Projekt „Eliminace mikropolutantů v pitné vodě pomocí sorpce s následnou UV fotokatalýzou“ s pracovním názvem UVPHO je řešen s finanční podporou Technologické agentury České republiky v rámci programu Prostředí pro život v letech 2023 – 2025.

Cílem tohoto projektu je vyvinout inovativní zařízení určené pro koncového uživatele pitné vody, které bude schopné efektivně eliminovat mikropolutanty z vod. Jádrem zařízení bude fotoreaktivní kolona naplněná uhlíkatým sorbentem s povrchovou modifikací účinným fotokatalyzátorem v podobě oxidů přechodných kovů, který ve spojení s UV expozicí dokáže zachycené mikropolutanty a jejich metabolity účinně a bezpečně degradovat procesem fotokatalytické oxidace.

Konsorcium je tvořeno hlavním příjemcem Českou zemědělskou univerzitou v Praze a dalšími řešiteli jsou Univerzita Palackého v Olomouci, GEOtest, a.s. a ASIO TECH, spol. s.r.o.

Finálním produktem po získání potřebných atestů a certifikací (v rámci dalšího pokračujícího projektu komercializace) bude zařízení, které bude v malých a domovních provozech zajišťovat účinnou eliminaci mikropolutantů pro koncového spotřebitele pitné vody.

 

Získejte informace o produktu