schválené projekty je vypsána ve výši 1 miliardy Kč. Výzva se vztahuje na individuální projekty s minimální výší způsobilých realizačních výdajů 200 000 Kč (bez DPH).Podávání žádostí od 3. února 2020 do 1. března 2021 do 20:00.

Mezi oprávněné žadatele, kteří mohou žádat o dotaci, patří kraje a obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky a státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení a další.

Akumulace srážkové vody pro zálivku veřejné zeleně

akumulace srážkové vody pro zálivku veřejné zeleně

Výstavba a oprava nádrží za účelem zachycení srážkové vody

výstavba a oprava nádrží za účelem zachycení srážkové vody

Podzemní vsakovací zařízení

podzemní vsakovací zařízení

... řešení viz https://www.asio.cz/cz/as-krecht-link 
... řešení viz https://www.asio.cz/cz/as-rigofill 
... řešení viz https://www.asio.cz/cz/as-nidaplast-link 

Výměna nepropustných povrchů za propustné

výměna nepropustných povrchů za propustné

Zasakovací AS-TTE ROŠTY jsou nejvhodnější řešení!

Zasakovací rošty AS-TTE ROŠTY představují inovativní a velmi ekologickou formu zpevňování povrchů. Jejich použitím je možné zabezpečit jak dopravní funkci, tak i potřebný komfort pro uživatele a zároveň zachovat i původní odtokové poměry a další ekologické aspekty, a to jak pro rozsáhlé parkovací plochy, tak i pro odstavné plochy u domů.

... řešení viz https://www.asio.cz/cz/zasakovaci-rosty-pro-zpevnene-povrchy-as-tte-rost