Dešťové vody a odlučovače lehkých kapalin

14. 11. 2013

V rámci hospodaření se srážkovými vodami ať už při jejich zasakování či dalšímu využívání je zásadní přístup k  předčištění srážkových vod dle míry jejich znečištění. Jednou ze zajímavých akcí pořádaných na téma znečištění srážkových vod a návrh jejích předčištění byl seminář ve Vídni. Tento seminář potvrdil trend prosazovaný již několik roků především v Německu a Rakousku, a sice to, že je třeba se zaměřit především na zachycení nerozpuštěných látek z odtékajících vod. Což je logické, neboť většina škodlivin je navázána právě na ně. Níže uvádíme výtah z jednoho z příspěvků týkající se míry znečištění z komunikací.

Kvalita vod odtékajících z komunikací

Ve vodách odtékajících z komunikací je znečištění, které tam bylo vneseno z dešťů a dále vody obsahu znečištění způsobené bržděním vozidel (pneumatiky a brzdové kotouče), zbytky z procesu spalování v motorech, úkapy a látky pocházející z údržby cest (chloridy).

Původ škodlivých látek

Obsah škodlivých látek ve vodách odtékajících z dopravních ploch

Samostatnou a přísně sledovanou skupinou jsou PAU - Polycyklické aromatické uhlovodíky

Hodnoty pro hodnocení obsahu PAU ve vodách odtékajících

Závěr z uvedeného příspěvku

Hlavní problém při znečištění z komunikací jsou těžké kovy, PAU a pak chloridy!

Ing. Oldřich Pírek
Ing. Karel Plotěný

Tento článek byl již v plném znění publikován ve sborníku k seminářům ASIO, spol. s r.o. „Srážkové a šedé vody aneb „colors of water““ (leden, únor 2013).