Inovativní tištěný senzor pro detekci přítomnosti těžkých kovů ve vodném prostředí

Projekt s pracovním názvem DeTeKo je řešen s finanční podporou Technologické agentury České Republiky v rámci programu pro podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON v letech 2015 - 2017.

Cílem projektu je navrhnout postup výroby tištěných senzorů pro rychlé a přesné stanovení obsahu těžkých kovů ve vodním prostředí, který bude pro uživatele současně finančně zajímavý. Senzory bude možné využít přímo v terénu v situacích, které vyžadují rychlé a přesné stanovení. Jedná se například o mimořádné situace (průmyslové a ekologické havárie), ale rovněž o analýzy v oblasti čištění průmyslových vod a úpravy vod. Naší vizí je uvedení produktu na trh ihned po ukončení projektu.

Obsah těžkých kovů ve vodách je přísně sledován, ať už se jedná o vodu povrchovou či podzemní, odpadní nebo určenou pro pitné účely. Provozovatelé jsou povinni pravidelně odebírat vzorky a podrobit je analýze na obsah předepsaných polutantů. Analýza probíhá nejčastěji v akreditovaných laboratořích za použití přesných, avšak provozně náročných a nákladných metod (například metoda atomové adsorpční spektrometrie AAS, iontově selektivních elektrod ISE anebo fluorimetrické metody). Projekt DeTeKo navazuje na předchozí výzkum, v rámci kterého byl vypracován postup pro elektrochemické měření koncentrace těžkých kovů založený na použití tří elektrod s přesností stanovení na mikro- až milimolární koncentrace. V rámci našeho projektu bude vyřešeno přenesení této nové metody do tištěné verze na keramickém podkladu. Výsledky mohou být aplikovány například na průmyslových čistírnách odpadních vod, kde umožní operativní technologické řízení čistírenského procesu. Výsledný produkt rovněž pomůže vyřešit potřebu rychlé analýzy vzorku v případě havárií na vodohospodářských objektech.

Konsorcium projektu má čtyři členy a svým složením pokrývá všechny potřebné aspekty vývoje, vyjma návrhu a přípravy elektrodových vrstev, které byly zadány externě. Z akademické sféry jsou v projektu zastoupeni Západočeská univerzita v PlzniMendelova univerzita Brno. Dalšími dvěma členy jsou firmy ASIO, spol. s r.o.Centrum organické chemie, s.r.o.

Projekt si klade za cíl vývoj několika průmyslově chráněných výstupů. Nejprve byl vyvinut funkční vzorek senzorového elementu pro měření vybraného kovu. Následně byla podána přihláška užitného vzoru chránícího přípravu a konstrukci senzorového elementu na korundovém podkladu a dále přihláška užitného vzoru chránícího konstrukci vyhodnocovacího systému pro analýzu těžkých kovů. Ve druhém roce řešení byl zhotoven funkční vzorek vyhodnocovacího systému a funkční vzorek měřícího systému. Konečným výstupem v posledním roce řešení bude ověřená technologie výroby senzorového elementu.

Úkolem firmy ASIO v projektu je především laboratorní a provozní ověření vyvíjených senzorů, zajištění vzorků reálných vod s obsahem kontaminantů, hledání a oslovování koncových uživatelů a monitoring jejich potřeb, propagace nové technologie a její transfer k cílovým zákazníkům. Součástí propagace bude marketingová kampaň, šíření výstupů na veletrzích, konferencích a firemních seminářích, které ročně navštíví až 400 účastníků z řad odborné veřejnosti.

Přínosem pro firmu je know-how v oblasti nové technologie a průnik na trh elektrochemických senzorů. Koncový trh nebude omezen pouze na území České republiky, ale výrobky budou distribuovány do zemí s obchodním zastoupením firmy. Partneři projektu mají navíc významnou příležitost uplatnit se v analytickém odvětví vodního hospodářství.