Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon") zavedla společnost ASIO TECH, spol. s r.o. vnitřní oznamovací systém. Tento je určený fyzickým osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděly o možném protiprávním jednání porušujícím právní předpis a spadajícím do jedné z oblastí vymezených Zákonem.

Osoba, která má oprávněné důvody se domnívat, že došlo k možnému protiprávnímu jednání porušujícímu právní předpis, je oprávněna podat prostřednictvím vnitřního nebo externího oznamovacího systému oznámení o takovém porušení. Podmínkou je, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé a že tyto informace spadaly do působnosti Zákona. Takové osobě bude poskytnuta ochrana spočívající mmj. v zákazu uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým atd.). Ochrana však nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích (vědomě nepravdivé oznámení). Dále bude zajištěna důvěrnost vztahující se k totožnosti oznamovatele (případně dalších dotčených osob) a k informacím uvedeným v oznámení.

Společnost ASIO TECH, spol. s.r.o. v souladu se Zákonem přijímá oznámení pouze od oznamovatelů, kteří pro ni vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost, čímž je myšleno:

 1. závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
 2. dobrovolnická činnost,
 3. odborná praxe, stáž,

a to včetně ucházení se o takovou práci.

Přijímání oznámení od jiných, než výše uvedených osob je vyloučeno.

 

Jako protiprávní jednání je chápáno jednání, které:

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000,- Kč,
 3. porušuje Zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
 1. Finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Zákon o ochraně oznamovatelů najdete ve Sbírce zákonů.

Příslušná osoba pro přijímání oznámení dle Směrnice: Mgr. Eva Němcová, compliance manager

 

Oznámení musí obsahovat jméno, příjmení a datum narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

Oznámení musí být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit. Též je vhodné sdělit telefon či email, jehož prostřednictvím s Vámi bude Příslušná osoba komunikovat.

Oznámení lze učinit i anonymně. Mějte však na paměti, že nemožnost kontaktu s oznamovatelem může negativně ovlivnit prošetření oznámení.

Po obdržení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dní od jeho podání. O výsledcích prošetření a posouzení oznámení bude vyrozuměn do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení příslušná osoba oznamovatele písemně vyrozumí před jejím uplynutím.


Způsoby podání oznámení:


1. Vnitřní oznamovací systém

 • Prostřednictvím elektronického formuláře: https://formulare.e-forms.cz/qhlas/qhlas-asiotech
 • Prostřednictvím e-mailu: nemcova@tarpanlegal.com s předmětem „Whistleblowing"
 • Poštou na adresu: „k rukám Mgr. Evy Němcové – neotevírat", ASIO TECH, spol. s.r.o. Kšírova 552/45, 619 00 Brno
 • Prostřednictvím telefonu: +420 775 967 534
 • Osobně po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou
   

2. Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

Oznámení je možno podat též prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR, a to osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím zabezpečeného elektronického formuláře dostupného na níže uvedeném odkazu:

Bližší informace vztahující se k oznamování výše uvedených protiprávních jednání jsou uvedeny v zákoně o ochraně oznamovatelů, Směrnici a dále v Metodice k přímé aplikovatelnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Informace podané prostřednictvím tohoto oznámení podléhají Ochraně osobních údajů.