ČOV Kisbér

ČOV Kisbér je určena pro čištění odpadních vod splaškového charakteru z území obcí Kisbér, Vérteskethely a Bákonysárkány. Součástí kanalizačního systému je několik čerpacích stanic, v posledním úseku přitéká odpadní voda na ČOV gravitačně…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje
Místo realizace:                         Kisbér, Maďarsko               
Investor:                                  Kisbér Város Önkormanyzata
Dodavatel technologie:              ASIO, spol. s r.o.             
Dodavatel stavební části:           Hydrocomp mélyépító KFT
Termín realizace:                       11/2014-12/2015

Návrhové parametry
Množství odpadní vody:              443,5 m3/d 
Maximální hodinový nátok:           51,7 m3/h          


Znečištění
BSK5:     216,5 kg/d
CHSK:    438,2 kg/d
NL:      200,64 kg/d
Ncelk:      29,0 kg/d
Pcelk:        7,4 kg/d

Požadované garantované hodnoty
Počet EO:                                         5280
BSK5:                                              25 mg/l
CHSK:                                             75 mg/l
NL:                                                 50 mg/l
Ncelkt:                                             50 mg/l
Pcelk:                                                5 mg/l

Princip technologie (čištění odpadních vod)

Čistírna odpadních vod je navržena jako mechanicko-biologická se třetím stupněm čištění a dezinfekcí. Na vstupu do ČOV je navrženo rekonstruované mechanické předčištění, které se skládá z jemných automatických česlí a vertikálního vírového lapáku písku s třídičkou písku. Mechanicky předčištěná voda natéká dále do čerpací stanice, odkud je čerpána přes distribuční a měrnou komoru částečně do staré a částečně do nové biologické linky.

Biologická linka se skládá z anaerobní nádrže pro biologické odstraňování fosforu, dvoulinkové sestavy nádrží denitrifikační, nitrifikační a dosazovací a společné, dvoukomorové nádrže regenerační.

Po biologickém vyčištění je voda dále čištěna na membránovém filtru, odkud odtéká s možností dezinfekce vyčištěných vod pomocí chlornanu sodného do kontaktních nádrží a následně do místního toku.

Přebytečný kal z procesu biologického čištění odpadních vod je mezideponován a zahuštěn v kalové nádrži a následně odvodněn za pomoci dekantační odstředivky.