KARINA 91 – chemický průmysl

Účelem realizace je vyčištění odpadních vod, které vznikají při procesu čištění olejů z kalové laguny, a jejich následné vypouštění do recipientu…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje
Místo realizace:                Burgas, Bulharsko                                
Investor:                          Amata Technology E.O.O.D., D-r Piskuliev street № 1, 5-th floor, Varna city, Bulgaria     
Dodavatel technologie:      ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno     
Dodavatel stavební části:   TORKRET EOOD, UL. ALEKSANDROVSKA 87 Burgas, Bulgaria, 8000                    
Termín realizace:               06/2013 (zprovoznění 03/2014)   

Účel realizace (stavby)
Účelem realizace je vyčištění odpadních vod, které vznikají při procesu čištění olejů z kalové laguny, a jejich následné vypouštění do recipientu.

Návrhové parametry
Množství odpadní vody:        60m3/d      
Maximální hodinový nátok:   10m3/h

Požadované garantované hodnoty
CHSK   < 150mg/l
NL         < 30mg/l
Oleje       < 5mg/l
pH           7,0 – 8,5

Znečištění
CHSK      300 – 1000mg/l                      
NL            100 – 500mg/l
Oleje        200 – 250mg/l
pH            5,5 – 6,5

Princip technologie (čištění odpadních vod)

Odpadní vody z procesu separace olejů z kalové laguny natékají gravitačně do čerpací jímky. Čerpací jímka je vystrojena ponorným čerpadlem a měřením hladiny. Ponorné čerpadlo slouží k čerpání surové odpadní vody na mechanické předčištění. Mechanické předčištění je zajištěno rotačním sítem. Shrabky z rotačního síta jsou zachycovány do kontejneru. Znečištěná voda po separaci nečistot větších jak 1mm odtéká gravitačně do akumulační jímky. Akumulační jímka slouží pro akumulaci a homogenizaci odpadních vod. Akumulační jímka je vystrojena ponorným míchadlem, měřením hladiny a dvěma ponornými čerpadly.

Ponorná čerpadla v akumulační jímce slouží pro čerpání odpadních vod do trubkového směšovače, ve kterém dochází k intenzívnímu míchání odpadní vody s dávkovanými chemikáliemi (neutralizant, koagulant, flokulant). Průtokem ve směšovači dochází k chemické reakci (koagulaci) s následným vyvločkováním (flokulaci) znečištění.

Z trubkového směšovače voda natéká s vyvločkovaným a flokulovaným kalem na flotační jednotku, která využívá efektu tlakovzdušné flotace – ten spočívá ve vynášení vytvořených částic znečištění mikrobublinkami vzduchu na hladinu, kde vytváří souvislou vrstvu pěny. Kromě toho dochází v jednotce taktéž k sedimentaci znečištění ve spodní části flotace. Vyflotovaný a sedimentovaný kal je sveden do čerpací jímky vyflotovaného a sedimentovaného kalu, z níž je čerpán pomocí vřetenového čerpadla do kalové nádrže.  Objem kalové nádrže je pravidelně odčerpáván a dále zpracován.

Předčištěná odpadní voda odtéká gravitačně přes odtokový žlab flotace a odtokové potrubí na textilní filtr, na kterém dochází k dočištění předčištěných odpadních vod. Dočištěná odpadní voda odtéká gravitačně do recipientu.