Změny v legislativě domovních ČOV

11. 4. 2013

V nejbližší době nás čeká hned několik změn v ohlašování a certifikaci domovních ČOV. Část jich vyplývá ze stavebního zákona a týká se ohlašování domovních čistíren (viz semináře firmy ASIO v Brně, Hradci, Budějovicích a připravovaný v Ostravě). Podstatné je to, že souhlas stavebního úřadu musí mít písemnou formu (už neplatí fikce souhlasu v případě nevyjádření se k ohlášení) a to, že i ČOV na ohlášení se budou muset kolaudovat.

Pro výrobce DČOV jsou pak z hlediska budoucnosti důležité změny v EN pro domovní ČOV a změny v prokazování shody – respektive od 1.7 v „prohlašování vlastností“ – což je podstatná novinka zavedená přímo Nařízením evropského parlamentu. V normě je změněna zkouška typu, nově se potkáme s označením WET pro ČOV určené do podzemní vody, požadavkem na sledování celkového dusíku, novým obsahem štítku na výrobku a řadou dalších novinek. Což především pro výrobce bude znamenat řadu přinejmenším administrativních úkonů. K těmto změnám proběhl i seminář odborné skupiny ČAO při CzWA a to v Praze 5.4.2013. Kde z firmy ASIO přednášeli Ing. Pírek a Ing. Plotěný.

V debatách na semináři zazněla řada námětů na zlepšení systému povolování domovních ČOV jako: výsledky zkoušek typu povinně prezentovat na internetu, první revize do 6 měsíců, zaslání výsledků revize zasílat přímo vodoprávnímu úřadu, zajistit úhradu za provedenou práci revizora, návrhy na změny v NV pro vypouštění do vod podzemních (přidat parametr celkový dusík a naopak vypustit bakteriální znečištění), návrhy na změny v NV pro vypouštění do povrchových vod (přidat kategorii do 50 EO). Staronových i novým námětů byla celá řada a doufám, že padnou na úrodnou půdu při tvorbě nové legislativy – aktuální je teď připravovaná změna NV pro vypouštění do povrchových vod.

CzWA seminář