Tunelový systém AS-KRECHT 60 – novinka s vyšší únosností

25. 4. 2013

S postupující výstavbou rodinných domů a průmyslových objektů vzrůstá požadavek na ekonomicky dostupné technické řešení, které umožní likvidaci dešťových vod přímo na pozemku, na který dešťové vody dopadají. Tento požadavek vyplývá z požadavků legislativy jako reakce na špatné zkušenosti s přívalovými dešti s vysokou intenzitou. Tyto deště způsobují velké materiální škody na majetku i v lokalitách, které nemohou být zasaženy povodňovou vlnou při rozlití vody z rozvodněných potoků a řek.

Podle ustanovení platné legislativy je třeba dešťové vody na pozemku přednostně vsakovat, případně se zpomaleným odtokem vypouštět do kanalizace. Další možností je využití dešťových vod jako užitkových pro splachování WC, praní nebo zálivku zahrady. Způsobů jak těchto požadavků docílit je několik. Firma ASIO, spol. s r.o. nabízí několik možností, počínaje jednoduchými nádržemi , přes nádrže vybavené předčištěním , obtokem, čerpadlem nebo automatickou jednotkou doplňování pitné vody , až po kompletní zařízení pro využití dešťových vod v domácnosti.

Jedním ze způsobů, který má velký efekt při likvidaci dešťových vod, je zasakování dešťových vod. To má pozitivní vliv na koloběh vody v přírodě. Zasakování vod zpomaluje odtok vody z místa, kde spadla na zemský povrch, zadržuje vodu v krajině, dotuje a zvyšuje hladinu podzemních vod.

Technických systémů, jak tohoto efektu dosáhnout, je hned několik. Naše firma se tímto problémem zabývá dlouhodobě a snaží se zákazníkovi nabídnout kompletní servis při řešení tohoto vsakování dešťových vod. Základem pro kvalitní návrh vsakovacího zařízení je stanovení koeficientu vsaku nejlépe přímo v místě, kde má být vsakovací zařízení osazeno.

Při podmínkách vhodných pro vsakování (odvodnění pozemku) je ideálním řešením vsakovací tunel AS-KRECHT , který firma ASIO dodává jak k rodinným domům, tak i k průmyslovým objektům. K hlavním výhodám tohoto systému patří velká variabilita a možnost sestavení jednotlivých dílů do prakticky libovolného půdorysného rozměru a tím splnění požadovaného objemu na akumulaci dešťové vody. Principem systému AS-KRECHT je vytvoření podzemního prostoru pomocí klenby (tunelu), který po zpětném zahrnutí slouží k akumulaci vody.

Systém AS-KRECHT se skládá ze tří základních dílů:
- počáteční čelo – tento díl umožňuje napojení přítokového potrubí DN 150-300,
- střední tunel – klenbová část, která se dá sestavit do téměř nekonečné řady,
- koncové čelo – tento díl umožňuje napojení odtokového potrubí DN 150-300.

Jednotlivé díly se sestavují pomocí jednoduchých zámků do sebe, před vlastním zásypem zeminou je třeba takto vytvořený objekt ochránit geotextílií proti vplavování jemných půdních částic.

Ukázka pokládky AS-KRECHT – video

Naše firma dodává systém AS-KRECHT ve dvojím provedení. Ke standardně dodávaným tunelům AS-KRECHT přibyla v naší nabídce varianta pro větší zatížení AS-KRECHT 60 (novinka) . V níže uvedené tabulce jsou uvedeny hodnoty pro osazení tunelů dle způsobu zatížení.

vsakovací tunel AS-KRECHT - tabulka

Kompletní produktovou nabídku od firmy ASIO, spol. s r.o. na hospodaření s deštovými vodami najdete na: http://www.asio.cz/cz/hospodareni-s-destovymi-vodami-mesto .

Ing. David Šmídek