Gravitační separátor

Kontaktní osoby

Photo: Pavel Polášek
Pavel Polášek
Mobil: 725 308 969
E-mail: polasek@asio.cz

Technologie separace specifických polutantů ze srážkových vod

Projekt „Technologie separace specifických polutantů ze srážkových vod“ s pracovním názvem Gravitační separátor je řešen s finanční podporou Technologické agentury České republiky v rámci 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON v letech 2018 – 2020.

Cíl projektu je technologie, která bude odstraňovat nerozpuštěné látky a specifické znečištění adsorbované na nerozpuštěných látkách z dešťových splachů se zaměřením na polyaromatické uhlovodíky (PAU). Účelem zařízení je předčištění srážkového odtoku před jeho vsakováním, vypouštěním do vodních recipientů nebo využitím při závlahách. Zařízení bude pracovat na principu hydrodynamické separace a příp. následné filtrace nebo sorpce, které umožňují intenzifikaci procesu odstraňování nerozpuštěných látek s minimálními investičními a provozními náklady.

Bude navržena modulární technologická řada s modifikacemi podle požadované účinnosti. Prototyp zařízení bude otestován během projektu v provozním měřítku u spoluřešitele PVK, a.s. Výrobek bude připraven k uvedení na trh ihned po skončení projektu včetně technické dokumentace.

Koordinátorem projektu je firma ASIO. V projektu spolupracuje s partnery PVK, a.s.Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G. Masaryka, v.v.i.

 

 

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required