VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP) fy ASIO NEW, spol. s r.o. - platné od 19.05.2022

KUPNÍ SMLOUVA

 1. Účastníci smlouvy jsou povinni se sami přesvědčit o identitě druhé smluvní strany, že její označení uvedené v záhlaví smlouvy odpovídá aktuálnímu zápisu v obchodním či jiném rejstříku, přesvědčit se o totožnosti a řádném oprávnění osob jednajících za druhou smluvní stranu k tomuto jednání a zároveň se ubezpečit, že tyto údaje nejsou dotčeny změnami již uskutečněnými, avšak ještě nezapsanými v obchodním rejstříku. Zároveň jsou povinny se vzájemně ubezpečit, že uzavření této smlouvy je v souladu se zákonem předepsanými či interně stanovenými pravidly, jakož i v plném zájmu jimi zastupovaných smluvních stran.
 2. Předmět smlouvy, jeho cena, místo, způsob a termín plnění bude upřesněn a specifikován v objednávce a smlouvě mezi smluvními stranami. Přesné datum a hodina dodání předmětu smlouvy bude upřesněna telefonicky.
 3. Cena předmětu smlouvy je stanovena na základě zákona o cenách č.526/1990 Sb.
 4. Prodávající dá zboží kupujícímu k dispozici ujednaným způsobem, v ujednaném místě plnění a k ujednanému datu nebo i před tímto datem.
 5. Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem uhrazení ceny předmětu smlouvy v plné výši.
 6. Fakturované částky jsou kupujícím uhrazeny dnem připsání na účet prodávajícího.
 7. Prodávající není vázán termínem a cenou dodávky v případě nevrácení kupujícím podepsané smlouvy včas (možno nejprve e-mailem, následně originál poštou) nebo v případě neproplacení zálohového listu v termínu splatnosti. Termín plnění se posouvá úměrně prodlení nebo neplnění požadavků ze strany kupujícího.
 8. Nepřevezme-li kupující na základě výzvy prodávajícího řádně a včas dodané zboží, přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci a prodávající je oprávněn zboží uskladnit na náklady kupujícího. Prodávající je v tomto případě oprávněn kupujícímu účtovat skladné ve výši 100,-Kč za každý den prodlení, počínaje 10. dnem ode dne, kdy prodávající písemně vyzval kupujícího k převzetí zboží. Za písemnou výzvu se považuje i výzva formou e-mailu.
 9. Prodávající odpovídá za vady týkající se předmětu smlouvy po ujednanou dobu od jeho dodání případně zprovoznění, které má předmět smlouvy při přechodu nebezpečí škody na kupujícího. Záruka za jakost předmětu smlouvy je poskytována za podmínek stanovených ve smlouvě, jinak je poskytována v délce 24 měsíců od zprovoznění předmětu smlouvy prodávajícím. Na armatury, točivé části, elektromotory případně jiné subdodávky se vztahuje záruka za jakost v délce poskytované jednotlivými výrobci (subdodavateli), za podmínky zprovoznění předmětu smlouvy prodávajícím. Záruka za jakost předmětu smlouvy se nevztahuje na výměnný a spotřební materiál použitý v jednotlivých zařízeních (náplně filtrů, sorpční materiály apod.). Podmínkou pro uplatňování nároku ze záruky za jakost předmětu smlouvy je řádné osazení, zabudování, zprovoznění a následné provozování předmětu smlouvy podle dodaných podmínek a návodů prodávajícím. Na základě reklamované vady bude prodávajícím posouzena oprávněnost reklamace. Pokud bude v rámci řízení zjištěna vada, na niž se dle VOP nebo smlouvy záruka nevztahuje, uvědomí prodávající o této skutečnosti kupujícího. Nebude-li reklamovaná vada prodávajícím potvrzena, uznána, jedná se o neoprávněnou reklamaci. V takovém případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu prokazatelné náklady vzniklé v souvislosti s odborným posouzením reklamované vady a v případě kupujícím požadované mimozáruční opravy bude toto účtováno dle aktuálního servisního sazebníku. Reklamace jsou vyřizovány dle reklamačního řádu. Plné znění reklamačního řádu je k dispozici na adrese: https://www.asio.cz/cz/reklamacni-rad.
 10. Pokud kupující neuplatní zjevnou vadu či nedodělky předmětu smlouvy u prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 20 kalendářních dnů od data převzetí, má se za to, že předmět smlouvy žádné vady nedodělky nevykazuje nebo kupující nepovažuje vady a nedodělky za významné a bránící dalšímu užívání a tím je považován předmět smlouvy za řádně dodaný.
 11. Předmět smlouvy, který bude obsahovat vady nebo nedodělky, může být kupujícím převzat. Pokud se bude jednat o takové vady nebo nedodělky, které neztěžují ani neznemožňují užívání předmětu smlouvy a jsou pouze ojedinělé a drobné, nebrání tato skutečnost vzniku práva prodávajícího fakturovat cenu předmětu smlouvy. V případě, kdy při předání a převzetí předmětu smlouvy jsou kupujícím vytknuty vady a nedodělky, je povinnost prodávajícího dodat předmět smlouvy řádným provedením splněna až tehdy, kdy odstraní poslední vadu nebo nedodělek. Cenu předmětu smlouvy je kupující povinen uhradit ve lhůtě stanovené smlouvou. Prodávající není povinen zahájit odstraňování vad předmětu smlouvy, a to ani vad záručních, před úhradou ceny předmětu smlouvy.
 12. Kupující má právo od smlouvy odstoupit doručením písemného oznámení o odstoupení prodávajícímu při současné úhradě odstupného ve výši 20 % z celkové ceny bez DPH v případě, že odstoupení bylo doručeno před dnem zahájení výroby a uhrazením odstupného ve výši 70 % z celkové ceny bez DPH v případě doručení oznámení o odstoupení po datu zahájení výroby.
 13. V případě pochybností se má za to, že veškeré písemnosti zaslané prodávajícím kupujícímu byly doručeny třetí den ode dne jejich prokazatelného odeslání prodávajícím.
 14. Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny si smluvní strany dohodly tuto sankci:
  - v případě prodlení kupujícího se zaplacením zálohové nebo konečné faktury delší jak 7 dní je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku. Úrok z prodlení nekryje náhradu škody, která prodávajícímu mohla vzniknout v důsledku řádného nesplnění peněžitého závazku kupujícím.
 15. Kupující se zavazuje zajistit, aby nedošlo k poškození práv prodávajícího, jakož i třetích osob, vztahujících se k předmětu smlouvy.
 16. Všechny spory, které vzniknou z tohoto smluvního vztahu a v souvislosti s ním a které se nepodaří odstranit vzájemným jednáním stran, pak:
  a) nepřevyšuje-li cena předmětu smlouvy bez DPH částku Kč 500.000,- včetně, budou tyto spory s konečnou platností rozhodovány Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze, a to jediným rozhodcem, kterého zvolí dodavatel ve smyslu platného Řádu Rozhodčího soudu, místem konání rozhodčího řízení je město Brno. Strany se zavazují podrobit se rozhodčímu nálezu;
  b) převyšuje-li cena předmětu smlouvy bez DPH částku Kč 500.000,-, budou tyto spory řešeny soudní cestou, přičemž v souladu s ust. § 89a Občanského soudního řádu místně příslušným soudem I. stupně bude Městský soud v Brně, resp. Krajský soud v Brně.
  c) je-li kupující současně spotřebitelem, písm. a) a b) tohoto článku se nepoužijí, tyto spory budou řešeny soudní cestou, přičemž v souladu s ust. § 89a Občanského soudního řádu místně příslušným soudem I. stupně bude Městský soud v Brně, resp. Krajský soud v Brně.
  d) spotřebitel, dle zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Věcně příslušným subjektem je v případě sporů mezi obchodní společností a spotřebitelem Česká obchodní inspekce (http://ww.coi.cz). Dále může být příslušným i jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu (http://www.mpo.cz).
 17. Smlouvu lze měnit pouze písemnou formou se souhlasem obou smluvních stran. Smlouva je vyhotovena zpravidla ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Z toho obdrží každá smluvní strana jeden stejnopis.
 18. Termín dokončení díla nebo termín dodání věci může být prodloužen, došlo-li k nepředvídatelné a neodvratitelné překážce mající charakter vyšší moci, která znemožňuje provádění díla či jeho části nebo znemožňuje dodání věci v dohodnutém čase či kvalitě – překážka nezávislá na vůli obou smluvních stran, jako jsou např. záplavy, požár, vichřice, zásah státního orgánu, pandemie a jiné události podobného charakteru, a to po celou dobu jejího trvání a dopadu na smluvní vztah.
 19. Smluvní strany podpisem smlouvy vzájemné prohlašují, že si smlouvu řádně zvážily, její celý text přečetly a pochopily a že ji uzavírají o své vůli.
 20. Rovněž podpisem smlouvy prohlašují, že jim nejsou známé žádné skutečnosti, které by mohly jimi uzavíranou smlouvu jakkoliv zneplatnit, učinit neúčinnou vůči jakékoliv třetí osobě a zmařit její účel tak, jak jej na počátku této smlouvy vážně deklarovaly.

                                                                                                                                                                V Brně dne 19.05.2022