Čistírna lepidlových odpadních vod Faurecia Slovakia, s.r.o. Košice

Účelem realizace čistírny průmyslových odpadních vod (dále jen ČPOV) ve výrobním areálu firmy FAURECIA SLOVAKIA s.r.o. je vyčištění průmyslových odpadních vod s obsahem vodou ředitelných lepidel na takovou kvalitativní úroveň, aby mohly být vypouštěny v souladu s požadavky Východoslovenské vodárenské společnosti, a.s do splaškové kanalizace města Košice…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje
Místo realizace:                                     FAURECIA SLOVAKIA s.r.o, Košice
Investor:                                               P&P Group s.r.o.
                                                           Ružinovská 1, 821 02 Bratislava
Generální projektant:                             ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, CZ
Generální dodavatel:                              ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, CZ
Dodavatel strojně – technologické části:  ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, CZ
Termín realizace:                                    2013 - 2014

Účel realizace
Účelem realizace čistírny průmyslových odpadních vod (dále jen ČPOV) ve výrobním areálu firmy FAURECIA SLOVAKIA s.r.o. je vyčištění průmyslových odpadních vod s obsahem vodou ředitelných lepidel na takovou kvalitativní úroveň, aby mohly být vypouštěny v souladu s požadavky Východoslovenské vodárenské společnosti, a.s do splaškové kanalizace města Košice.

Návrhové parametry                                                                  
Roční produkce odpadu:                                      350 t/rok, tj. cca 350 m3/rok
Denní produkce odpadu:                                      1 m3/den
Denní množství produkovaných odpadních vod:     4 m3/d
Maximální denní množství vypouštěných vod:        8 m3/d

Průměrné znečištění přitékajících OV na ČPOV
pH           6,5 – 8,0
CHSK       490 000 mg/l     125 kg/d
BSK            2033 mg/l
NL            70 170 mg/l
RL               95 990 mg/l      55 kg/d
RAS              543 mg/l      50 kg/d

Požadované garantované hodnoty dle kanalizačního řádu
CHSK   1 000 mg/l
NL          500 mg/l

Princip technologie čištění průmyslových odpadních vod
Odpadní vody (dále jen OV) jsou z provozu sváděny do 1 m3 IBC kontejneru umístěného na záchytné vaně. Nátok do IBC kontejneru je opatřen nátokovým sítem s průlinou 1 mm, které slouží k zachycení hrubých nečistot. OV jsou z IBC kontejneru čerpány mobilním vzducho‑membránovým čerpadlem do srážecího 8 m3 reaktoru, ve kterém probíhá chemická úprava vody. Naplnění reaktoru je detekováno hladinovým čidlem a světelně signalizováno na dveřích elektrického rozvaděče. Čistící režim je zahájen 1x za dva dny, případně dle potřeby.

V diskontinuálně pracujícím koagulačně‑sedimentačním reaktoru jsou do OV nadávkovány provozní chemikálie, čímž dojde k jejich neutralizaci a následné koagulaci a flokulaci – tzv. vyvločkování znečištění přítomného v OV. Obsah srážecího reaktoru je míchán vrtulovým míchadlem.

Naakumulovaný kal je z homogenizační nádrže čerpán v pravidelných intervalech do manuálně obsluhovaného komorového kalolisu k odvodnění. Odvodněný kal o sušině cca 30 % a.s. je z desek kalolisu vysypán do pojízdného kontejneru, který je po naplnění přesypán do velkoobjemového kontejneru. Takto uložený kal je dle potřeby likvidován mimo objekt ČPOV oprávněnou firmou.

Vyčištěná voda (filtrát z kalolisu) je gravitačně vedena otevřeným žlabem a potrubní trasou do přečerpávací jímky s dočišťovacím filtrem. Odtud je vyčištěná voda čerpána do kanalizace. Do přečerpávací jímky je přiveden elektromagneticky regulovaný tlakový rozvod pitné vody, který slouží pro ředění vyčištěných OV tak, aby byl dodržen limit pro parametr CHSKCr v hodnotě 1000 mg/l.